SUBVENCIONS EN LÀMBIT DE LES ACTIVITATS DE COMERÇ AL DETALL I DE LES ASSOCIACIONS I ENTITATS DE COMERÇ – NEXT GENERATION EU 2023 (2ª CONVOCATORIA RSL - DOGC 16-06-2023)
 
Termini sol·licituds: comença a les 9:00 hores del dia 20-06-2023 i acaba a 14:00 hores del dia 19-07-2023.
Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari i en el cas que es presenti més d'una sol·licitud es
tindrà en compte la última presentada. Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició a (https://canalempresa.gencat.cat)
 
Objecte: subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall i de les associacions i entitats de comerç, amb la finalitat d'impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat al Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat pels fons Next Generation EU.
 
Persones beneficiàries:

·    Les persones professionals autònomes que estiguin donades d'alta en el RETA, titulars d'un establiment de comerç al detall. 

·    Les petites i mitjanes empreses titulars d'un establiment de comerç al detall, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques. 

·    Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Per ser beneficiari d'aquestes subvencions l'activitat principal del negoci, haurà de correspondre amb alguna de les activitats següents de (CNAE 2009): CNAE 45 - CNAE 47

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com a empreses de comerç aquelles que presten activitats empresarials de comerç al detall, quedant excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.
 
Requisits: En l'àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiaria ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya i haurà d'ajuntar en el formulari de sol·licitud la Referència de l'Informe de resultat de l'autodiagnosi TIC (https://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.
La inversió mínima és de 2.000 euros.
Les solucions tecnològiques han d'estar com a mínim en llengua catalana.
Els projectes a subvencionar s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.
 
Tipologia d'accions subvencionables:
En l'àmbit de les empreses de comerç:
 
-    Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l'experiència de compra, es subvencionaran despeses relacionades amb:

a) La millora de l'atenció, relació i coneixement de la clientela, i la seva fidelització mitjançant l'ús de  
     noves tecnologies i tècniques d'analítica avançada
b) Despeses per fomentar la omnicanalitat dels models de negoci i la millora de l'experiència de 
     compra en l'entorn digital, creació d'una botiga online
c) Despeses relacionades amb la implementació de solucions de ciberseguretat
d) Despeses per al desenvolupament d'aplicacions informàtiques dissenyades per telèfons mòbils o 
    altres dispositius o mitjans digitals que serveixin per promocionar productes i serveis.
e) Despeses de contractació de serveis d'assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades
    mitjançant el segell d'assessors i assessores tecnològiques del Consorci de Comerç, Artesania i Moda.
 
 -     Despeses referides a la transformació del punt de venda:
a) Digitalització de la gestió del comerç.
b) Transformació digital del comerç no sedentari
c) Aplicació de noves tecnologies en el punt de venta per millorar i actualitzar el procediment de   
     pagament i evitar cues i aglomeracions.
d) Adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l'establiment físic: balances, 
    ordinadors, tauletes .... sempre que siguin per a ús directe de l'establiment o de la seva clientela
e) Interactivitat: etiquetes NFC, codis QR....)
f) Implantació d'etiquetes electròniques RFID
g) Sistemes de comptadors de persones
h) Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)
 
-     Despeses relatives a la sostenibilitat i a l'economia circular:

a) Inversions per disminuir el consum d'envasos i embalatge.
b) Adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l'impacte mediambiental de la distribució 
     comercial, lliuraments i devolucions, sobretot per al que fa referencia a l'últim quilòmetre.
c) Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el  
     software corresponent) dins dels establiments físics en trama urbana consolidada.
 
En l'àmbit de les entitats i associacions de comerç:
 
-     Millora de l'atenció i relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització mitjançant l'ús de noves tecnologies i tècniques d'analítica avançada
-     Inversió en canals digitals de les associacions
-     Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals
-     Mètriques i anàlisis del mercat
-     Solucions de ciberseguretat a nivell associatiu
-     Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques
-     Formació destinada a millorar l'ús i gestió d'eines tecnològiques en el comerç, marketing digital, tècniques de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculats amb la venta online.
 
Quantia: l'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiaria de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màx. 75.000 euros
 
Règim de compatibilitat: les subvencions regulades en aquesta Resolució són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada. Ha de quedar identificada nítidament, en qualsevol cas, la traçabilitat de les despeses. No obstant això, aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, i no es pot incórrer en doble finançament. Tal com estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, d'1 de febrer de 2021, els projectes d'inversió finançats pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència poden rebre ajuts d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost que els que financi la subvenció d'aquest programa, segons els definits en aquesta base. 
 
De la mateixa manera, les ajudes concedides mitjançant l'Ordre ETD/1498/2021, de 29 de desembre, per la que es van aprovar les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la digitalització de petites i mitjanes empreses, microempreses i persones en situació d'autoocupació, en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya - Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital), són compatibles amb aquesta línia quan no es tracti dels mateixos costos subvencionables

2023-06-23 CIRCULAR SUBVENCIO EMPRESES COMERÇ - SEGONA CONVOCATORIA.pdf 136.67 KB