45 por ciento.jpg 7.82 KB


El Reial decret entrarà en vigor l'1 de juny de 2023 i s'aplicarà als fets causants posteriors a la seva entrada en vigor.
 
Àmbit d'aplicació.  L'establert en el RD 1851/2009 s'aplicarà a les persones treballadores per compte d'altri i per compte propi incloses en qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social que acreditin que, al llarg de la seva vida laboral, han treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al període mínim de cotització que s'exigeix per a poder accedir a la pensió de jubilació (15 anys), estant afectats durant aquest temps per alguna de les patologies generadores de discapacitat enumerades en l'annex i dins d'aquest període durant almenys cinc anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 45 per cent, motivat per les mateixes patologies en els termes previstos en l'article 5.3. Modifica l'article 1.
 
Discapacitats que poden donar lloc a la reducció de l'edat de jubilació.
 
Modifica l'article 2, suprimint la relació de patologies determinants de la reducció de l'edat de jubilació, ubicant-les en el nou annex, al qual es podran anar incorporant noves patologies amb el procediment d'inclusió de noves patologies generadores de discapacitat previst en la nova DF quarta que haurà d'aprovar-se abans de l'1 de desembre de 2023.
 
“A l'efecte de l'aplicació del que s'estableix en l'article 206 bis.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, en quant a la reducció de l'edat de jubilació de les persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 45 per cent, sempre que es tracti de discapacitats en les quals concorrin evidències contrastades que determinin de forma generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida, aquestes discapacitats són les que es determinen en l'annex.”
 
Acreditació de la discapacitat. Modifica l'article 5.
 
1. L'afectació de la persona treballadora per alguna de les patologies generadores de discapacitat a les quals es refereix l'annex, haurà d'acreditar-se mitjançant informe mèdic que haurà d'indicar, en tot cas, la data en què s'ha iniciat o s'ha manifestat la patologia, ja sigui aquesta la data del naixement o una posterior.
 
2. L'acreditació que la discapacitat deriva d'una de les patologies relacionades en l'annex i que el grau de discapacitat ha estat igual o superior al 45 per cent durant almenys cinc anys haurà d'efectuar-se en tot cas mitjançant certificació de l'Institut de Majors i Serveis Socials o de l'òrgan corresponent de la respectiva comunitat autònoma que hagi rebut la transferència de les funcions i serveis d'aquell, havent d'indicar, també en qualsevol cas, la data en què s'ha iniciat o s'ha manifestat la discapacitat.
 
3. S'entendrà que concorre un grau de discapacitat en total igual o superior al 45 per cent en aquells casos en els quals, conforme als certificats a què es refereix l'apartat anterior, s'acreditin, conjuntament, les següents condicions:
 
a) Que de la suma dels percentatges de discapacitat aconseguits en les diferents malalties que figurin en el certificat, així com del percentatge corresponent als «barems complementaris», de ser el cas, resulti un percentatge de discapacitat total igual o superior al 45 per cent.
 
b) Que almenys una de les malalties reflectides en el certificat de discapacitat sigui una de les relacionades en l'annex i que el percentatge de discapacitat aconseguit per aquesta o aquestes patologies generadores de discapacitat relacionades en el citat annex suposi almenys el 33 per cent del total del grau de discapacitat acreditat.

2023-06-29 CIRCULAR ANTICIPACIÓ DE LA JUBILACIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES AMB DISCAPACITAT EN GRAU IGUAL O SUPERIOR AL 45 PER CENT.pdf 119.43 KB