LÍNIA COVID D'AJUDES DIRECTES PER A AUTÒNOMS I EMPRESES
S’ha publicat una línia d’ajudes al Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Es tracta d’un paquet d’ajudes directes que s’hauran de destinar a pagar deutes a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com a solucionar costos fixos (lloguers, etc.), sempre que aquests deutes s'hagin produït entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a l'entrada en vigor d'aquestes ajudes (13 de març de 2021). En primer lloc, es liquidaran els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, tenint prioritat la reducció del nominal (no interessos) del deute amb aval públic.
Les Comunitats Autònomes seran les encarregades de realitzar les convocatòries per a assignar les ajudes i gestionarà, per tant la Generalitat de Catalunya, les sol·licituds així com la seva resolució, l'abonament de la subvenció, els controls previs i posteriors al pagament.   
REQUISITS PER SER BENEFICIARIS D’AQUESTA NOVA LÍNEA D’AJUDES • Haver donat beneficis en l’activitat a l’exercici 2019 • No tenir deutes amb Hisenda i/o Seguretat Social. • Que el CNAE (d’alta de la Seguretat Social, no el d’ Hisenda) sigui un dels la llista adjunta • Que el volum de facturació emesa a 2020, segons el model 390 (sense IVA, ni recàrrec d’equivalència, ni retenció, és a dir, la base imposable de totes les factures emeses), hagi caigut més d’un 30% respecte de l’exercici 2019 (comprovar amb les xifres declarades als models 390 de ambos exercicis, comparant la baixada amb els imports declarats a les caselles 108 d’ambos models). • Mantenir-se d’alta d’activitat fins el 30 de juny de 2022; si no, s’haurà de reintegrar l’ajuda rebuda. • En cas de les empreses, tampoc es no podrà repartir dividends en 2 anys ni incrementar els sous als seus directius. 
QUANTIA DE LES AJUDES Mòduls: S'atorgaran 3.000 euros per a autònoms que estiguin en règim de estimació objectiva. Estimació directa i Societats: Per als quals estiguin en estimació directa o impost de societats, i hagin tingut una caiguda de més del 30% en 2020 respecte de 2019 de la seva facturació emesa: • Fins a 10 empleats: les ajudes a percebre seran del 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30% de caiguda • Més de 10 empleats: les ajudes a percebre seran del 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30% • Aquestes ajudes no seran inferiors a 4.000 euros ni superaran els 200.000 euros per autònom. 
     
Per més informació no dubti i contacti amb nosaltres.