Coronavirus COVID-19

Més de 50 noves mesures que completa la protecció i el suport a col·lectius vulnerables, empreses i autònoms

Dimecres 1 d'abril de 2020

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un nou paquet de mesures econòmiques i socials amb el qual es completen i reforcen les mesures adoptades en les tres últimes setmanes pel Govern per a minimitzar i contrarestar l'impacte del COVID-19

Aquest nou paquet de mesures s'articula a través d'un Reial decret llei que inclou més de 50 mesures amb les quals es complementa la xarxa de seguretat articulada per l'Estat per a donar resposta a la situació que ha creat la pandèmia. Aquest nou grup de mesures s'articula en tres blocs: en primer lloc, suport als treballadors, les famílies, els consumidors, els autònoms i els col·lectius més vulnerables, de manera que es pugui alleujar la seva situació financera i les seves despeses fixes, i preservar així una renda mínima.

En segon lloc, s'impulsen iniciatives per a sostenir el teixit productiu i l'ocupació, i facilitar la futura recuperació de l'activitat; i, en tercer terme, s'adopten mesures de flexibilització de diverses activitats i processos de l'Administració.

Finalment, s'han reforçat algunes de les mesures adoptades en el Reial decret llei 8/2020, aprovat el passat 17 de març, a més d'estendre's la durada de les mateixes fins a un mes després del final de l'estat d'alarma.

Es tracta de mesures que reforcen l'obstinació del Govern "que ningú es quedi enrere", tal com ha recordat la ministra d'Hisenda i Portaveu, María Jesús Montero i que permeten "reforçar l'escut social enfront del coronavirus, com ha explicat el vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Moratòria de lloguers

El primer bloc de mesures té com a objectiu fer costat a les persones que no puguin pagar els seus lloguers per trobar-se en situació de vulnerabilitat pel COVID-19 i no tinguin alternativa habitacional. En primer terme, se suspenen els desnonaments durant sis mesos des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

En segon lloc, s'implanta la renovació automàtica dels contractes de lloguer que vencin en els tres mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta norma. Aquesta pròrroga serà de sis mesos i en ella es mantindran els termes i condicions del contracte en vigor.

En tercer lloc, s'estableix una moratòria automàtica en el pagament de la seva renda per a aquells arrendataris en situació de vulnerabilitat l'arrendador de la qual sigui una gran forquilla d'habitatge, tant públic com privat, inclòs el Fons Social d'Habitatge de les entitats financeres. S'entén com a tal a qui posseeixi més de deu immobles.

La moratòria en el pagament de la renda es prolongarà mentre duri l'estat d'alarma o mentre persisteixi la situació de vulnerabilitat, amb un màxim de quatre mesos. Una vegada superada aquesta situació, l'inquilí retornarà la quota o quotes no pagades al llarg d'un període no superior a tres anys, sense que pugui aplicar-se-li cap mena de penalització ni interessos.

En quart lloc, es regula la moratòria per al cas en el qual l'arrendador no sigui una gran forquilla d'immobles, alguna cosa que succeeix en el 85% dels casos. En aquestes circumstàncies, l'inquilí, sempre que es trobi en situació de vulnerabilitat, podrà sol·licitar un ajornament en el pagament de la seva renda. L'arrendador tindrà set dies per a acceptar-lo, proposar una alternativa o rebutjar-lo.

En el cas que no hi hagi un acord, l'inquilí tindrà accés a un programa d'ajudes transitòries de finançament a cost zero amb aval de l'Estat. L'inquilí podrà sol·licitar un crèdit finalista, directament pagat a l'arrendador, per import de fins a sis mensualitats de la renda de lloguer, a retornar en un període màxim de deu anys. Aquest crèdit no tindrà interès, serà concedit per les entitats de crèdit i comptarà amb l'aval de l'Estat, a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), que signarà el corresponent acord amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Per a persones que tinguin problemes més permanents per al pagament del lloguer, s'estableix també un nou programa d'ajudes directes al lloguer sobre habitatge habitual i que podran ser afegides a les citades anteriorment.

La norma incorpora un programa específic per a víctimes de violència de gènere, persones sense llar i unes altres especialment vulnerables, a fi de dotar-los d'una solució habitacional immediata. S'estableix una ajuda de fins a 600 euros al mes, que pot elevar-se en casos justificats fins a 900 euros, sempre amb un límit del 100% de la renda de l'immoble. I s'afegeixen altres 200 euros per a l'atenció de les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics, amb un límit del 100% d'aquests.

S'estén la moratòria hipotecària

En matèria d'habitatge, s'aclareixen aspectes relacionats amb la moratòria hipotecària regulada en el RDL8/2020. Així, el termini de suspensió passa d'un a tres mesos; s'adapta l'acreditació de vulnerabilitat a la situació derivada de l'estat d'alarma, sent suficient en aquestes circumstàncies amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació; i s'aclareix que les quotes suspeses no s'abonen en finalitzar la suspensió, sinó que tots els pagaments restants es posposen per idèntic període. També s'afegeix als autònoms entre els col·lectius que poden beneficiar-se d'aquesta moratòria. Amb la mateixa filosofia que la moratòria en el pagament de lloguers o d'hipoteques, el Reial decret llei aprovat avui estableix la possibilitat d'una moratòria en els crèdits i préstecs no hipotecaris que mantinguin les persones en situació de vulnerabilitat, incloent els crèdits al consum.

Finalment, s'habilita a les corporacions locals perquè utilitzin el superàvit d'exercicis anteriors per a adoptar mesures de suport a col·lectius vulnerables en matèria d'habitatge.

Suport en subministraments bàsics

Un altre dels eixos en els quals aprofundeix el nou paquet de mesures ha de veure amb garantir els subministraments bàsics a més llars. Així, s'amplia el col·lectiu de potencials perceptors del bo social elèctric, al qual podran acollir-se de manera excepcional les persones que s'hagin vist afectades per mesures de regulació d'ús de les seves empreses o, en el cas d'autònoms, haver cessat la seva activitat o vist reduïts els seus ingressos en més d'un 75%.

A més, en un context en el qual, per una major permanència en la llar derivada de les mesures de contenció i pel desenvolupament en el mateix d'activitats professionals que, normalment, es realitzen fora de l'habitatge habitual, s'estableixen mesures per a garantir la continuïtat dels subministraments energètics i d'aigua en la llar, prohibint-se la seva suspensió per motius diferents a la seguretat del subministrament.

Noves ajudes socials

Seguint amb la idea traslladada pel Govern de no deixar a ningú enrere en aquesta crisi, s'estableixen noves prestacions per a col·lectius que no tenien dret a aquestes. Es crea un subsidi extraordinari temporal per a empleades de la llar que hagin vist la seva jornada reduïda o el seu contracte extingit a conseqüència del COVID-19. L'import d'aquesta prestació, que té caràcter retroactiu si la causa és l'actual crisi sanitària, serà l'equivalent a un 70% de la base reguladora de l'empleada. Serà compatible amb el manteniment d'altres activitats, sense que, en aquest cas, la suma de retribucions pugui excedir l'import del Salari Mínim Interprofessional.

Així mateix, s'estableix que les persones que tinguessin un contracte temporal de durada d'almenys dos mesos que s'hagués extingit després de la declaració de l'estat d'alarma i que no aconsegueixin el període de cotització mínim per a percebre una prestació per desocupació poden percebre un subsidi extraordinari equivalent al 80% de l'import mensual de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem), establint requisits d'accés en funció de la situació de rendes de la llar familiar

 Altres mesures de suport a les persones

Per a alleujar les necessitats de liquiditat dels ciutadans, s'amplien els supòsits en els quals es poden rescatar les aportacions realitzades a plans de pensions, de manera que podran recórrer a les mateixes les persones que estiguin immerses en un expedient de regulació temporal d'ocupació i els autònoms que hagin cessat la seva activitat a conseqüència dels efectes del COVID-19

S'adopten diferents mesures de protecció al consumidor en els contractes de compravenda de béns i de prestació de serveis, siguin o no de tracte successiu, l'execució del qual sigui impossible a conseqüència de l'aplicació de les mesures adoptades en la declaració de l'estat d'alarma. En aquests casos, els consumidors podran exercir el dret a resoldre el contracte durant un termini de 14 dies.

En els contractes de tracte successiu, es paralitzarà el cobrament de noves quotes fins que el servei pugui tornar a prestar-se amb normalitat, sense que això suposi la rescissió del contracte.

Quant a serveis prestats per diversos proveïdors, cas, per exemple, dels viatges combinats, el consumidor podrà optar per sol·licitar el reemborsament o fer ús del bo que li lliurarà l'organitzador o, en el seu cas, el detallista. Aquest bo ho podrà utilitzar en el termini d'un any des de la conclusió de l'estat d'alarma. En cas de no utilitzar-se durant aquest període, el consumidor podrà exercir el dret de reemborsament En l'àmbit del sector de telecomunicacions, la norma matisa que la suspensió de la portabilitat només afecta a aquelles operacions en les quals existeixi necessitat dels usuaris de desplaçar-se físicament a botigues o que es realitzin intervencions físiques en el seu domicili, excepte en casos de força major

A més, i per a evitar que el consumidor es pugui veure perjudicat per la suspensió de les operacions de portabilitat, s'estableix que els usuaris no puguin veure les seves tarifes incrementades durant el temps en què no puguin sol·licitar un canvi de companyia.

Finalment, en un context en el qual les activitats d'oci estan molt afectades per les mesures de contenció derivades de l'estat d'alarma, també s'estableixen limitacions en la publicitat i en les activitats de promoció de determinades activitats de joc online.

Suport al teixit productiu

Amb la finalitat d'alleujar la situació financera d'empreses i autònoms afectats per l'actual crisi, s'habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a concedir de manera excepcional moratòries en el pagament de les cotitzacions socials.

En el cas dels autònoms, s'estableix que els que siguin beneficiaris de la prestació per cessament d'activitat podran abonar fora de termini i sense recàrrec les cotitzacions del mes de març corresponents als dies previs a la declaració de l'estat d'alarma. Es permet que empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar fins al 30 de juny de 2020 l'ajornament del pagament dels deutes que hagin d'ingressar entre abril i juny de 2020 sense que s'apliqui gens d'interès.

Per a l'accés a la prestació extraordinària per cessament d'activitat, s'adapta la norma per a contemplar la situació de determinats col·lectius que tenen un alt grau d'estacionalitat, com l'agrari, el de la cultura, els vinculats a esdeveniments com la Setmana Santa o uns altres.

Es facilita, així mateix, la realització de tots els tràmits relatius a ajornaments en el pagament de deutes, moratòries o devolucions d'ingressos indeguts a través del Sistema XARXA de comunicació electrònica.

A més, s'estableixen diferents mesures perquè els autònoms i les empreses que s'hagin vist afectats pel COVID-19 puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l'aigua o el gas, arribant fins i tot a la possibilitat de suspendre el seu pagament. Les quantitats degudes s'abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma.

La norma estableix també una sèrie de mesures que, igual que en reials decrets llei passats, persegueixen preservar al màxim l'ocupació. En aquest sentit, s'adapten els compromisos de manteniment de l'ocupació durant el termini de sis mesos fixats en l'RDL 8/2020 a les particularitats de determinats sectors, en particular les vinculades al món de la cultura, atenent la seva variabilitat i alineament amb esdeveniments concrets.

També es flexibilitzen els procediments de les convocatòries de préstecs o ajudes de la Secretaria General d'Indústria i de la Pime. En aquest sentit, les garanties per a nous préstecs en procés de resolució podran presentar-se una vegada finalitzi l'estat d'alarma.

Així mateix, es podran sol·licitar modificacions en els quadres d'amortització de préstecs ja concedits a projectes industrials. S'estableixen criteris de graduació en el compliment de programes finançats per la citada Secretaria General…

S'amplia en 60 milions d'euros la dotació per a CERSA (Companyia Espanyola de Reafianzamiento), amb la finalitat que pugui avalar un major nombre d'operacions.

S'habilita al ICEX per a la devolució a les empreses que hagin incorregut en despeses no recuperables per les quotes pagades per a la participació en fires o altres activitats de promoció internacional que hagin estat convocades per la institució i s'hagin vist cancel·lades, ajornades o afectades pel COVID-19.

Se suspèn, durant un període d'un any i sense necessitat de sol·licitud prèvia, el pagament d'interessos i amortitzacions dels crèdits concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme

S'inclou al CDTI entre els organismes que podran agilitar les ajudes i aportacions al sector empresarial, amb la finalitat de fomentar la innovació en la lluita contra la pandèmia, així com garantir l'adequat funcionament del teixit empresarial. Es permetrà així tant el ràpid finançament de prototips com poder disposar la industrialització de productes sanitaris considerats d'urgència.

D'altra banda, s'introdueix flexibilitat en la comercialització de combustibles, donat el descens del consum i la menor rotació dels tancs d'emmagatzematge sobre el que es preveu, de manera que es permet retardar la data d'inici de comercialització de gasolines amb especificació estival, podent-se vendre fins al 30 de juny de 2020 gasolines la pressió de vapor de les quals i destil·lat present uns límits compresos entre el límit mínim d'estiu i el màxim d'hivern.

I s'amplia en dos mesos des de la finalització de l'estat d'alarma els permisos d'accés i connexió a les xarxes elèctriques establerts en la Llei 24/2013 del Sector Elèctric, amb la finalitat de donar seguretat jurídica als promotors de projectes de generació elèctrica, dels quals depenen quantioses inversions imprescindibles per al compliment dels objectius de penetració de noves renovables.

Altres mesures

El Reial decret llei permet que els empleats públics, sense modificació de les seves circumstàncies laborals, puguin fer tasques diferents a les del seu lloc de treball i secundar voluntàriament aquelles àrees i activitats de caràcter sanitari, sociosanitari, d'ocupació, per a la protecció de col·lectius vulnerables i aquelles altres que requereixin un reforç en matèria de personal a conseqüència de la situació provocada pel COVID-19.

De la mateixa manera, s'habilita al fet que el personal sanitari jubilat pugui retornar al treball, compatibilitzant la seva activitat amb la percepció de la seva pensió. D'altra banda, es permet que els ingressos derivats de la cotització per formació professional puguin aplicar-se al finançament de qualsevol de les prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació, incloent, d'aquesta manera, finalitats més àmplies que la mera formació.

Donades les actuals circumstàncies, es concedeix a les fundacions bancàries que tinguessin un pla de desinversió ja aprovat pel Banc d'Espanya ampliar fins a dos anys el termini amb el qual comptessin. En cas d'optar-se per aquesta ampliació, s'haurà de dotar un fons de reserva amb una dotació anual de, almenys, el 50% dels imports rebuts de l'entitat de crèdit de la qual siguin accionistes en concepte de dividend.

En matèria d'inversió, s'adopta una norma de caràcter macroprudencial, habilitant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors per a modificar els requisits aplicables a les societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva.

  Font: MONCLOA

VERSIÓ PER IMPRIMIR