MODIFICACIONS PER POSSIBILITAR EL FRACCIONAMENT D’IMPOSTOS DEL 1ER TRIMESTRE 2021

S’ha publicat el Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, on s’estableix la possibilitat d’ampliar els models tributaris on és possible sol·licitar un ajornament.

Concretament, aquesta norma diu:

Disposició addicional tercera. Ajornament de deutes tributaris

1. En l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat, a l'efecte dels ajornaments als quals es refereix l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, ambdós inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits als quals es refereix l'article 82.2.a) de l’esmentada llei.

2. Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris a les quals fan referència les lletres b), f) i g) de l'article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

En correspondència a la LGT, es permetrà l’ajornament dels següents models referits al 1T 2021:

“b) Les corresponents a obligacions tributaries que hagi de complir el retenidor o el obligat a realitzar ingressos a compte. (p.e., models 111, 123, 115)

f) Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits excepte que es justifiqui degudament que las quotes repercutides no han sigut efectivament pagades.

g) Les corresponents a obligacions tributaries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats. (model 202)”

3. Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui una persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2020.

4. Les condicions de l'ajornament seran les següents:

a) El termini serà de sis mesos. b) No es reportaran interessos de demora durant els primers quatre mesos de l'ajornament

Des del CORCOLL &  SOLA ASSESSORS, els avancem d’aquesta possibilitat que caldrà que ens sol·liciti expressament quan arribi el període de presentació dels impostos del trimestre.