La Generalitat ha aprovat noves ajudes per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya a través de la resolució EMC/2810/2020, publicada en el DOGC el 9 de novembre.

A qui van dirigides aquestes ajudes i qui les pot sol·licitar?

________________________________________

Poden beneficiar-se d'aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic:

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 • Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Agències de viatges.
 •  Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades en el territori enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment es dirigeixen les propostes.
Per tant, s'entendran incloses les següents activitats:
 • Congressos i turisme de reunions.
 • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
 • Senderisme.
 • Cicloturisme.
 • Enoturismo.
 • Ecoturisme.
 • Activitats aquàtiques i nàutiques.
 • Activitats desenvolupades en parcs de naturalesa, aquàtics i temàtics. S'inclouen també les explotadores d'habitatges d'ús turístic. D'acord amb les condicions específiques de compliment que s'especifiquen addicionalment.

Quins establiments queden exclosos? ________________________________________

No podran sol·licitar aquestes ajudes:
 • Els establiments de restauració.
 • Els allotjaments juvenils regits per la normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 • Els propietaris d'habitatges d'ús turístic que no siguin explotadors d'acord amb el que es demana en aquesta norma.
 • Els recintes i les àrees d'acolliment per a autocaravanes.
 • Els refugis de muntanya i similars no inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya.
 • Els consultors i les empreses d'assessoria turística.
 • Les empreses de publicitat.
 • Les acadèmies d'idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l'estranger, o activitats de traducció o interpretació.
 • Els centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
 • Les empreses de lloguer de tota mena de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls ...).
 • Els organitzadors d'esdeveniments privats no turístics.
 • Els gimnasos, les escoles esportives i les activitats de lloguer de material (esquí, paddle, surf, tennis).
 • Els col·lectius, les associacions i els gremis.

Requisits comuns per a tots els col·lectius beneficiaris de les ajudes ________________________________________

a) En el cas de les persones treballadores autònomes, han d'estar donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) en el moment de la declaració de l'estat d'alarma. b) Desenvolupar l'activitat i tenir la seva seu fiscal a Catalunya. c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya, i les obligacions davant la Seguretat Social.

Quina quantia tenen les ajudes? ________________________________________

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària. Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros. Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) yd) de la base 2.1, les següents quanties:
 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 5.000,00 euros.
 • Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
 • Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.
En el cas de les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic quedarà articulada en dos trams:
 • Empreses de fins a 10 treballadors: 5.000,00 euros.
 • Empreses a partir d'11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros.
Es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que les empreses han tingut de mitjana l'any 2019. En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat en 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma.

Quin és el termini per a sol·licitar aquestes ajudes? ________________________________________ Les sol·licituds es podran sol·licitar de manera telemàtica a través del portal de Tràmits Canal Empresa. En breu us informarem quan estarà oberta la convocatòria.