NOVES MESURES LABORALS

RD-Llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de recolzament al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE 23/12/2020)

1. NOVES EXONERACIONS DE QUOTES:

S'inclouen nous codis CNAE-09 al llistat de la D.A. del RD-Llei 30/2020.

De manera que les empreses l'activitat estigui classificada en aquests CNAE-09, gaudiran d'exoneració de quotes SEMPRE QUE COMPTIN AMB UN ERTE de força major, vigents, tramitats d'acord amb l'article 22 del RDL 8/2020, de 17 de març, i prorrogats automàticament fins el 31 de gener de 2021.

CNAE-09 inclosos:

- 4634 Comerç al major de begudes.

- 5610 Restaurants i serveis de menjar.

- 5630 Establiments de begudes.

- 9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

- 9200 Jocs d'atzar i apostes.

¡¡RECORDEM!! Codis CNAE-09 són els que resultin d'aplicació per a determinar els tipus de cotització per a la cobertura de contingències professionals, respecte de les liquidacions de quotes presentades en setembre de 2020, segons tarifa de primes.

 REQUISITS I CONDICIONS EXONERACIÓ DE QUOTES:

Les activitats incloses en aquests CNAE-09 podran exonerar-se del pagament de l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, meritada en desembre de 2020 i gener de 2021, respecte de les persones treballadores afectades per aquests ERTES, sempre i quan:

1) reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 de desembre de 2020, o que l'hagin reiniciat des de l'entrada en vigor del RDL 18/2020 (13 de maig), en els termes dels seu article 4.2.a), pels períodes i percentatges de jornada treballats en aquest mes;

2) tinguin les seves activitats suspeses en el mes de desembre de 2020 o en el mes de gener de 2021, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

PERCENTATGES D'EXONERACIÓ DESEMBRE 2020       GENER 2020
MENYS 50 TRFBALLADORS*         85%                                          75%
MÉS 50 TREBALLADORS*           85%                        75%

 ¡¡IMPORTANT!! Aquestes exoneracions són incompatibles amb les previstes en l'article 2 del RDL 30/2020 de 29 de setembre (ERTE impediment i limitació).

 

Així mateix, són d'aplicació les normes de tramitació i limitacions generals dels articles 4 a 7 del RDL 30/20: repartiment de dividends i transparència fiscal (art. 4), salvaguarda del treball (art. 5), mesures extraordinàries per a la protecció del treball, interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals (art. 6), hores extraordinàries i noves externalitzacions de l'activitat (art. 7).

 2. ALTRES MESURES I MODIFICACIONS INTRODUÏDES:

 2.1 CONTRACTES FIXOS DISCONTINUS (D.A. 3ª)

 BONIFICACIONS DE QUOTES PER PROLONGACIÓ DEL PERÍODE D'ACTIVITAT DELS TREBALLADORS FIXOS DISCONTINUS:

REQUISITS:

  • Les empreses amb activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com comerç i hosteleria si estan vinculades al sector turístic.
  • generar activitat productiva entre abril i octubre de 2021.
  • iniciar o mantenir en alta durant aquests mesos a persones treballadores fixes discontinues.

PERCENTATGE I PERÍODE D'EXONERACIÓ

  • 50% de les quotes empresarials per contingències comuns, i dels conceptes de recaptació conjunta d'Atur, FOGASA i Formació Professional d'aquestes persones treballadores.
  • Mesos d'abril a octubre de 2021.

Es preveu, que aquesta bonificació, en el futur, sigui compatible amb altres que es puguin gaudir, sense que les exempcions i bonificacions puguin superar el 100%.

 2.2. SUBSIDI ESPECIAL PER ATUR (DISP. ADIC. 5ª I FINAL 6ª RDL)

Es dona un nou termini d'1 mes, des de el 25 de desembre, per a presentar sol·licitud del subsidi especial per atur (art. 1 del RDL 32/2020).

I es preveuen nous ajustos, en quant a gestió d'aquest subsidi; en especial, es dona nova redacció a l'article 1.4 del RDL 32/2020 (disp. final 6ª RDL), per a incorporar la corresponent referència a l'Institut Social de la Marina.

 2.3. SECTOR CULTURAL (DISP. ADIC. 4ª)

S'eximeix als artistes en espectacles públics i als professionals taurins d'acreditar el compliment del requisit d'haver prestat serveis amb unes retribucions mínimes o participat en un número determinat d'espectacles, a efectes de mantenir-se inclosos en el Règim General de la Seguretat Social durant l'any 2021.

I s'atorga un nou termini de presentació de sol·licituds del subsidi especial d'atur per a professionals del sector cultural que es puguin presentar fins el 23 de gener de 2021.

2.4. LLIURAMENT A TREBALLADORS DE PRODUCTES REBAIXATS EN CANTINES O MENJADORS, I FÓRMULES INDIRECTES (TIQUET RESTAURANT). (D.F. 1ª)

Es modifica amb efectes 1 de gener de 2020 la lletra a) de l'apartat 3 de l'article 42 de la Llei 35/2006, de l'Impost de la renda de les persones físiques, afegint al que ja es preveia que també inclou l'exempció de tributació, amb els límits ja fixats, pel lliurament de productes rebaixats o amb fórmules indirectes, com el tiquet restaurant, encara que el servei es doni en el propi establiment o fora d'aquest (inclouria el menjar per emportar), en el propi centre de treballs, o bé en el llloc escollit pel treballador en els dies en que realitzi treball a distància o teletreball.

 2.5. DEVOLUCIÓ DE QUOTES PER VARIACIONS O ERRORS COMUNICATS FORA DE TERMINI (D.F.3ª UN)

Es modifica la Llei General de Seguretat Social a través de la inclusió d'una S.A. 31ª, de forma que quan correspongui devolució de quotes a les empreses o treballadors per variació o correcció de dades aportades (per error), efectuades fora del termini reglamentari, només es tindrà dret al retorn dels ingressos indeguts dels TRES MESOS anteriors a la presentació d'aquestes sol·licituds.

 2.6. BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ I ACCIÓ PROTECTORA EN EL SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS DE LA LLAR (DISP. FINAL 3ª. DOS)

Es dona nova redacció a la disposició transitòria 16ª de la LGSS, ampliant fins l'any 2023 el període transitori d'aplicació de l'escala de bases de cotització del sistema especial per a persones empleades de la llar que finalitzava aquest any 2020.

 2.7. INGRÉS MÍNIM VITAL (DIS. FINAL 5ª)

Es modifica l'article 29 del RDL 20/2020 que regula l'IMV, i s'estableix un mecanisme de col·laboració amb les comunitats autònomes per agilitzar la tramitació de l'ingrés mínim vital (IMV).

D'aquesta manera podran remetre a l'Institut Nacional de la Seguretat Social i aquest podrà reconèixer la prestació de l'IMV a les persones interessades que atorguin el seu consentiment a la comunitat autònoma del seu domicili per a que, a través dels protocols d'intercanvi d'informació, remeti les dades necessàries per a la identificació d'aquestes persones i la instrucció del procediment, així com un certificat emès per la mencionada comunitat autònoma que serà suficient per a que l'entitat gestora consideri sol·licitades les prestacions per les persones interessades en la data de la seva recepció per l'entitat gestora.

El dret a la prestació de l'IMV naixerà a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació d'aquest certificat i si en virtut del certificat emès per la corresponent comunitat autònoma es reconegués una prestació que posteriorment fos declarada indeguda i no fos possible recuperar l'import abonat, els perjudicis ocasionats seran a càrrec de la comunitat autònoma certificadora.

 Fuente: BOE,  Per a més informació i aclariment de dubtes, pot contactar sense compromís amb el nostres Departaments especialitzats.  ' (+34) 972 22 15 41     6 (+34) 972 22 62 54

NOVES MESURES LABORALS RDL 35-2020- DESCARREGA EL TEXT COMPLERT EN PDF