És cert que la crisi sanitària i l'impacte de la pandèmia COVID-19 ha generat dificultats en les empreses, però aquests moments d'incertesa, distanciament social i recessió també han portat oportunitats per als emprenedors. En aquest sentit, posar en marxa una idea avui pot contemplar-se com una sortida laboral gràcies al treball per compte propi com a treballador/a autònom/a.

Què passa amb la prestació per desocupació si em dono d'alta per compte propi? La perdo? És possible cobrar atur i ser autònom? ________________________________________ En cas de percebre una prestació per desocupació de nivell contributiu després d'haver cessat totalment l'activitat laboral, en donar-se d'alta com a treballador/per compte propi es podrà continuar percebent la prestació mentre es mantingui l'alta en autònoms durant un màxim de 270 dies (9 mesos), o bé durant el temps inferior que quedi per percebre, i haurà de sol·licitar-se la compatibilitat en el termini de 15 dies a comptar des de la data d'inici de l'activitat per compte propi.

A més, també es podrà aplicar a aquelles persones que estiguin percebent la prestació per desocupació i s'incorporin com a socis o sòcies de societats laborals de nova creació que estiguin enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat per compte propi.

Quina quantia es percep de la prestació per esocupació? ________________________________________

La persona treballadora que s'aculli a aquesta compatibilitat percebrà el 100% de la quantia de la prestació per desocupació amb el descompte de l'IRPF, en el seu cas, i sense deducció de cotització a la Seguretat Social.

En quins casos no és possible compatibilitzar un ERTO amb l'alta d'autònoms? ________________________________________

Els qui que es donin d'alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social per a incorporar-se com a soci/a en una societat mercantil.

Els qui iniciïn una activitat per compte propi o s'incorporin a una cooperativa de treball associat o societat laboral de nova creació sense donar-se d'alta com a treballador/per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social o ja constituïdes donant-se d'alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social.

Aquelles persones l'última ocupació de les quals hagi estat per compte propi, amb independència que s'haguessin donat d'alta en algun règim de la Seguretat Social o l'haguessin fet en alguna mutualitat.

Els qui hagin fet ús d'aquest dret en els 24 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.

Els qui hagin obtingut el pagament únic de la prestació per desocupació en els 24 mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi. Els qui es donin d'alta com a persones treballadores autònomes i signin un contracte per a realitzar la seva activitat professional amb l'ocupador o ocupadora per a qui haguessin prestat els seus serveis per compte d'altri immediatament abans de l'inici de la situació legal de desocupació, o amb una empresa del mateix grup empresarial. Aquesta exclusió també afectarà les persones treballadores que vagin a desenvolupar la seva activitat professional incorporant-se a una societat laboral o cooperativa de nova creació.