Quan resten poc més de dues setmanes  per a finalitzar l'any, encara som a temps de realitzar accions que ens permetin rebaixar la liquidació de l'IRPF. En aquest exercici 2020 haurem de parar esment, sobretot, als efectes fiscals que ha produït la situació de pandèmia actual, així com la pujada d'impostos que comporten els Pressupostos de l'Estat de 2021.

A continuació, recordem quines deduccions es poden aprofitar abans del tancament de l'exercici fiscal 2020:

Aportacions als plans de pensions

Totes aquelles aportacions efectuades als plans de pensions, plans de previsió social i empresarial, plans de previsió assegurats, mutualitats de previsió social i en les primes satisfetes d'assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 8.000 € anuals, o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques que han estat percebuts de manera individual durant l'exercici, independentment de l'edat.

Aportacions als sistemes de previsió social del cònjuge

Sempre que el cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni activitats econòmiques o els obtingui en quantitats inferiors a 8.000 euros anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

Amortització anticipada de la hipoteca

Els contribuents que amortitzin la hipoteca o préstec destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual tenen dret a una deducció.

Constitució de rendes vitalícies

Els contribuents majors de 65 anys que destinin l'import obtingut per la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles) a la constitució d'una renda vitalícia, podran excloure aquesta quantitat de l'IRPF sempre que no superi els 240.000 €.

Lloguer d'habitatge

Els propietaris que tinguin previst llogar un pis, sempre que l'utilitzin com a habitatge, i no com a oficina, tenen dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%. Donatius i aportacions

També són deduïbles les donacions i les aportacions a les entitats sense ànim de lucre, com ONG, fundacions i associacions declarades d'utilitat pública.

Deducció per inversió en empreses de recent creació

Els contribuents que inverteixin en empreses de nova o recent creació es podran deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions sempre que es compleixin determinats requisits i condicions, amb una base màxima de deducció és de 60.000€ anuals.

Casos especials afectats pel COVID-19

________________________________________ ERTEs

Cal vigilar els ERTEs: enguany tindran una incidència important en la renda, ja que els pagaments del SEPE no són objecte de retenció. Si se superen ingressos provinents d'un segon pagador superiors a 14.000 euros, llavors han de declarar-se.

En aquests casos, s'és a temps de demanar-li a l'empresa que retingui una major quantitat perquè no afecti el resultat de la declaració, o bé sol·licitar-lo al SEPE. Per tant, és possible que els qui no tenien obligació de fer-ho i es trobin s'o hagin trobat en un ERTE enguany, sí que hagin de presentar la declaració de la renda l'any que ve.

Lloguer d'habitatge

Si s'ha acordat una reducció del preu lloguer per la pandèmia, l'import dels ingressos vindrà determinat pels acords, les despeses necessàries per al lloguer durant el període que afecti la modificació seran deduïbles i no s'imputaran com a renda immobiliària.

Si es pacta el diferiment dels pagaments pel lloguer, no es procedirà a reflectir un rendiment del capital immobiliari pels mesos en què s'han posposat. No obstant això, es podran deduir les despeses incorregudes en aquests períodes sense que tampoc procedeixi la imputació de rendes immobiliàries.

Si han de realitzar-se despeses en un immoble en lloguer, és aconsellable aprofitar abans de finals d'any per disminuir el rendiment net i diferir la tributació. En cas d'avançar obres de reparació, tenen limitada la seva deducció juntament amb les despeses financeres fins a un màxim de l'import dels ingressos.

Subvencions

Si durant el 2020 s'ha rebut una subvenció, però no s'ha cobrat, quedarà exempta de tributació, i haurà d'imputar-se el guany l'any en què es cobri. S'imputen únicament al contribuent que hagi obtingut la subvenció, encara que tingui per objecte la millora d'un immoble de titularitat compartida.

Indemnitzacions per acomiadament

En cas d'acomiadament, les indemnitzacions que es percebin no tributen fins als 180.000 euros, i aquesta exempció exigeix desvincular-se de l'empresa durant 3 anys. Si es tractés d'un acomiadament improcedent, perquè la indemnització quedi exempta de tributació haurà de reconèixer-se en l'acte de conciliació davant el CMAC o bé mitjançant resolució judicial, sempre que no es percebin indicis de pacte entre l'empresa i el treballador per part de l'Agència Tributària.

Plans de pensions

Si es rescata un pla de pensions, les prestacions tributaran com a rendiments del treball; però si es rescata en forma de capital, es pot aconseguir una reducció d'un 40% sobre l'import corresponent a les aportacions realitzades amb anterioritat a l'any 2007. Però si es rescata en forma de renda, no es podrà aplicar aquesta reducció.

És convenient abans del rescat fer càlculs i evitar acumular rendes. Si la contingència de jubilació es va produir entre 2012 i 2018, no s'han cobrat prestacions i es vol rescatar en forma de capital amb un 40%, el termini expira el 31 de desembre. Si es rescata en forma de renda, no es podrà aplicar aquesta reducció. Per això, abans del rescat s'han de fer càlculs i evitar acumular rendes per a defugir la progressivitat de la tarifa. Si la contingència de jubilació va esdevenir entre 2012 i 2018, no s'han cobrat prestacions i es vol rescatar en forma de capital amb la reducció del 40%, el termini expira el 31 de desembre.

Si es té un pla de pensions i s'aporta més de 2.000 euros pot aprofitar-se enguany per a aportar el màxim de fins a 8.000 euros. A partir de l'any que ve les reduccions no podran excedir de 2.000 euros, segons la Llei de Pressupostos. També convé esgotar el límit de 2.500 euros de l'aportació al pla del cònjuge, que en 2012 es redueix a 1.000 euros.

Rescat de pla de pensions

Si s'han rescatat plans de pensions pel COVID, el reemborsament dels drets consolidats queda subjecte al règim fiscal establert per a les prestacions dels plans de pensions, és a dir, tributen com a rendiments del treball imputant-se a l'any en què siguin percebuts.

Cessament d'activitat

La prestació per cessament d'activitat dels autònoms no es considera un ingrés de l'activitat, sinó que computa com a rendiment del treball, i no s'hauran d'incloure, per tant, aquests ingressos dins del model 130 de l'IRPF.