En compliment del mandat al Govern per a fixar anualment el salari mínim interprofessional, contingut en l'article 27.1 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, es procedeix mitjançant aquest Reial decret a establir les quanties que hauran de regir a partir l'1 de gener de 2019, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als empleats de la llar.

Les noves quanties, que representen un increment del 22,3 per cent respecte de les vigents entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2018, són el resultat de prendre en consideració de forma conjunta tots els factors contemplats en el citat article 27.1 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

L'esmentat increment atén a la millora de les condicions generals de l'economia i té com a objectiu prevenir la pobresa en el treball i fomentar un creixement salarial general més dinàmic. Per això i en línia amb les recomanacions internacionals, per garantir l'exercici efectiu del dret a una remuneració equitativa i reconèixer el dret dels treballadors a una remuneració suficient que els proporcioni a ells i a les seves famílies un nivell de vida decorós, el Comitè Europeu de drets Socials ha interpretat que aquest llindar se situa en el 60% del salari mitjà dels treballadors. Elevar el salari mínim interprofessional a 900 euros mensuals ens apropa a aquesta recomanació.

Finalment, la pujada del salari mínim interprofessional és un factor decisiu perquè la creació d'ocupació i la recuperació econòmica es tradueixin en una progressiva reducció real de la pobresa en totes les seves dimensions i de la desigualtat salarial, ajudant a promoure un creixement econòmic sostingut , sostenible i inclusiu, de manera que Espanya contribueix al compliment de l'Agenda 2030, en particular de les Fites 1.2 i 10.4 dels Objectius de Desenvolupament sostenible.

Aquest Reial decret ha estat consultat a les organitzacions sindicals i associacions empresarials més representatives.

En la seva virtut, a proposta de la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la reunió del dia 21 de desembre de 2018,

DISPOSO:

 Article 1. Quantia del salari mínim interprofessional.

El salari mínim per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 30 euros / dia o 900 euros / mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d'aquell.

Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà a prorrata.

Per a l'aplicació en còmput anual del salari mínim es tindran en compte les regles sobre compensació que s'estableixen en els articles següents.

Article 2. Complements salarials.

Al salari mínim consignat en l'article 1 s’addicionaran, servint el mateix com a mòdul, si escau, i segons el que estableixen els convenis col·lectius i contractes de treball, els complements salarials a què es refereix l'article 26.3 del text refós de la Llei l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, així com l'import corresponent a l'increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a cosina o amb incentiu a la producció.

Article 3. Compensació i absorció.

Als efectes d'aplicar l'últim paràgraf de l'article 27.1 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, pel que fa a compensació i absorció en còmput anual pels salaris professionals de l'increment del salari mínim interprofessional, es procedirà de la manera següent:

  1. La revisió del salari mínim interprofessional que estableix aquest Reial decret no afectarà a l'estructura ni a la quantia dels salaris professionals que vinguessin percebent els treballadors quan tals salaris en el seu conjunt i en còmput anual fossin superiors a aquest salari mínim.

A aquests efectes, el salari mínim en còmput anual que es prendrà com a terme de comparació serà el resultat d'addicionar al salari mínim fixat en l'article 1 d'aquest Reial decret les meritacions a què es refereix l'article 2, sense que en cap cas pugui considerar-se una quantia anual inferior a 12.600 euros.

  1. Aquestes percepcions són compensables amb els ingressos que per tots els conceptes vinguessin percebent els treballadors en còmput anual i jornada completa d'acord amb normes legals o convencionals, laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor en la data de promulgació d'aquest Reial decret .
  1. Les normes legals o convencionals i els laudes arbitrals que es troben en vigor en la data de promulgació d'aquest Reial decret subsistiran en els seus propis termes, sense més modificació que la que fos necessària per a assegurar la percepció de les quantitats en còmput anual que resultin de l'aplicació de l'apartat 1 d'aquest article, i, en conseqüència, ser incrementats els salaris professionals inferiors a l'indicat total anual en la quantia necessària per equiparar-se a aquest.

Article 4. Treballadors eventuals i temporers i empleats de la llar.

  1. Els treballadors eventuals i temporers els serveis a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies percebran, conjuntament amb el salari mínim a què es refereix l'article 1, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries al fet que, com a mínim, té dret tot treballador, corresponents al salari de trenta dies en cadascuna d'elles, sense que la quantia del salari professional pugui ser inferior a 42,62 euros per jornada legal en l'activitat.

Pel que fa a la retribució de les vacances dels treballadors a què es refereix aquest article, aquests treballadors han de percebre conjuntament amb el salari mínim interprofessional fixat en l'article 1, la part proporcional d'aquest corresponent a les vacances legals mínimes en els supòsits en que no existís coincidència entre el període de gaudi de les vacances i el temps de vigència del contracte. En els altres casos, la retribució del període de vacances s'ha de fer d'acord amb l'article 38 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i altres normes d'aplicació.

  1. D'acord amb l'article 8.5 del Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, que pren com a referència per a la determinació del salari mínim dels treballadors de llar que treballin per hores, en règim extern, el fixat per als treballadors eventuals i temporers i que inclou tots els conceptes retributius, el salari mínim d'aquests empleats de llar serà de 7,04 euros per hora efectivament treballada.
  1. En les quanties del salari mínim per dies o hores fixades en els apartats anteriors es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d'aquelles .

 Disposició transitòria única. Regles d'afectació de les noves quanties del salari mínim interprofessional a les referències contingudes en normes no estatals i relacions privades. 

1. Sempre que hi hagi una habilitació legal expressa i, atès el caràcter excepcional de l'increment establert per aquest Reial decret, les noves quanties del salari mínim interprofessional que s'estableixen no són aplicables:

a) A les normes vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de les entitats que integren l'Administració local que utilitzin el salari mínim interprofessional com a indicador o referència del nivell de renda per determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a determinades prestacions, beneficis o serveis públics, excepte disposició expressa en contra de les pròpies comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla o de les entitats que integren l'Administració local.

b) A qualssevol contractes i pactes de naturalesa privada vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret que utilitzin el salari mínim interprofessional com a referència a qualsevol efecte, llevat que les parts acordin l'aplicació de les noves quanties del salari mínim interprofessional.

2. En els supòsits a què es refereix l'apartat anterior, llevat de disposició o acord en contra, la quantia del salari mínim interprofessional s'entén referida durant 2019 a:

a) Les establertes en el Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre, incrementades en el mateix percentatge en què s'incrementi l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a 2019, respecte de les normes no estatals i contractes de naturalesa privada que estiguessin també vigents a 1 de gener de l'2017.

b) Les establertes en el Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre incrementades en el mateix percentatge en què s'incrementi l'IPREM per a 2019, respecte de les normes no estatals i                       contractes de naturalesa privada que van entrar en vigor o es van celebrar després del 1 gener 2017 i que estaven vigents l'1 de gener de l'2018.

c) Les establertes en el Reial Decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2018, respecte de les normes no estatals i contractes de naturalesa              privada que van entrar en vigor o es van celebrar després de l'1 de gener de 2018 i vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret.

3. El que disposen els apartats anteriors s'entén sense perjudici que hagin de ser modificats els salaris establerts en contractes o pactes de naturalesa privada inferiors en el seu conjunt i en          còmput anual a les quanties del salari mínim interprofessional que s'estableixen per a 2019 en el present reial decret en la quantia necessària per assegurar la percepció d'aquestes quanties, són  aplicables les regles sobre compensació i absorció que s'estableixen a l'article 3.

Disposició final primera. Habilitació per a l'aplicació i desenvolupament.

S'autoritza la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social per dictar les disposicions d'aplicació i desplegament d'aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor i període de vigència.

Aquest Reial decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i té efectes durant el període comprès entre l'1 de gener i al 31 de desembre de 2019, procedint, en conseqüència, l'abonament del salari mínim en el mateix establert amb efectes l'1 de gener de el 2019.

Font : SÍNTESIS DIARIA, S.L.

Per a més informació i aclariment de dubtes, pot  amb el nostre Departament Laboral, en el e-mail : laboral@csassessors.com

DESCARREGA EL PDF : SÍNTESIS DIARIA, S.L.