SUBVENCIONS –BASE IMPOSABLE- Base imposable. Concepte de contraprestació. subvencions vinculades al preu Modificació de l'art.78.Dos.3r. per aclarir el concepte de subvenció vinculada a preu a efecte de la seva inclusió a la base imposable de l'IVA. Principio del formulario Exposició de motius: "Es fa necessari excloure des de l'entrada en vigor d'aquesta modificació normativa, de la consideració de subvencions vinculada al preu de les operacions que constitueixen la base imposable de les operacions subjectes a IVA, aquelles aportacions financeres que les Administracions Públiques realitzen a l'operador de determinats serveis de competència pública quan no existeix distorsió de la competència, generalment perquè en tractar-se d'activitats finançades total o parcialment per l'Administració no es presten en règim de lliure concurrència, com per exemple, els serveis de transport municipal o, determinades activitats culturals finançades amb aquestes aportacions. Aquestes aportacions financeres que no constitueixen subvencions vinculades al preu de les operacions no limitaran el dret a la deducció de l'impost suportat per aquests operadors.

Amb independència de l'anterior, sembla raonable excloure del concepte de subvenció vinculada al preu les aportacions efectuades per l'Administració Pública per finançar activitats d'interès general el destinatari del qual és el conjunt de la societat, al no existir un destinatari identificable ni tampoc usuaris que satisfacin contraprestació alguna. Aquest seria el cas de les aportacions efectuades per finançar activitats de recerca, desenvolupament i innovació o els serveis de radiodifusió pública, en les condicions assenyalades, sense perjudici de les conseqüències que d'això es puguin derivar quant a l'exercici del dret a la deducció." <<78. Dos.3r. Les subvencions vinculades directament al preu de les operacions subjectes a l'impost. Es consideren vinculades directament al preu de les operacions subjectes a l'Impost les subvencions establertes en funció del nombre d'unitats lliurades o del volum dels serveis prestats quan es determinin amb anterioritat a la realització de l'operació. (Afegeix) No obstant això, no es consideraran subvencions vinculades al preu ni integren en cap cas l'import de la contraprestació al fet que es refereix l'apartat Un del present article, les aportacions dineràries, sigui el que sigui la seva denominació, que les Administracions Públiques realitzin per finançar: a)La gestió de serveis públics o de foment de la cultura en els quals no existeixi una distorsió significativa de la competència, sigui el que sigui la seva forma de gestió.  b) Activitats d'interès general quan els seus destinataris no siguin identificables i no satisfacin contraprestació alguna.>>
  • Base imposable. Subvencions no vinculades al preuSuprimeix 78. Tres. 4r. que establia la no inclusió a la base imposable de "les subvencions no vinculades al preu de les operacions, no considerant-se com a tals, els imports pagats per un tercer en contraprestació d'aquestes operacions."