RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 540147). (DOGC 21-12-2020).

Mitjançant la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, es van prorrogar i es van modificar les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, dictades en la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre i modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, que varen implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia i l’obligació als centres d’estètica i bellesa de no oferir els seus serveis, pel contacte personal proper que els mateixos impliquen, a més de la suspensió de l’obertura al públic dels establiments i locals comercials que es troben dins dels centres comercials i en recintes comercials.

Vista la Resolució de 5 de novembre de 2020, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (DOGC núm. 8265 - 6.11.2020).

Vista la Resolució de 16 de novembre de 2020, per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (DOGC núm. 8273 - 17.11.2020).

Vista la Resolució de 9 de desembre de 2020, per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (DOGC núm. 8292 - 11.12.2020).

Vista la situació a tot el territori català de determinades activitats econòmiques, entre les quals hi ha les activitats de restauració i els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, per donar el seu suport envers la competitivitat de les empreses i el manteniment dels negocis davant la disminució dràstica de facturació que el tancament decretat per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, que prorrogava les mesures dictades en la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre i modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, poden provocar.

Vista la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

Atès el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Resolc:

  1. Objecte

Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquests sectors.

  1. Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 5 de novembre de 2020, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per la Resolució de 16 de novembre de 2020, per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 i per la Resolució de 9 de desembre de 2020, per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

  1. Aplicació pressupostària i import convocat

L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 60.000.000,00 euros, dels quals 59.950.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària D/470000190/6411 “A empreses privades” i 50.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària D/481000190/6411 “A fundacions” del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l’any 2020.

Aquest import anirà destinat a les activitats de l’Àmbit 1 especificades a l’Annex 2 de la Resolució de 5 de novembre de 2020:

Àmbit 1: Bars, restaurants, cafeteries, centres d'estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials.

Un cop resolta la convocatòria es podran redistribuir els saldos disponibles entre les partides pressupostàries indicades per cobrir els possibles dèficits existents.

Aquest import es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

En el cas que s’ampliï la dotació pressupostària, els beneficiaris exclosos per manca de pressupost, rebran l’ajut sol·licitat, amb caràcter prioritari, tenint en compte l’ordre cronològic de la seva sol·licitud. En aquest supòsit, no serà necessari tornar a presentar cap sol·licitud.

  1. Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del dia 21 de desembre de 2020 i fins a les 14:00 hores del dia 30 de desembre de 2020.

Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 5.2.

El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 5.1.

Les persones titulars de bars, restaurants, cafeteries o centres d'estètica i bellesa a qui es va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 26 d'octubre de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 530049), publicada al DOGC núm. 8256 de 27.10.2020, seran considerats beneficiaris en la present convocatòria per l'import establert en les bases reguladores, sense que sigui necessari que tornin a presentar sol·licitud, sempre que no s'hagin modificat les dades que van declarar.

En el cas que algunes de les persones esmentades no estiguin interessades en rebre l'ajut podran presentar el seu desistiment mitjançant una petició genèrica a través de la plataforma “Tràmits Gencat” (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica o a través del Canal Empresa

(https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Peticio-generica).

  1. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació d’aquesta, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals es poden interposar, s’estableixen a la base 7.

Contra aquesta resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament d’Empresa i Coneixement, d’acord amb el que disposa l’article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació i aclariment de dubtes, pot contactar sense compromís amb el nostres Departaments especialitzats.  ' (+34) 972 22 15 41     6 (+34) 972 22 62 54  DESCARREGA AQUI LA NOTICIA