Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball

 Contractació temporal i fix discontinu:

La contractació de durada determinada queda reduïda a dos supòsits o les causes de temporalitat:

 • El contracte temporal per circumstàncies de la producció coneix al seu torn dues modalitats:
 • El de circumstàncies ocasionals imprevisibles.
 • El de circumstàncies ocasionals previsibles.

El primer d' ells s' habilita davant circumstàncies ocasionals i imprevisibles i davant oscil·lacions en les necessitats de personal, no necessàriament imprevisibles, a jutjar pel tenor literal del precepte. Té una durada màxima de 6 mesos, ampliable a 12 mesos si així ho estableix el conveni sectorial.

La segona modalitat circumstàncies previsibles, busca atendre situacions ocasionals,  previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada.

En aquest segon cas, les empreses només podran utilitzar aquest contracte un màxim de 90 dies en l' any natural, independentment de les persones treballadores que siguin necessàries per atendre en cadascun dels esmentats dies les concretes situacions, que hauran d' estar degudament identificades en el contracte. Aquests 90 dies no podran ser utilitzats de manera continuada.

- El contracte de substitució.

Que coneix al seu torn tres varietats:

 • Substitució de persona amb reserva de lloc de treball.
 • Completar la jornada reduïda.
 • Cobertura temporal durant procés de selecció o promoció.

El de substitució de persona amb reserva de lloc treball. Podent-se iniciar abans que es produeixi l' absència de la persona substituïda, coincidint en el desenvolupament de les funcions el temps imprescindible per garantir l' acompliment adequat del lloc i com a màxim, durant 15 dies.

El contracte per completar la jornada reduïda  per causa legal o convencional.

I la cobertura temporal d' un lloc durant procés de selecció o promoció. En aquest cas la durada no podrà ser superior a 3 mesos, o el termini inferior recollit en conveni col·lectiu, ni pugui celebrar-se un nou contracte amb el mateix objecte un cop superada l' esmentada durada màxima.

Així mateix, es redueixen les possibilitats de concatenació de contractes temporals, de manera que adquireixen la condició de treballadors fixos aquells que haguessin estat contractats durant un termini superior a 18 mesos en un període de 24, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d' empreses,  mitjançant dos o més contractes per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través de la seva posada a disposició per empreses de treball temporal.

Aquesta limitació abasta també les persones treballadores que ocupin un lloc de treball amb empreses de treball temporal. I també quan es produeixin supòsits de successió o subrogació empresarial conforme al disposat legalment o convencionalment.

Els contractes de durada determinada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l' empresari a la finalització del mateix. Aquesta cotització addicional es calcularà multiplicant per tres la quota resultant d' aplicar a la base mínima diària de cotització del grup 8 del Règim General de la Seguretat Social per a contingències comunes, el tipus general de cotització a càrrec de l' empresa per a la cobertura de les contingències comunes. Aquesta penalització en la cotització addicional no s' aplicarà als contractes celebrats amb treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliena Agraris, en el Sistema Especial per a Empleats de Llar o en el Règim Especial per a la Mineria del Carbó; ni als contractes per substitució.

- El Contracte fix discontinu previst per a:

 • Treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada, pel desenvolupament d' aquells que no tinguin l' esmentada naturalesa però que, essent de prestació intermitent, tinguin períodes d' execució certs, determinats o indeterminats.
 • Treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l' execució de contractes mercantils o administratives que, essent previsibles, formin part de l' activitat ordinària de l' empresa.
 • Treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l' execució de contractes mercantils o administratives que, essent previsibles, formin part de l' activitat ordinària de l' empresa.

 Contracte formatiu:

Se suprimeixen les anteriors modalitats contractuals de formació i es crea l'anomenat contracte formatiu, amb duesmodalitats diferents:

- El contracte de formació en alternança. Que busca adquirir la competència professional adequada corresponent a un determinat nivell d' estudis. Podran concertar-se amb persones de qualsevol edat llevat del cas del Catàleg de Qualificacions Professionals, amb límit de fins a 30 anys i durada màxima de 2 anys. Les jornades no seran superiors al 65% el primer any i 85% el segon any sense poder realitzar hores extra, treball a torns o jornades nocturnes. La retribució s'adaptarà al conveni i no podrà baixar del 60% (el primer any) i del 75% (el segon any). Mai serà menor a l' SMI proporcional a la jornada. Es nomenarà tutor amb la formació adequada, que s' encarregarà del seguiment del pla formatiu individual i el correcte compliment de l' objecte del contracte.

- El contracte formatiu per a l' obtenció de la pràctica professional. Destinat als qui tinguin títol universitari o d' un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, o títol equivalent d' ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu. S' ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la finalització dels estudis corresponents. La durada del contracte, no podrà ser inferior a 6 mesos ni excedir d' 1 any. La retribució serà la pròpia del conveni per al lloc llevat de previsió específica i també comptaran, com en els formatius, amb seguiment tutorial.

El règim transitori implantat permet la subsistència de les antigues modalitats d' obra i servei, eventual, interinitat o formació en dos supòsits:

- Contractes de durada determinada celebrats abans del 31/12/2021(D.T. 3a): es regiran per la normativa legal o convencional anterior.

- Contractes de durada determinada celebrats des del 31/12/2021 fins al 30/03/2022 (D.T. 4a): es regiran per la normativa legal o convencional actual.

Enduriment de les sancions: les noves infraccions greus associades a incompliments normatius sobre contractació temporal [art. 7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b), 19.2.e), 19 bis.1.b), 19 ter.2.b) i 19 ter.2.e) de la LISOS] es sancionaran amb la multa següent: en el seu grau mínim, de 1.000 a 2.000 euros; en el seu grau mitjà, de 2.001 a 5.000 euros i en el seu grau màxim, de 5.001 a 10.000 euros.

 Subcontractació Conveni aplicable a la contracta i subcontracta.

El conveni col·lectiu d' aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l' activitat desenvolupada en la contracta o subcontracta, amb independència del seu objecte social o forma jurídica, llevat que existeixi un altre conveni sectorial aplicable conforme al que disposa el Títol III.

No obstant això, quan l' empresa contractista o subcontractista compti amb un conveni propi, s' aplicarà aquest en els termes que resultin de l' article 84 ET, això és, amb prioritat del conveni d' empresa en algunes matèries de les quals ja no forma part la salarial.

 Ultraactividad:

Es restaura la ultraactivitat plena, de manera que els convenis col·lectius es prorrogaran fins que siguin substituïts per altres de nous, sense un límit de temps, enfront del termini d'un any establert anteriorment.

Concurrència de convenis:

El conveni d' empresa ja no podrà regular amb primacia sobre el conveni de sectorial el salari.

Si ho seguirà fent en altres matèries (Abonament o compensació d'hores extraordinàries, mecanismes de conciliació, adaptació de la classificació professional.)

ERTE i Sistema RED de flexibilitat:

- Se simplifiquen els tràmits i els terminis per a l' adopció de mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada.

- Es preveu un mecanisme ràpid de negociació de la pròrroga de l'ERTE ETOP.

- S' introdueix la força major per impediments o limitacions en l' activitat normalitzada de l' empresa que siguin conseqüència de decisions adoptades per l' autoritat competent, incloses aquelles   orientades a la protecció de la salut pública. - Es crea el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, un instrument de flexibilitat i estabilització de l'ocupació que, una vegada activat pel Consell de Ministres, permetrà a les empreses la sol·licitud de mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball. Aquest Mecanisme RED tindrà dues modalitats:
 • Cíclica: quan s'apreciï una conjuntura macroeconòmica general que aconselli l'adopció d'instruments addicionals d'estabilització, amb una durada màxima d'un any.
 • Sectorial: quan en un determinat sector o sectors d'activitat s'apreciïn canvis permanents que generin necessitats de requalificació i de processos de transició professional de les persones treballadores, amb una durada màxima inicial d'1 any i la possibilitat de dues pròrrogues de 6 mesos cadascuna.

2021-01-04 CIRCULAR REFORMA LABORAL descarregui aqui la circular en PDF