Línia d’ajudes: Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març I  ORDRE ECO/127/2021de 14 de juny, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Bases: Els imports seran determinats per les bases reguladores de l’ajut, sempre dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021. Termini sol·licituds: inscripció prèvia des del 21 de Juny fins al 30 de Juny del 2021. Objecte: Es tracta d’un paquet d’ajudes directes que s’hauran de destinar a pagar deutes a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com a solucionar costos fixos (lloguers, etc.), sempre que aquests deutes s’hagin produït entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquestes ajudes (13 de març de 2021). En primer lloc, es liquidaran els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, tenint prioritat la reducció del nominal (no interessos) del deute amb aval públic. Les Comunitats Autònomes seran les encarregades de realitzar les convocatòries per a assignar les ajudes i gestionarà, per tant la Generalitat de Catalunya, les sol·licituds així com la seva resolució, l’abonament de la subvenció, els controls previs i posteriors al pagament. Requisits generals:
 • Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya, o bé l’establiment permanent, en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya. En són una excepció els casos previstos a l’apartat 4 de l’article 3 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març: grups i empresaris, professionals o entitats amb volum d’operacions en 2020 superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat en més d’una comunitat autònoma o en més d’una ciutat autònoma que podran participar en les convocatòries que es realitzin en tots els territoris en els quals operin.
 • Exercir una activitat econòmica inclosa en algun dels sectors d'activitat de la CNAE del llistat següent i hagin realitzat o declarat aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i segueixin desenvolupant aquestes activitats.
 • Tenir deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers i deutes relatius a costos fixos.
 • Haver generat aquestes obligacions entre l’1 de març de 2020 i 31 de maig de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, data d’entrada en vigor del Reial decret 5/2021, de 12 de març.
 • En el cas d’operacions declarades en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent, que el volum anual declarat o comprovat per l’Administració, en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.
 • En el cas que es facin exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l’Impost sobre el Valor Afegit, o bé apliquin el règim especial de recàrrec d’equivalència en l’IVA i estimin el seu rendiment per règim d’estimació directa en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en 2019 i 2020,
el descens de més d’un 30% en el volum d'operacions del 2020 respecte al 2019 haurà de ser en:
  • per a contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,  la informació sobre els ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica que s’inclouen en la base imposable de les seves declaracions en aquest tribut (exercici 2019: model 100, casella 0180; exercici 2020: model 130, casella 01).
  • per a contribuents de l'impost sobre societats o de l'impost de la renda de no residents amb establiment permanent,  la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l'Impost sobre Societats (models 202 o 222 respectivament, casella 13).
 • En el cas de grups consolidats que tributin a l'Impost de Societats en règim de tributació consolidada, el descens del volum d'operacions de més d’un 30% es calcularà sumant tots els volums d’operacions de les entitats que conformin el grup, tant el 2019 com el 2020. L'entitat dominant, o qualsevol de les entitats dominades, ha hagut de realitzar i continuar desenvolupant com a mínim alguna de les activitats CNAE com a activitat principal declarada a l’Administració.
 • En el cas dels grups consolidats hauran d’operar i tenir treballadors amb residència fiscal a Catalunya.
 • No haver declarat un resultat negatiu per activitats econòmiques aplicant el règim d'estimació directa en la declaració de l'IRPF de 2019.
 • En el cas de l'impost de societats o de l'Impost sobre la Renda de no residents, la base imposable no pot haver resultat negativa en l'exercici 2019 abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.
 • No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos, d’acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA. 56851 (2020/N), de 2 d'abril de 2020, i les seves modificacions. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.
 • Complir  els requisits previstos a la Disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març.
Requisits específics per apersones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres:  
 • Comprometre’s a mantenir l’activitat per a la qual es sol·licita l’ajut fins al 30 de juny de 2022.
 • Ser la persona titular del compte bancari que es comunica al formulari d'inscripció. Aquest compte ha de ser el compte corrent habitual per a les operacions ordinàries de l'empresa o el/la professional o empresari.
 • Complir amb els requisits i obligacions que s'estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte, inclusió de les persones amb discapacitat i de protecció a la infància i l'adolescència.
 • Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
 • Respectar el dret a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.
 • Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 • Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d'acord amb la normativa en matèria de subvencions.
Compromisos i obligacions: A banda de les obligacions i compromisos generals que se'ls aplica a les persones beneficiàries  d’un ajut, en aquest cas específic, un cop rebuda la subvenció també s'haurà de complir amb el següent:
 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 • No repartir dividends durant 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de l’ajut.
 • Conservar i custodiar la documentació necessària per haver obtingut l'ajut  i posar-la a disposició de la Generalitat de Catalunya i altres institucions per a la comprovació i control. Així mateix, s'ha d'aportar tota la informació que sigui requerida per justificar que es compleixen amb els requisits d'aquests ajuts.
Comptabilitat: Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut atorgat per a la mateixa finalitat sense que superi un import total acumulat per empresa d’1.800.000 euros en ajuts directes i de 10.000.000 euros en ajuts per costos fixos. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola. En el cas de grups empresarials s’atendrà a l’establert a l’article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 el Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis. Import ajudes:
 • Fins a 3.000 euros per empresaris en el règim d’estimació objectiva del IRPF.
 • Des de 4.000 a 200.000 euros per empresaris en el règim d’estimació directa que demostrin pèrdues d’un 30% de facturació en el 2020, en comparació al 2019 (deute mínim 4.000€).
 Sectors beneficiaris:  Codi      Descripció 0170      Caça, captura d'animals i activitats dels serveis que s'hi relacionen 0710      Extracció de minerals de ferro 1021      Elaboració de peix, crustacis i mol·luscos 1052      Elaboració de gelats 1061      Fabricació de productes de molineria 1071      Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos 1081      Fabricació de sucre 1082      Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria 1083      Elaboració de cafè, te i infusions 1084      Elaboració d'espècies, salses i condiments 1085      Elaboració de menjars i plats preparats 1101      Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques 1103      Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites 1107      Fabricació de begudes analcohòliques; producció d'aigües minerals i altres tipus d'aigües embotellades 1320      Fabricació de teixits tèxtils 1391      Fabricació de teixits de punt 1393      Fabricació de catifes i moquetes 1412      Confecció de roba de treball 1413      Confecció d'altres peces de vestir exteriors 1419      Confecció d'altres tipus de peces de vestir i accessoris 1420      Fabricació d'articles de pelleteria 1431      Confecció de calceteria 1439      Confecció d'altres articles amb teixits de punt 1511      Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells de pelleteria 1512      Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia 1629      Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria 1711      Fabricació de pasta de paper 1722      Fabricació d'articles de paper i de cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic 1811      Impressió de periòdics 1812      Altres activitats d'impressió i arts gràfiques 1813      Activitats de preimpressió i de preparació de suports 1814      Enquadernació i activitats dels serveis que s'hi relacionen 1820      Reproducció de suports enregistrats 2013      Fabricació d'altres productes bàsics de química inorgànica 2015      Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants 2016      Fabricació de primeres matèries plàstiques 2051      Fabricació d'explosius 2060      Fabricació de fibres artificials i sintètiques 2313      Fabricació de vidre buit 2331      Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica 2341      Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental 2344      Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic 2349      Fabricació d'altres productes ceràmics ncaa 2351      Fabricació de ciment 2352      Fabricació de calç i guix 2363      Fabricació de formigó fresc 2420      Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer 2441      Producció de metalls preciosos 2445      Producció d'altres metalls no ferris 2530      Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central 2571      Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts 2652      Fabricació de rellotges 2670      Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics 2720      Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques 2731      Fabricació de cables de fibra òptica 2732      Fabricació d'altres fils i cables electrònics i elèctrics 2740      Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació 2752      Fabricació d'aparells domèstics no elèctrics 2821      Fabricació de forns i cremadors 2841      Fabricació de màquines eina per treballar els metalls 2891      Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques 2895      Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó 2896      Fabricació de maquinària per a les indústries del plàstic i del cautxú 2910      Fabricació de vehicles de motor 2932      Fabricació d'altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors 3011      Construcció de vaixells i estructures flotants 3020      Fabricació de locomotores i material ferroviari 3099      Fabricació d'altres materials de transport ncaa 3212      Fabricació d'articles de joieria i articles similars 3213      Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars 3220      Fabricació d'instruments musicals 3316      Reparació i manteniment aeronàutic i espacial 3530      Subministrament de vapor i aire condicionat 3821      Tractament i eliminació de residus no perillosos 4122      Construcció d'edificis no residencials 4616      Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, calçat i articles de cuir 4617      Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac 4624      Comerç a l'engròs de cuirs i pells 4634      Comerç a l'engròs de begudes 4636      Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria 4637      Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies 4638      Comerç a l'engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris 4639      Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac 4641      Comerç a l'engròs de tèxtils 4642      Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat 4644      Comerç a l'engròs de porcellana i cristalleria, i articles de neteja 4648      Comerç a l'engròs de rellotges i joieria 4651      Comerç a l'engròs d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics 4661      Comerç a l'engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles 4663      Comerç a l'engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l'enginyeria civil 4664      Comerç a l'engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar 4671      Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars 4677      Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig 4719      Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats 4724      Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats 4725      Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats 4729      Comerç al detall d'altres tipus de productes alimentaris en establiments especialitzats 4730      Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats 4741      Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats 4751      Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats 4762      Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats 4763      Comerç al detall d'enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats 4771      Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats 4772      Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats 4777      Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats 4779      Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments especialitzats 4782      Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats ambulants 4789      Comerç al detall d'altres productes en parades de venda i mercats ambulants 4799      Comerç al detall d'altres tipus fora d'establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants 4931      Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers 4932      Transport en taxi 4939      Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa 4950      Transport per canonada 5010      Transport marítim de passatgers 5030      Transport de passatgers per vies de navegació interiors 5110      Transport aeri de passatgers 5221      Activitats afins al transport terrestre 5222      Activitats afins al transport marítim i per vies de navegació interiors 5223      Activitats afins al transport aeri 5224      Manipulació de mercaderies 5510      Hotels i allotjaments similars 5520      Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada 5530      Càmpings 5590      Altres tipus d'allotjaments 5610      Restaurants i establiments de menjars 5621      Provisió de menjars preparats per a celebracions 5629      Altres serveis de menjars 5630      Establiments de begudes 5813      Edició de periòdics 5814      Edició de revistes 5821      Edició de videojocs 5912      Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió 5914      Activitats d'exhibició cinematogràfica 5915      Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo 5917      Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo 6130      Telecomunicacions per satèl·lit 6399      Altres serveis d'informació ncaa 7312      Serveis de representació de mitjans de comunicació 7410      Activitats de disseny especialitzat 7420      Activitats de fotografia 7711      Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers 7712      Lloguer de camions 7721      Lloguer d'articles d'oci i esportius 7722      Lloguer de cintes de vídeo i discos 7729      Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics ncaa 7733      Lloguer de maquinària i equips d'oficina, inclosos els ordinadors 7734      Lloguer de mitjans de navegació 7735      Lloguer de mitjans de transport aeri 7739      Lloguer d'altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles ncaa 7810      Activitats de les agències de col·locació 7820      Activitats de les empreses de treball temporal 7830      Altres tipus de provisió de recursos humans 7911      Activitats de les agències de viatges 7912      Activitats dels operadors turístics 7990      Altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 8030      Activitats d'investigació 8211      Serveis administratius combinats 8219      Activitats de reprografia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina 8220      Activitats de centres d'atenció telefònica 8230      Organització de convencions i fires de mostres 8299      Altres activitats de suport a les empreses ncaa 8520      Educació primària 8531      Educació secundària general 8532      Educació secundària tècnica i professional 8543      Educació superior universitària 8551      Educació relacionada amb l'esport i les activitats recreatives 8552      Educació relacionada amb la cultura 8559      Altres activitats d'educació ncaa 8790      Altres tipus d'activitats de serveis socials amb allotjament 8891      Activitats d'atenció diürna d'infants 9001      Arts escèniques 9002      Activitats auxiliars a les arts escèniques 9003      Creació artística i literària 9004      Gestió de sales d'espectacles 9102      Activitats de museus 9103      Gestió de llocs i edificis històrics 9104      Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals 9106      Activitats d'arxius 9200      Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 9311      Gestió d'instal·lacions esportives 9312      Activitats de clubs esportius 9313      Activitats dels gimnasos 9319      Altres activitats relacionades amb l'esport 9321      Activitats de parcs d'atraccions i parcs temàtics 9329      Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa 9523      Reparació de calçat i altres articles de cuir 9524      Reparació de mobles i articles de parament de la llar 9525      Reparació de rellotges i joieria 9601      Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell 9602      Perruqueria i altres tractaments de bellesa 9604      Activitats de manteniment físic

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR COMPLERTA EN PDF