llei 21/2021, de 28 de dESEMBRE, de garantía del poder adquisitiU de lEs pensions  i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions.

Revalorització de les pensions: actualització de les pensions en funció de la inflació de l'exercici anterior:  es deroga l'índex de revaloració i modifica l'art. 58 de  la  LGSS  en el  qual es recupera l'actualització de les pensions en funció de la inflació de l'exercici anterior  (amb aquest mateix objecte es modifica també l'article 27 de la Llei de Classes Passives de l'Estat).

S' estableix que la revaloració de les pensions al començament de cada any es realitzarà d' acord amb la inflació mitjana registrada en l' exercici anterior, amb la garantia que en el cas, d' inflació negativa les pensions no patiran cap modificació.

- Mesures per a l' apropament de l' edat efectiva de jubilació a l' edat ordinària: incentius  i desincentius per als supòsits de jubilació anticipada o demorada respecte de l' edat ordinària de jubilació.

Jubilació anticipada voluntària: es revisen els coeficients reductors aplicables, per tal de promoure la jubilació a edats més properes a l'edat legal de jubilació i afavorir les carreres de cotització més llargues. No obstant això, s' admet l' aplicació dels coeficients reductors corresponents a la jubilació per causa no imputable al treballador en cas de percepció del subsidi d' atur amb una antelació d' almenys tres mesos.

Els coeficients reductors corresponents a aquesta modalitat de pensió s' aplicaran sobre la quantia de la mateixa, respectant la limitació màxima (art.57 de la  LGSS), si bé l' esmentada modificació es realitzarà de manera progressiva, al llarg d' un període de  10  anys.

Dins de les modificacions realitzades destaquem:

  • Las causes d'extinció contractual que donen dret a l'accés a aquesta modalitat de jubilació (art. 207.1 de la LGSS), s'afegeixen ara la resta de causes extintives per raons objectives, així com la resolució voluntària per part del treballador, en els supòsits previstos en els articles  141.349.1.m) i 50 de l'Estatut dels Treballadors.
  • El coeficient aplicable sobre la pensió es determina ara per mes d' avançament de la jubilació i no per trimestre.
  • En els dos anys immediatament anteriors a l' edat de jubilació ordinària, s' apliquen els mateixos coeficients que en la modalitat voluntària, en aquells supòsits en què el nou coeficient sigui més favorable que el fins ara vigent.
  • Es rebaixa el coeficient reductor corresponent a cadascun dels sis mesos previs a l' edat de jubilació ordinària, respecte dels establerts per al cas de jubilació voluntària.

Jubilació anticipada per raó de l'activitat: L'edat mínima d'accés a la pensió de jubilació [art. 205.1.a) de la LGSS] podrà ser rebaixada en aquells grups o activitats professionals els treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin en la respectiva professió o treball el mínim d'activitat que s'estableixi. Dins de les modificacions realitzades en aquesta modalitat trobem:

  • Revisió del procediment del reconeixement de coeficients reductors per edat, regulant-se ara per separat aquests supòsits respecte d' aquells altres en els quals l' anticipació de la jubilació deriva de la situació de discapacitat del treballador.
  • Es modifica la legitimació a l' hora d' instar l' inici del procediment.
  • Es realitza una remissió al que reglamentàriament es determini, en el marc del diàleg social, respecte dels indicadors que acreditin la concurrència de circumstàncies objectives que justifiquin l' aplicació d' aquests coeficients.
  • Es crea una comissió encarregada d' avaluar i, si s' escau, d' instar l' aprovació dels corresponents decrets de reconeixement de coeficients reductors.
  • Es preveu l' establiment d' un procediment per a la revisió dels coeficients reductors d' edat, amb una periodicitat de deu anys.

Jubilació demorada: s'afavoreix  la utilització d'aquesta fórmula mitjançant la substitució de l'incentiu únic fins ara establert per la possibilitat que l'interessat pugui optar entre l'obtenció d'un percentatge addicional del 4 per cent per cada any complet de treball efectiu que acrediti amb posterioritat al compliment de l'edat de jubilació (percentatge addicional que se sumarà al que correspongui d'acord amb el nombre d'anys cotitzats i s'aplicarà a la respectiva base reguladora, a l' efecte de determinar la quantia de la pensió) o una quantitat a tant alçat per cada any complet de treball efectiu acreditat i cotitzat entre la data de compliment de l' edat de jubilació i la del fet causant de la pensió, o una combinació de les dues opcions anteriors.

S' aplica una exempció de l' obligació de cotitzar per contingències comunes, llevat del cas d' incapacitat temporal, a partir del compliment de l' edat de jubilació ordinària que correspongui en cada cas. Aquesta opció s' estén també als pensionistes del règim de classes passives.

Jubilació activa: si exigeix com a condició per accedir a aquesta modalitat de jubilació el transcurs d' almenys un any des del compliment de l' edat ordinària de jubilació.

Es contempla la prohibició de clàusules convencionals que prevegin la jubilació forçosa del treballador a una edat inferior als seixanta-vuit anys, així com la reducció del 75 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d' incapacitat temporal dels treballadors que hagin complert seixanta-dos anys d' edat.

- Millora de les pensions de jubilació anticipada causades a partir de l' 1 de gener de 2002: a fi de conservar l' equilibri en les prestacions i premiar les carreres llargues de cotització, s' estableix una millora de les pensions de jubilació anticipada causades a partir de l' 1 de gener de 2002, amb efectes des de l' entrada en vigor de la norma, i els destinataris dels quals són els pensionistes que han accedit a la jubilació anticipada amb 44 anys i 6 mesos de cotització.

- Modificacions normatives.

Es deroga l' indicat de l' art. 210.1 i l' art. 211, modifica determinats preceptes i afegeix l' art. 206 bis, les DD. AA. 39a i 40a i D.T. 34a a la Llei General de la Seguretat Social

Es modifica la D.A. 10a i afegeix la D.T. 9a a la Llei de l'Estatut dels Treballadors, textrefós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

Es modifica l'art. 27 i la D.A. 17a de la Llei de Classes Passives de l'Estat, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril.

Es modifica l'art. 1 de la Llei 29/1983, de 12 de desembre, sobre jubilació de Notaris, Agents de Canvi i Borsa i Corredors Col·legiats de Comerç.

 - Futura reglamentació.

S'inclou un mandat per tal que en el termini de sis mesos, el Govern aprovi un projecte de llei per donar compliment a la disposició addicional setena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, relativa a la creació de l'Agència Estatal de l'Administració de la Seguretat Social.

   

 2021-01-04 CIRCULAR PENSIONS 2022-descarregui aqui la circular en pdf