Subvencions programa “Ocupació + Transformació”.

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència.

Bases: ORDRE EMT/247/2021. DOGC 28-12-2021. Modificat ORDRE EMT/148/2022. DOGC 20-06-2022.

Convocatòria: RSL EMT/2094/2022 (DOGC 05-07-2022).

Termini sol·licitud: del 6 de juliol de 2022 a les 9.00 h fins al 27 de juliol de 2022 a les 15.00 h.

La sol·licitud s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (<http://canalempresa.gencat.cat>) i a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://tramits.gencat.cat>).

Objecte: subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació referent a les inversions del component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Línies objecte de la subvenció:

  •  Línia 1: actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el de les persones sòcies-treballadores d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda.
  • Línia 2: actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el de les persones sòcies-treballadores d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital.

Les dues línies de subvenció per al manteniment de l'ocupació tenen per objecte compensar, en part, els costos salarials dels treballadors/ores assalariats de la microempresa o dels treballadors/ores autònoms o dels socis treballadors de l'empresa d'emprenedoria col·lectiva que sigui beneficiària, dels centres de treball ubicats a Catalunya, durant un termini de sis mesos. L'empresa beneficiària es compromet a dur a terme, en el termini esmentat, una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda o digital, segons la línia de subvenció sol·licitada i d'acord amb el que especifica la base 2”. (participar en accions de formació).

Beneficiaris:

  1. a) Les microempreses, amb qualsevol forma jurídica (incloses les comunitats de béns, les associacions i les fundacions amb activitat econòmica, i els treballadors/ores autònoms) que tinguin entre un i cinc treballadors/ores assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d'euros.

En el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes a l'impost de l'IRPF, la beneficiària directa de l'ajut serà l'entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips

En cas d'entitats que declaren l'impost de societats en règim de consolidació fiscal, podran sol·licitar l'ajut cadascuna de les empreses que conformen el grup a títol individual.

  1. b) Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a cinc socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin -almenys- un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d'euros.

En cas de les cooperatives, als efectes de la Seguretat Social, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats pel que fa als treballadors/ores per compte d'altri.

Cap persona física o jurídica no pot ser beneficiària de més d'una de les línies de subvenció simultàniament, sens perjudici de la sol·licitud subsidiària d'ambdues.

No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques subjectes a l'impost sobre la renda de no residents i sense establiment permanent.

S'estableix com a data límit d'inici de l'activitat econòmica de les persones físiques i jurídiques sol·licitants de l'ajut l'1 de desembre de 2020, segons la informació que conté el certificat acreditatiu de la data d'alta a l'IAE de la persona física o jurídica sol·licitant (declaració censal d'alta a l'IAE, model 036 o 037, o document únic electrònic CIRCE amb codi de seguretat).

Accions subvencionables:  L'activitat subvencionada consistirà en el manteniment de l'ocupació del nombre de persones treballadores del centre o centres de treball ubicats a Catalunya durant un període mínim de sis mesos des del moment en què se sol·licita l'ajut, o el manteniment de les incorporacions de persones sòcies-treballadores o de treball durant sis mesos, mentre l'empresa beneficiària duu a terme la corresponent actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.

Amb aquest efecte, la persona física o jurídica beneficiària haurà de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat econòmica cap a una economia verda o a la seva transformació digital, mitjançant la seva participació en una acció de suport per iniciar la seva transformació productiva respectuosa amb el medi ambient o digital.

  • L'acció de suport per iniciar la transformació cap a l'economia verda consistirà en la participació en accions de formació finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada.

L'acció o accions formatives que es facin tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l'empresa envers la transformació cap a l'economia verda. El sumatori de l'acció o accions formatives que s'han de dur a terme ha de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.

  • L'acció de suport per iniciar la transformació digital consistirà en la participació en accions de formació finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada.

L'acció o accions formatives que es duguin a terme tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l'empresa envers la transformació digital. El sumatori de l'acció o accions formatives que s'han de dur a terme ha de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.

L'acció o accions formatives dutes a terme s'hauran d'acreditar amb el certificat o certificats corresponents

Aquestes accions de caràcter formatiu s'hauran de dur a terme en un període màxim de sis mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament de l'ajut.

Import subvenció:  La quantia màxima d'aquesta subvenció és de 5.000,00 euros a tant alçat per empresa beneficiària per al manteniment de l'ocupació durant sis mesos tenint per objecte compensar una part dels costos salarials de les persones treballadores assalariades de la microempresa o de la persona treballadora autònoma o de les seves persones sòcies-treballadores o de treball de l'empresa que en sigui beneficiària, amb centre o centres de treball a Catalunya.

Aquesta quantitat té la consideració de mòdul màxim a l'efecte de la determinació de l'import de la subvenció i de la seva justificació, que s'han d'efectuar pel règim de mòduls, d'acord amb el que estableixen els articles 76 a 79 del Reglament de la Llei general de subvencions.

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF