BOE 179, REIAL DECRET LLEI 13/2022, DE 26 DE JULIOL, PEL QUAL S'ESTABLEIX UN NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER ALS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS I ES MILLORA LA PROTECCIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT.

Aquest Reial decret llei amb entrada en vigor l'1 de gener de 2023 estableix que en els pròxims tres anys s'anirà desenvolupant progressivament un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l'autònom, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a molt tard en nou anys.

NOVETATS:

  • En primer lloc, la reforma estableix que en els propers tres anys es desenvolupa progressivament un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l'autònom, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a molt tard en nou anys.
  • Es defineix el concepte de rendiments nets, fonamental per a la posada en marxa del nou sistema. D' aquesta manera, els rendiments nets es calcularan: deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l' activitat i necessàries per a l' obtenció d' ingressos de l' autònom. Sobre aquesta quantitat, s'aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.
  • S'habilita un sistema que permet als autònoms canviar la seva quota en funció de la seva previsió d'ingressos nets (descomptant els costos de desenvolupar la seva activitat) fins a 6 vegades a l'any:
- 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer. -1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril. -1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny. -1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost. -1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre. -1 de gener si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 31 de desembre.
  • Al final de l' exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaran les cotitzacions, en funció de les dades comunicades per l' Agència Tributària o per les Administracions Forals, retornant-se o reclamant-se quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l' indicat per les previsions durant l' any.
  • Les quotes mensuals a la Seguretat Social aniran des dels 230 euros al mes als 500 euros al mes el 2023 i dels 200 euros al mes als 590 euros al mes el 2025, sempre en funció dels rendiments nets.

En termes percentuals, els autònoms amb ingressos més baixos experimentaran una reducció de la seva quota de més del 30% respecte a l'actual. Els treballadors autònoms amb rendiments per sota de l'SMI, entre els quals abunden joves i dones, pagaran quotes entre 200 i 260 euros al mes el 2025. Aquest any, els trams de rendiment mitjà tindran quotes entre 290 i 294 euros mensuals i els qui guanyen més de 6.000 euros al mes, 590 euros.

  • El text aprovat també fixa una quota bonificada per als nous autònoms de 80 euros durant dotze mesos, extensible a altres dotze mesos addicionals quan els ingressos nets continuen sent baixos.
  • A partir del 2023, desapareix el topall de cotitzacions per a majors de 47 anys. Aquesta limitació deixa de tenir sentit, ja que amb el nou sistema la condició que regirà serà que els ingressos avalin que es troba en el tram correcte de cotització.
  • S’estableix una desgravació del 10% del pla de pensions, per als en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
  • El text inclou a més una avaluació periòdica d' aquest nou sistema, que es realitzarà en el marc del diàleg social cada tres anys.
  • La reforma inclou una important millora en l' esquema de protecció per cessament d' activitat dels treballadors per compte propi. En base a l'experiència del desplegament de prestacions durant la pandèmia i l'erupció del volcà Cimera Vella de la Palma, s'amplien les modalitats del cessament d'activitat per millorar la cobertura de diferents contingències, com en cas d'una interrupció només parcial de l'activitat, i s'adapta als autònoms la protecció que proporciona als assalariats el mecanisme RED establert en la reforma laboral per a situacions de crisi cícliques o sectorials. Que consisteix en: una prestació del 50% de la base reguladora compatible amb una altra activitat i que podrà cobrar-se de quatre mesos a dos anys, sense que calgui donar-se de baixa en el RETA i sense que sigui necessari el tancament total.  Per al seu accés cal tenir una reducció del 75% del nivell d' ingressos o vendes quan no es compta amb treballadors, o aquesta mateixa condició durant dos trimestres, ingressos no superiors a l' SMI i reducció de jornada o suspensió de contractes del 60% de la plantilla, si hi ha treballadors a càrrec.

Nou esquema de protecció:

  DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF

Per a més informació o aclariment de dubtes, poden contactar sense compromís amb el nostre Departament Laboral. (Saida o Arantxa)

Corcoll & Sola, Assessorament i Gestió d’Empreses S.L. Tel: 972 22 15 41