Bases: Ordre TSF/188/2016 DOGC 15-07-2016. Convocatòria 2022: RSL EMT/3411/2022 DOGC 04-11-2022

Termini Sol·licituds: començarà a les 9.00 hores del dia 07-11-2022, i finalitzarà el 5è dia hàbil a les 15.00 hores. (FI: 11-11-2022)

Beneficiaris: les cooperatives i les societats laborals.

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària, entre d'altres: tenir un centre de treball a Catalunya, amb independència del lloc del domicili social o del registre on estigui inscrita.

Obligacions: mantenir, almenys durant 5 anys, alguna de les formes jurídiques exigibles per ser beneficiària de la subvenció obtinguda, així com mantenir, també durant 5 anys, el requisit de tenir un centre de treball a Catalunya.

Mantenir la condició de soci/sòcia de treball almenys durant 3 anys ininterromputs.

Destinar l’import net de la subvenció a una reserva especial sempre que la part dels excedents obtinguts, nets de les quanties destinades a fons i reserves legals establerts, sigui superior a l’import net de la subvenció. Aquesta reserva tindrà caràcter de no repartible i només es podrà aplicar per cobrir pèrdues

Actuació subvencionable i àmbit temporal: la incorporació de socis/es treballadors/es o socis/es de treball en una cooperativa o una societat laboral inclosa en algun dels col·lectius següents:

  1. a) Persones aturades
  2. b) Treballadors/ores vinculats/des a l'empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal.

La incorporació haurà de suposar el manteniment o un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis/es pels quals es percep la subvenció. Als efectes del càlcul de l'increment d'ocupació, seran considerats el nombre de socis/es treballadors/ores o de treball i el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit.

Les persones que s'incorporin com a sòcies treballadores o com a sòcies de treball hauran de complir els requisits següents:

  1. a) Pel que fa a aquelles persones que estiguin desocupades, han d'estar inscrites a la corresponent oficina d'ocupació com a demandants d'ocupació prèviament a la seva incorporació com a sòcies.
  2. b) Pel que fa a les persones treballadores de l'empresa, han d'estar donades d'alta al règim general de la Seguretat Social prèviament a la seva incorporació com a sòcies.
  3. c) No es podran concedir aquestes subvencions quan es tracti d’incorporacions de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball que hagin gaudit d’aquesta condició a la mateixa empresa en els 2 anys anteriors a la nova incorporació.

L'àmbit temporal de les actuacions que poden accedir a aquesta subvenció és des del 01-01-2021 i fins al 31-08-2022.

En el cas de treballadors/ores vinculats a la cooperativa o societat laboral amb contracte de treball de caràcter fix o temporal, la data d'incorporació a la mateixa cooperativa o societat laboral com a persona sòcia treballadora de ple dret o a prova o com a persona sòcia de treball , serveix per complir l’àmbit temporal.

En el cas de persones aturades, la data que es té en compte per al compliment de l’àmbit temporal és la de l’alta al en el règim de la Seguretat Social que correspongui com a sòcia treballadora.

Quantia màxima subvencions, és gradual segons els col·lectius següents:

  • Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals, que s'incrementarà a 7.500,00 euros quan es tracti de la incorporació de persones amb discapacitats menors de 30 anys.
  • Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals, que s'incrementarà a 6.000,00 euros quan les dones estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació.

En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, l'import màxim serà de 6.500,00 euros, que s'incrementarà a 7.000,00 euros quan les dones estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació.

  • Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys, o amb 45 anys o més, com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals, que s'incrementarà a 4.500,00 euros quan les persones menors de 30 anys, o amb 45 anys o més, estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació.

En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, l'import màxim serà de 5.000,00 euros, que s'incrementarà a 5.500,00 euros quan les persones menors de 30 anys, o amb 45 anys o més, estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació.

  • Un import màxim de 2.000,00 euros per la incorporació de persones no incloses en els col·lectius anteriors, que s'incrementarà a 2.500,00 euros quan estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació.
En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, l'import màxim és de 3.000,00 euros, que s'incrementarà a 3.500,00 euros quan les persones estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació. En el cas que la persona que s'incorpora com a sòcia s'inclogui en més d'una de les categories anteriorment citades, s'aplicarà la subvenció que estableixi l'import més elevat, sempre que s'acrediti la condició personal amb la documentació que estableix la base 6 de les bases. Totes les subvencions citades també es poden concedir quan la jornada de treball de la persona sòcia treballadora o sòcia de treball que s'incorpori ho faci a temps parcial, i la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball. CLIQUEU AQUI PER DESCARREGAR LA CIRCULAR