NOVETATS AUTONOMS PER A L'ANY 2023

El proper 1 de gener entra en vigor el nou sistema de cotització d'autònoms. On es desplegarà progressivament fins al 2025, un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l'autònom, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a molt tard en nou anys.

Últimes novetats i terminis a tenir en compte:

  • Llançament del simulador de quotes a l'àrea pública de Seguretat Social, on podràs simular la quota que et correspondrà abonar a partir de gener de 2023 amb el nou sistema de cotització per rendiments nets.
  • Familiar d'un treballador autònom (familiar col·laborador): durant l'any 2023, si ets familiar d'un treballador autònom cotitzaràs pels teus rendiments nets. No obstant això, si has estat donat d'alta en el Règim Especial de Treball Autònom, com a familiar col·laborador d'un treballador autònom almenys 90 dies en l'any natural, la teva base de cotització mínima no podrà ser inferior a 1.000€/mes.
  • Soci/a (autònom societari): durant l'any 2023, si ets autònom societari cotitzaràs pels teus rendiments nets. No obstant això, si has estat donat d'alta en el Règim Especial de Treball Autònom, com a soci d'una societat mercantil o una societat laboral, almenys 90 dies en l'any natural, la teva base de cotització mínima no podrà ser inferior a 1.000€/mes.
  • Càlcul de rendiments: per a aquest càlcul has de tenir en compte tots els rendiments nets obtinguts de les diferents activitats que realitzis com a treballador per compte propi, als quals hauràs de sumar l' import de les quotes abonades a la Seguretat Social si tributes conforme al règim d' estimació directa.

A aquests rendiments nets, s'aplicarà una deducció per despeses genèriques del 7% (societaris), percentatge que, en el cas de socis mercantils o socis laborals, que hagin estat d'alta com a autònoms 90 dies l'any, la deducció es redueix a un 3% (persona física).

Si l' 1 de gener de 2023 ja figures d' alta com a treballador autònom:

  • Abans del 31 d'octubre del 2023: has de realitzar la comunicació dels teus rendiments.
  • Abans del proper 28 de febrer: has de notificar la previsió dels teus rendiments, sempre que hagis de comunicar un canvi de base de cotització, amb la finalitat que no s'hagi de realitzar posteriorment cap regularització de quotes.
  • Per a les activitats econòmiques, empresarials o professionals exercides com a soci o integrant de qualsevol tipus de societat o entitat, es computaran de manera addicional als rendiments que poguessin obtenir per la seva pròpia activitat econòmica desenvolupada a títol individual, els rendiments íntegres de treball o capital mobiliari, dineraris o en espècie, derivats de la seva condició de socis i/o administrador, així com els rendiments d' aquesta naturalesa obtinguts en la seva condició de soci treballador autònom d' una cooperativa de treball associat.
  • Taula de trams pel 2023:
Taula de rendiments i bases de cotització 2023. Taula reduïda
Trams de rendimients nets 2023. Euros/mes

Base mínima. Euros/mes

Base màxima. Euros/mes

Tram 1

<= 670

751,63 849,66

Tram 2

> 670 y <= 900

849,67

900

Tram 3 > 900 y <1.166,70 898,69

 1.166,70

 
Taula de rendiments i bases de cotització 2023. Taula general
Trams de rendiments nets 2023. Euros/mes

Base mínima. Euros/mes

Base màxima. Euros/mes

Tram 1

>= 1.166,70 y <=1.300

950,98 1.300

Tram 2

> 1.300 y <= 1.500

960,78 1.500

Tram 3

> 1.500 y <= 1.700

960,78 1.700

Tram 4

> 1.700 y <= 1.850

1.013,07 1.850

Tram 5

> 1.850 y <= 2.030

1.029,41

2.030

Tram 6

> 2.030 y <= 2.330

1.045,75

2.330

Tram 7 > 2.330 y <= 2.760 1.078,43

2.760

Tram 8 > 2.760 y <= 3.190 1.143,79

3.190

Tram 9 > 3.190 y <= 3.620 1.209,15

3.620

Tram 10

> 3.620 y <= 4.050

1.274,51

4.050

Tram 11

> 4.050 y <= 6.000

1.372,55

4.139,40

Tram 12

> 6.000

1.633,99 4.139,40
  CLIQUEU AQUI PER DESCARREGAR LA CIRCULAR EN PDF