RD 504/2022 (BOE 28/06/2022) Modificació reglaments d'inscripció i de cotització a la Seguretat Social (RD 84/1996 i RD 2064/1995)

El Reial decret 504/2022, publicat al BOE 28/06/2022, modifica el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social (RD 84/1996) i el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social (RD 2064/1995), per actualitzar la seva regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms i donar compliment al RD llei 5/2022 que habilita el Govern per efectuar les adaptacions reglamentàries que resultin precises, amb la manera de facilitar l' establiment d' un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional.

Alhora, es procedeix a adaptar la regulació d' ambdós textos reglamentaris per tal de reforçar el caràcter prioritari de la tramitació electrònica dels procediments d' alta, baixa i variació de dades de treballadors, en particular respecte a aquells que exerceixen la seva activitat per compte propi, així com per actualitzar-la quant a les especialitats sobre cobertura i cotització respecte a determinades contingències,  tant al RETA com al REMAR.

El nou Reial decret entrarà en vigor el dia 2 de gener de 2023.

Modificacions en el Reglament General d'inscripció i afiliació (RD 84/1996):

Sol·licituds d'alta i baixa: La comunicació de l'inici de la prestació de serveis o de l'activitat i la comunicació del cessament en aquestes, efectuades pels mitjans electrònics o en els models establerts a l'efecte per la TGSS, implicarà la sol·licitud en regla de l'alta o de la baixa en el règim de la Seguretat Social que correspongui. Art.30.1

Dades de la sol·licitud d'alta dels treballadors per compte d'altri: "Així mateix, hauran de figurar el nivell de formació acadèmica, l'ocupació laboral, única o principal, i el centre de treball al qual figura adscrit el treballador per compte d'altri l'alta del qual se sol·licita. El nivell de formació acadèmica i l' ocupació laboral del treballador s' inclouran d' acord, respectivament, a les classificacions nacionals d' educació i d' ocupacions vigents en cada moment". (Aquest últim paràgraf de l'art.30.2 a) – abans 1r- va ser afegit pel RD 453/2022, amb efectes des de 2 de gener de 2023).

Dades de la sol·licitud d'alta dels treballadors per compte propi (art.30.2 b):

- Les dades indicades en el paràgraf primer de l' art.30.2 a) relatives als treballadors per compte d' altri.

- Els referits a l' activitat econòmica o ocupació que determina la seva inclusió en el règim de la Seguretat Social en el qual es demana l' alta i a la seu de l' activitat, si fos diferent al domicili del treballador, així com, si s' escau, les següents dades:

1º Raó social i número de identificació fiscal de les societats o comunitats de béns de les quals formin part els treballadors per compte propi inclosos en el régimen especial que correspongui a l'empara del que estableix l'article 14.1.b) (cooperatives) i en els paràgrafs b), c), d), e) i l) de l'article 305.2 del TRLGSS (Art.305. extensió. Els expressament compresos en el RETA).

2º Desenvolupament del càrrec de conseller o administrador o prestació d' altres serveis per a la societat, a què es refereix l' article 305.2.b) del TRLGSS.

3º Percentatge de participació en el capital social, a què es refereixen els paràgrafs b) i e) de l' article 305.2 del TRLGSS.

4º Nom i cognoms i número del document nacional d' identitat o equivalent dels familiars amb els quals convisqui el treballador autònom, a què es refereixen els paràgrafs b).1r i e) de l' article 305.2 del TRLGSS.

5º Número de identificación fiscal del cliente del que dependan econòmicament los trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el art.305.2.f) del TRLGSS

6º Col·legi professional en el qual hagin de figurar incorporats els treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial a l'empara del que estableix l'article 305.2.g) del TRLGSS.

7º Número d' identificació fiscal de l' empresa o empreses per a les quals es prestin les activitats complementàries privades a què es refereix l' article 305.2.j) del TRLGSS.

8º Nom i cognoms i número del document nacional d' identitat o equivalent del treballador autònom en l' activitat econòmica o professional del qual treballin els familiars a què es refereix l' article 305.2.k) del TRLGSS.

9º Declaració dels rendiments econòmics nets que el treballador autónomo prevegi obtenir durant l'anyoc natural en el qual es produeixi l'alta per la seva activitat de forma directa i/o per la seva participació en la societat o comunitat de béns que determini la seva inclusió en el règim especial que correspongui,  excepte en el cas dels membres d' instituts de vida consagrada de l' Església Catòlica inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i dels treballadors per compte propi inclosos en els grups segon i tercer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

A aquest efecte, la determinació d' aquests rendiments s' efectuarà mitjançant ordre del Ministeri d' Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

10º Qualsevol altra dada que suposi una peculiaritat en matèria de cotitzacióo n i accion protectora respecte al treballador per compte propi.

Règim transitori: Comunicació de dades per part de treballadors per compte propi o autònoms que ja figurin en alta en algun règim de la Seguretat Social.

Els treballadors que, en la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret (2 de gener 2023), figurin en alta al RETA o al REMAR, com a treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de

cotització, i que, per les peculiaritats de la seva inclusió en tots dos, hagin d'aportar qualsevol de les dades relacionades en els paràgrafs 1r a 10è de l'article 30.2.b) del Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació (RD 84/1996), hauran de comunicar-los per mitjans electrònics a la TGSS, en un termini que finalitzarà el 31 d'octubre de 2023.

Signatura de les sol·licituds d'alta i de baixa dels treballadors: Els sol·licitants podran signar a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar l'autenticitat de la seva voluntat i consentiment. (Afegeix paràgraf a l'art.30.4)

Acreditació de dades: Suprimeix l'apartat 5 de l'article 30 "Les dades indicades en els apartats 2, 3 i 4 anteriors, que ja figurin en el document identificatiu del treballador a què es refereix l'article 22 d'aquest Reglament, podran acreditar-se a efectes de les sol·licituds d'alta o baixa a la Seguretat Social mitjançant la sola presentació d'aquest document".

Peculiaritats al RETA: Afiliació, altes i baixes.  Art.46

Art.46.1. L'afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors compresos en el camp d'aplicació del RETA s'efectuaran per mitjans electrònics i d'acord amb les peculiaritats assenyalades en els apartats següents, sense perjudici de les establertes específicament en l'article 48 (actual 47 BIS) respecte als que estiguin inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris. Art.46.1

Art.46.3.  Els treballadors autònoms hauran de comunicar l' activitat econòmica o ocupació que determina la seva inclusió en aquest règim especial i les altres dades a què es refereix l' article 30.2.b) d' aquest reglament, en demanar la seva alta en ell, així com qualsevol canvi posterior que s' hi produeixi, mitjançant la corresponent variació de dades, en els termes i amb els efectes assenyalats en els articles 28 i 37 d' aquest reglament. (AFEGEIX UN PRIMER PÀRRAF a l'apartat 3 de l'art.46)

Art.46.5.  Les sol·licituds d'alta i de baixa i les comunicacions de variació de dades de treballadors en aquest règim especial s'hauran d'acompanyar, a través de mitjans electrònics, dels documents i mitjans de prova determinants de la seva procedència. A aquests efectes, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà requerir l' aportació d' algun o alguns dels que a continuació s' especifiquen:

 1. e) Documents que acreditin la participació del treballador autònom en societats o comunitats de béns o la seva incorporació en col·legis professionals, determinant de la seva inclusió en aquest règim especial a l'empara del que preveuen els paràgrafs b), c), d), e), g) i l) de l'article 305.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Peculiaritats al RETA - Cobertura de determinades contingències: Art.47

Cobertures obligatòries del RETA (art.47.1 paràgraf primer):

 • La protecció de la IT derivada de contingències comunes.
 • La protecció de la IT per contingències d' accidents de treball i malalties professionals.
 • La protecció del cessament d' activitat.

S'haurà de formalitzar, de forma conjunta, amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, d'acord amb el que preveu l'article 83 del TRLGSS.

Supòsits especials: (art.47.1 paràgraf primer):

 • 47.3. Els treballadors autònoms que tinguin coberta la prestació per incapacitat temporal en un altre règim del sistema de la Seguretat Social en el qual també es trobin en alta podran, mentre es mantingui la seva situació de pluriactivitat, acollir-se voluntàriament a la cobertura de l'esmentada prestació en aquest règim especial, així com, si s'escau, renunciar-hi.

El que s' indica en el paràgraf anterior no serà aplicable als treballadors autònoms que, tot i trobar-se en situació de pluri activitat amb alta en un altre règim, tinguin la condició d' econòmicament dependents, els quals hauran de tenir coberta, obligatòriament, la prestació per incapacitat temporal en aquest règim especial.

Es manté la regulació en els supòsits de renúncia.

 • 47.4. La cobertura de les contingències a què es refereix l'article 47 no serà obligatòria per als socis de cooperatives que disposin d'un sistema interco operatiu de prestacions socials, complementari al sistema públic, a què es refereix la DA vint-i-vuitena del TRLGSS, ni per als membres d'instituts de vida consagrada de l'Església Catòlica, quan en ambdós casos figurin inclosos en aquest règim especial.

(L'apartat 4 en la versió anterior establia les normes per a l'opció de la cobertura per contingències professionals)

 • 48.4 (actual 47 bis). Sistema Especial de Treballadors per compte propi Agraris del RETA. Cobertura voluntària de la prestació econòmica per IT i de la prestació per cessament d' activitat.
 • 48.5 (actual 47 bis). Sistema Especial de Treballadors per compte propi Agraris del RETA. La cobertura dels accidents de treball i les malalties professionals en aquest sistema especial resulta obligatòria respecte a les contingències d' incapacitat permanent i mort i supervivència, sens perjudici de la possibilitat de protegir voluntàriament la totalitat d' aquestes contingències conforme a les regles que s' estableixen.

Adhesió a la mútua, vigència, efectes: Art.47.1 paràgraf segon i ss.

La cobertura de les contingències indicades amb la mútua elegida s' haurà de realitzar en el moment de causar alta en aquest règim especial i els seus efectes coincidiran amb els de l' esmentada alta.

El període de vigència de l' adhesió a la mútua finalitzarà el 31 de desembre de cada any, podent prorrogar-se per anys naturals llevat de denúncia del treballador autònom degudament notificada abans de l' 1 d' octubre de cada any, amb efectes des de l' 1 de gener de l' any següent. En aquest cas, el treballador haurà d' optar per formalitzar la cobertura d' aquestes contingències amb una altra mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

En els supòsits de canvi de mútua, els efectes de la nova adhesió tindran lloc des de l' 1 de gener de l' any següent al de la formulació de la corresponent opció, excepte quan en aquesta data el treballador es trobés percebent alguna prestació temporal a l' empara d' aquesta cobertura, cas en el qual els efectes es demoraran al dia primer del mes següent a aquell en què es produeixi l' alta mèdica,  en cas d' incapacitat temporal, o l' extinció de la respectiva protecció.

Si després de la denúncia d' una adhesió anterior els treballadors inclosos en aquest règim especial NO formalitzessin la cobertura de les contingències a què es refereix aquest article amb una altra mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, la fins aleshores vigent es prorrogarà conforme al previst en el paràgraf tercer d' aquest apartat.

Si, conforme al previst a l' article 46.2.a), en un mateix mes es produís més d' una alta en aquest règim especial, i s' ha d' optar en cadascuna d' elles per una mútua diferent, l' opció efectuada en últim lloc prevaldrà sobre les anteriors.

Supòsit d' alta d' ofici al RETA: Art.47.2.

En el supòsit d' alta d' ofici en aquest règim especial, es considerarà que l' opció per formalitzar la cobertura de les contingències a què es refereix aquest article s' ha produït en favor de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social amb major nombre de treballadors autònoms adherits a la província del domicili del treballador afectat,  llevat que aquest opti expressament per una altra en el termini de 10 dies des de la notificació de la seva alta.

Si no s' efectua aquesta opció, la mútua assignada notificarà al treballador l' adhesió, amb indicació expressa de la data d' efectes i la cobertura per les contingències protegides.

Peculiaritats del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris establert dins del RETA: Art.48 (actual 47 bis, que quedarà suprimit)

Agraris - Acreditació dels requisits exigits: Art.48.2.

L' acreditació dels requisits exigits per a la inclusió en aquest sistema especial per l' article 324.1 del TRLGSS s' efectuarà mitjançant una declaració responsable que figurarà en la pròpia sol.licitud i en la qual el treballador manifestarà, sota la seva responsabilitat, que compleix els referits requisits i que disposa de la documentació que així ho acredita,  així com que la posarà a disposició de la TGSS quan li sigui requerida.

Suprimeix la referència a la documentació que haurà d'acompanyar la sol·licitud (acreditació titularitat explotació, declaració IRPF).

Agraris - Regles de comprovació dels requisits per la TGSS: Art.48.3.

Suprimeix la norma relacionada amb la informació que han de subministrar les Administracions tributàries a la TGSS sobre les dades de declaració IRPF que permetin determinar la seva renda total i la part de renda procedent de l' activitat agrària.

Suprimeix la norma relacionada amb la base màxima de cotització en el Règim General a considerar per complir requisit llei 18/2007

Regles de comprovació:

1ª La Tresoreria General de la Seguretat Social comprovarà periòdicament el número de treballadors per compte d' altri amb cotització per bases mensuals que figurin en alta al servei dels treballadors inclosos en aquest sistema especial, així com el nombre de jornades reals efectivament realitzades pels treballadors al seu servei que cotitzin per bases diàries. (actual n.3r)

2ª En els supòsits de sol·licituds inicials d'inclusió en aquest sistema especial, la comprovació de l'incompliment dels requisits per a ella determinarà l'exclusió d'ofici del sistema, amb efectes des del dia en què hagi tingut lloc la incorporació condicionada en ell.

En els supòsits en què, amb posterioritat a la inclusió inicial en aquest sistema especial, es comprovi que s' han deixat de reunir els requisits per estar comprès en ell, els efectes de l' exclusió d' ofici que practiqui la Tresoreria General de la Seguretat Social es produiran des del dia primer del mes següent a aquell en què s' haguessin deixat de complir. (actual n.4t)

3º Sense perjudici del que s'ha fet en les regles anteriors, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà sol·licitar a l'Organisme Estatal Inspeccion de Treball i Seguretat Social la realització de totes les comprovacions que estimi oportunes sobre la concurrència dels requisits d'inclusió en aquest sistema especial,  que, si s' escau, determinaran les revisions que procedeixin amb els efectes previstos amb caràcter general en aquest reglament. (actual n.5è)

4ª Els treballadors podrán instar la seva exclusió n d' aquest sistema especial per l' incompliment sobrevingut dels requisits exigits per quedar compresos en él, amb els efectes senyalats en la regla 2. ª

En aquest cas, la sol·licitud d'exclusió es presentarà dins del mes següent a aquell en què s'haguessin deixat de reunir els requisits, havent d'ingressar-se les quotes meritades i no ingressades en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms en el termini fixat a tal efecte per l'article 56.1.c).5è del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social. (actual n.6è)

Agraris - Cobertura voluntària: Art.48.4.

Els treballadors inclosos en aquest sistema especial podran acollir-se voluntàriament a la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal i de la prestació per cessament d' activitat. L'opció a favor d'aquestes cobertures i, si s'escau, la renúncia a elles es realitzarà en la forma i terminis i amb els efectes establerts a l'article 47.3 d'aquest reglament, a excepció de les seves previsions sobre pluri activitat, i amb les peculiaritats previstes en aquest apartat 4 (es mantenen les peculiaritats).

Agraris - Cobertura obligatòria – Condicions: Art.48.5.

La cobertura dels accidents de treball i les malalties professionals en aquest sistema especial resulta obligatòria respecte a les contingències d' incapacitat permanent i mort i supervivència, sens perjudici de la possibilitat de protegir voluntàriament la totalitat de les esmentes contingències conforme a l' indicat en l' apartat anterior i a les següents regles:

1ª  L' opció per la cobertura de la totalitat de les contingències d' accidents de treball i malalties professionals només es podrà exercitar si també s' opta per protegir la prestació econòmica d' incapacitat temporal per contingències comunes, havent de formalitzar-se ambdues cobertures amb la mateixa mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

2ª De no haver-se exercit simultáneamente ambdues opcions, la protecció de les contingències professionals es podreix sol·licitar abans de l'1 d'octubre de cada año, amb efectes des del día 1 de gener del año següent.

3ª La renúncia a la cobertura de la prestació per incapacitat temporal suposarà en tot cas la renúncia a la de les contingències professionals, sense que la renúncia a aquesta impliqui la renúncia a la protecció d' incapacitat temporal per contingències comunes, llevat que així es demani expressament.

Realització d' una altra activitat: Art.48.6.

Si el treballador comprès en aquest sistema especial reelegís una altra activitat que donés lloc a la seva inclusió en el RETA, l' alta única en l' esmentat règim es practicarà per l' activitat agrària, quedant obligat a protegir les prestacions per incapacitat temporal i per cessament d' activitat i la totalitat de les contingències d' accidents de treball i malalties professionals en aquest sistema.

Peculiaritats en el Règim Especial dels Treballadors del Mar: Art.49 (actual 48)

 • En el Règim Especial dels Treballadors del Mar, cada embarcació, plataforma fixa, instal.lació o artefacte flotant tindrà la consideració d' un centre de treball, al qual s' assignarà un codi de compte de cotització propi del qual es prendrà raó en el Registre d' Empresaris i que serà anotat, així mateix, en el rol o llicència de l' embarcació. Art.49.1
 • Suprimeix: "La justificació d'haver estat inscrita l'empresa i identificada l'embarcació en el Registre constituirà un requisit necessari perquè l'autoritat marítima competents autoritzi el seu despatx per sortir a la mar".
 • El número de la Seguretat Social o, en el seu cas, el d' afiliació a la mateixa serà ressenyat en les llibretes d' inscripció marítima dels interessats, quan es tracti de treballadors que prestin serveis en embarcacions de qualsevol classe. Art.49.3. Suprimeix: "l'existència d'aquest requisit serà comprovat per les autoritats de marina en autoritzar els enrolaments dels interessats". Suprimeix la referència al lliurament a l' empresa o interessat d' un document acreditatiu de la presentació de la sol.licitud d' afiliació i alta.

Cobertura obligatòria REMAR - Especialitats: Art.48.4

- la incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

- les contingències d' accidents de treball i malalties professionals.

- i el cessament d' activitat.

Podran optar per formalitzar la cobertura de les referides contingències, de forma conjunta, amb l'Institut Social de la Marina o amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Els treballadors inclosos en el grup tercer de cotització, que hauran de formalitzar la protecció de la incapacitat temporal derivada de contingències comunes amb l' Institut Social de la Marina.

El període de vigència i la pròrroga de la cobertura d' aquestes contingències, així com, si s' escau, la denúncia i canvi de l' entitat per la qual s' hagués optat, s' ajustaran al que disposa l' article 47.1.

Resultarà també aplicable l' article 47.3, quan els treballadors per compte propi inclosos en aquest règim especial tinguin coberta la incapacitat temporal derivada de contingències comunes en un altre règim del sistema de la Seguretat Social en el qual també es trobin en alta, mentre es mantingui la seva situació de pluri activitat.

En el supòsit d' alta d' ofici en aquest règim especial, la cobertura de les contingències a què es refereix aquest article es formalitzarà amb l' Institut Social de la Marina, llevat que el treballador afectat opti expressament per una mútua col.laboradora amb la Seguretat Social.

Modificacions en el Reglament General de cotització (RD 2064/1995):

Treballadors per compte propi: Cotització per accidents de treball i malalties professionals.

La cotització per accidents de treball i malalties professionals dels treballadors per compte propi s' efectuarà mitjançant l' aplicació del tipus de cotització que es determini anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l' Estat. Nou segon paràgraf de l' art.11.1

Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris establert al RETA. La cotització s' efectuarà conforme al primer paràgraf de l' art.11.1, mitjançant l' aplicació dels tipus de cotització que corresponguin a les activitats econòmiques d' empreses i treballadors i a les ocupacions o situacions d' aquests últims, conforme a la tarifa de primes vigent. Nou segon paràgraf de l' art.11.1.

RETA - Cotització per contingències d'accidents de treball i malalties professionals: Modifica l'art.45.5

La cotització per les contingències d' accidents de treball i malalties professionals en aquest règim especial determinarà el naixement de l' obligació de cotitzar per la mateixa base de cotització que per a les contingències comunes, a la qual s' aplicarà el tipus únic de cotització fixat, per a cada exercici econòmic, en la Llei de Pressupostos Generals de l' Estat.

En el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris establert en RETA, la cotització per les contingències d' accidents de treball i malalties professionals s' ajustarà a les següents regles:

1ª Si els treballadors inclosos en aquest sistema especial haguessin optat per protegir la totalitat de les contingències professionals, la cotització per aquestes contingències s' efectuarà aplicant a la base escollida el tipus de cotització que correspongui de la tarifa de primes vigent.

2ª Si els treballadors inclosos en aquest sistema especial no haguessin optat per protegir la totalitat de les contingències professionals, la cotització obligatòria respecte a les d' incapacitat permanent i mort i supervivència s' efectuarà aplicant a la base elegida el tipus de cotització fixat, per a cada exercici econòmic, en la Llei de Pressupostos Generals de l' Estat.»

RETA - Elements de l'obligació de cotitzar – Bases: En el mateix moment de sol·licitar l'alta en aquest règim, els treballadors hauran d'efectuar una declaració dels rendiments econòmics nets que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional durant l'any natural en què aquella es produeixi, conforme al previst a l'article 30.2.b).9è del Reglament General sobre inscripció i afiliació a la Seguretat Social (RD 84/1996). Afegeix un paràgraf a l' art.43.2

RETA - Canvis posteriors base: Podran canviar la base fins a 6 vegades a l'any. Art.43 bis.1

«1. Els treballadors inclosos en el camp d'aquest régimen especial podrán canviar fins a sis vegades a l'any la base per la qual vinguin obligats a cotitzar, triant-ne una altra dins dels límites mínimo i màxim que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho demanin a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els següents efectes:

 1. a) 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer.
 2. b) 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril.
 3. c) 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny.
 4. d) 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.
 5. e) 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.
 6. f) 1 de gener de l' any següent, si la sol·licitud es formula entre l' 1 de novembre i el 31 de desembre.

Juntament amb la sol·licitud de canvi de la seva base de cotització mensual, els treballadors hauran d'efectuar una declaració dels rendiments econòmics nets que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional.

RETA - Cotització per cessament d'activitat: Modifica l'art.44 per afegir la referència a l'obligació de cotitzar per cessament d'activitat en els supòsits i amb els efectes previstos en l'article 47 i 48 del Reglament General d'inscripció (RD 84/1996).

Modifica l' art.45.4 perquè les regles de cotització per les prestacions d' IT contingència comunes d' aquest apartat també s' apliquin a la cotització per cessament d' activitat.

  DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF

Per a més informació o aclariment de dubtes, poden contactar sense compromís amb el nostre Departament Laboral. (Saida o Arantxa)

Corcoll & Sola, Assessorament i Gestió d’Empreses S.L. ' 972 22 15 41