Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l'Estat 2023. BOE 24/12/2022

NOVETATS TRIBUTARIES A PARTIR DEL 01/01/2023.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Modificacions previstes a la Llei 35/2006 amb efectes des de 1 de gener 2023:

S'eleva la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball i el llindar a partir del qual és aplicable. Aquesta reducció s'aplica als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 19.747,5 euros (actual són 16.825 €) sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros. Estableix la normativa aplicable per a calcular la reducció per obtenció de rendiments del treball i determinació del tipus de retenció sobre els rendiments del treball durant el període impositiu 2023,

El límit excloent de l'obligació de declarar en el cas de percebre rendiments del treball previstos a l'article 96.3 de la LIRPF (procedeixin de més d'un pagador excepte les excepcions assenyalades, pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, el pagador no estigui obligat a retenir o siguin rendiments subjectes a tipus fix de retenció) s’eleva a 15.000 euros (actual és de 14.000 €).

ART.81.1 RIRPF.  Límit quantitatiu excloent de l’obligació per retenir

«1. No es practicarà retenció sobre els rendiments de treball en que la quantia, segons el previst en l’article 83.2nd’aquest Reglament, no superi l’import anual establert en quadre següent en funció del número de fills i altres descendents i de la situació del contribuent:

Situació del contribuent Número de fills i altres descendents

0

Euros

1 Euros

2 o mes

Euros

1.ª Contribuent solter, vidu divorciat o separat legalment . 17.270 18.617
2.ª Contribuent que el seu cònjuge no tingui rendes superiors a 1.500 euros anuals, excloses les exemptes  16.696 17.894 19.241
3.ª Altres situacions. 15.000 15.599 16.272

A efectes de l’aplicació del previst en el quadre anterior , s’entén per fills i altres descendents aquells que donen dret al mínim per descendents previst en l’article 58 de la Llei de l’impost

S'eleva la quantia de la minoració addicional del rendiment net de les activitats econòmiques dels contribuents que compleixen els requisits del número 2n de l'article 32.2 (estimació directe, treballadors autònoms econòmicament dependents, etc) i el llindar partir del qual és aplicable. La minoració s'aplica quan els rendiments nets d'activitats econòmiques siguin inferiors a 19.747,5 euros (actual són 14.450 €) sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les d'activitats econòmiques superiors a 6.500 euros.

2. 1r. Quan es compleixin els requisits previstos en el número 2n d'aquest apartat, els contribuents podran reduir el rendiment net de les activitats econòmiques en 2.000 euros.

Addicionalment, el rendiment net d' aquestes activitats econòmiques es minorarà en les quanties següents:

«a) Quan els rendiments nets d' activitats econòmiques siguin inferiors a 19.747,5 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les d' activitats econòmiques superiors a 6.500 euros:

"a) Contribuents amb rendiments nets d' activitats econòmiques iguals o inferiors a 14.047,5 euros: 6.498 euros anuals.

b) Contribuents amb rendiments nets d' activitats econòmiques compresos entre 14.047,5 i 19.747,5 euros: 6.498 euros menys el resultat de multiplicar per 1,14 la diferència entre el rendiment d' activitats econòmiques i 14.047,5 euros anuals."

El percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació d'empresaris i professionals en estimació directa simplificada serà, durant el període impositiu 2023, del 7%.

IRPF. Reducció en 2023 del rendiment net mètode d'estimació objectiva

Els contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat econòmica d'acord amb el mètode d'estimació objectiva poden reduir el rendiment net de mòduls obtingut el 2023 en un 10%, de la manera que s'estableixi a l'Ordre de mòduls de l’exercici.

Es prorroguen per al període impositiu 2023 els límits quantitatius que delimiten a l'IRPF l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el límit quantitatiu per volum d'ingressos. També es prorroguen per al període impositiu 2023 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, la ramaderia i la pesca, a l'IVA. El termini de renúncies i revocacions al mètode abastarà fins al 31 de gener del 2023.

LIRPF. «Disposición transitoria trigèsima segona . Limits per l’aplicació

 Per  als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, les magnituds de 150.000 i 75.000 euros a què es refereix l'apartat a) de la lletra b) de la norma 3a de l'apartat 1 de l'article 31 d'aquesta llei, queden fixades en 250.000 i 125.000 euros, respectivament.

 Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000 euros a què es refereix la lletra c) de la norma 3a de l'apartat 1 de l'article 31 d' aquesta llei, queda fixada en 250.000 euros.»

LIVA. «Disposición transitoria tretzena. Límits per a l'aplicació del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016 a 2023. Art.79 LPGE

Per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, la magnitud de 150.000 euros a què es refereix el primer guió del número 2n i el número 3r de l'apartat dos de l'article 122, i el número 6è de l'apartat dos de l'article 124 d'aquesta llei, queda fixada en 250.000 euros

Modifica la regulació dels límits incrementats de la reducció a la base imposable per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social empresarial.

Modifica la regulació de l'increment de 8.500 € anuals, per garantir que les aportacions màximes que pugui fer un treballador per compte aliè al mateix instrument de previsió social al qual s'han realitzat contribucions per part de l'empresari no experimentin cap caiguda per l'increment de les contribucions empresarials.

En la regulació de l'increment de 4.250 € anuals, corregir una remissió que conté la normativa, referida únicament als plans d'ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms, i que podria induir a error, perquè ha de fer-ho diferenciant els plans sectorials i els citats plans d'ocupació simplificats, millorant d'aquesta manera la seguretat jurídica.

Les modificacions esmentades s'incorporen igualment al text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions (RD Leg 1/2002).

Durant el període impositiu 2023, en el règim d'imputació de rendes immobiliàries, el percentatge d'imputació de l'1,1 per cent és aplicable en el cas d'immobles localitzats en municipis en què els valors cadastrals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral, sempre que haguessin entrat en vigor a partir de l'1 de gener de 2012. Es tracta d'impedir que un retard en la tramitació d'aquests procediments col·lectius es traslladi en un increment de la tributació per als ciutadans del municipi esmentat.

Augmenta el gravamen de les rendes de capital superiors a 200.000 i 300.000 euros. S'hi afegeix un darrer tram a l'escala aplicable a la part de base liquidable de l'estalvi que grava les rendes del capital a partir de 300.000 € amb un tipus de gravamen de l'estalvi del 28% (14% estatal i 14% autonòmic). El tipus de gravamen de l'estalvi per al penúltim tram, rendes de capital de 200.000€, quedarà establert en un 27% (13,5% estatal i 13,5% autonòmic). Aquest augment del tipus de gravamen per a les rendes de capital més elevades també s'aplica als contribuents que tingueren residencial habitual a l'estranger i al règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

1.º A la base liquidable de l’estalvi  s’ha aplicarà  els tipus que es detallen en la següent escala:

Base liquidable de l’estalvi – Fins euros Quota íntegra – Euros Resto base liquidable de l’estalvi – Fins euros Tipo aplicable – Percentatge

0

0 6.000 19

6.000,00

1.140 44.000

21

50.000,00

10.380 150.000 23

200.000,00

44.880 100.000

27

300.000,00 71.880 En endavant

28

Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents de l’article 58 d’aquesta Llei, que en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació, o que en aquest moment o en qualsevol moment posterior estiguin donades d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim, en aquest darrer cas, de 30 dies cotitzats, podran minorar la quota diferencial d'aquest impost fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys fins que el menor arribi als tres anys. Cap dels progenitors no pot percebre en relació amb aquest descendent el complement d'ajuda a la infància previst a la Llei 19/2021.

El percentatge de retenció, sobre els rendiments del treball derivats de l'elaboració d'obres, literàries, artístiques o científiques, sempre que se'n cedeixi el dret a l'explotació, serà del 15%. No obstant això, el percentatge de retenció serà del 7% quan el volum d'aquests rendiments íntegres del treball sigui inferior a 15.000 € i en constitueixi la principal font de renda (representi més del 75% de la suma rendiments íntegres activitats econòmica i del treball).

El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments procedents de la propietat intel·lectual, sigui quina sigui la seva qualificació, serà del 15%, excepte quan sigui aplicable el tipus del 7%. Igualment, aquest percentatge serà del 7% quan es tracti de bestretes a compte derivades de la cessió de l'explotació de drets d'autor que es meriten al llarg de diversos anys.

Aplicació de la deducció prevista per als contribuents residents a Ceuta o Melilla prevista en l'article 68.4.1r LIRPF.

IMPOST SOBRE SOCIETATS – MODIFICACIÓ LLEI 27/2014

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2023, s'estableix un tipus de gravamen reduït (23 per cent) per a les entitats l'import net de les quals de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior sigui inferior a 1 milió d'euros, que no és aplicable a les entitats que tinguin la consideració d'entitat patrimonial.

Les inversions en vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV, afectes a activitats econòmiques i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s'iniciïn en els anys 2023, 2024 i 2025, podran amortitzar-se en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d'amortització lineal màxim previst en les taules d'amortització oficialment aprovades.

Els contribuents que realitzin les operacions de comerç de béns a les quals es refereix la lletra a) (ii) de l'apartat 1 de l'article 44 d'aquesta Llei (“Quan, tractant-se de l'adquisició de béns per a la seva revenda sense que les mercaderies passin materialment per territori canari, les operacions comercials s'hagin realitzat en l'àmbit geogràfic de la Zona Especial Canària i determinin el tancament d'un cicle mercantil amb resultats econòmics en aquest àmbit”, hauran de subscriure trimestralment declaració informativa d'operacions amb béns realitzades fora de la Zona Especial Canària. Igualment hauran de portar registre de la documentació duanera corresponent. Mitjançant Ordre de la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública s'aprovarà la declaració informativa i els requisits del llibre registre d'operacions amb béns realitzades fora de l'àmbit de la Zona Especial Canària.

  1. Part de base imposable. Operacions realitzades efectiva i materialment en l'àmbit geogràfic de la ZEC. Càlcul de la fracció. Aeronaus que, pel seu destí, contribueixin a millorar les connexions de les Illes Canàries, segons la definició establerta pel nou article 50 bis del Reglament (RD 1758/2007)

IMPOSTOS LOCALS

S'actualitzen els imports màxims dels coeficients a aplicar sobre el valor dels terrenys en funció del període de generació de l'increment de valor, per determinar la base imposable de l'IVTNU, amb efectes des de l'entrada en vigor de la Llei de PGE 2023 .

Període de Generació

Coeficient

Inferior a 1 any

0,15

1 any

0,15

2 anys

0,14

3 anys

0,15

4 anys

0,17

5 anys

0,18

6 anys

0,19

7 anys

0,18

8 anys

0,15

9 anys

0,12

10 anys

0,10

11 anys

0,09

12 anys

0,09

13 anys

0,09

14 anys

0,09

15 anys

0,10

16 anys

0,13

17 anys

0,17

18 anys

0,23

19 anys

0,29

Igual o superior a 20 anys.

0,45

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'entrada en vigor de la Llei de PGE per a l'any 2023.

IAE. Secció primera. Epígraf 761.2.Servei de telefonia mòbil. S'adapta la tributació la sentència del TS 996/2022, de 14 de juliol de 2022, que considera injustificada la tributació més gran per aquest impost de la telefonia mòbil en relació amb la telefonia fixa. Estableix una quota nacional de 137,48 euros per cada 1.000 abonats o fracció i suprimeix la quota nacional per cada antena.

IAE. Secció primera. Es crea el nou grup 848 per als serveis d'oficina flexible, «coworking» i centres de negocis.

IAE. Secció Segona. A l'agrupació 86 es creen dos nous grups per a les professions culturals. El grup 864 per als escriptors i guionistes. I el grup 869 per a “altres professionals relacionats amb les activitats artístiques i culturals no classificades a la secció tercera.”

IAE. Secció Segona. Es crea el nou grup 889 per incorporar de manera expressa els guies de muntanya.

IAE. Secció Tercera. Es crea el nou grup 034 per classificar els compositors, lletristes, arranjadors i adaptadors musicals.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. MODIFICACIONS LIVA (LLEI 37/1992)

Amb efectes des de l'1 de juliol del 2022, estableix un règim d'exempcions similar al que ja està previst per a les forces armades de qualsevol Estat part del Tractat de l'Atlàntic Nord, per a les forces armades de qualsevol Estat membre que participen en activitats en el marc de la política comuna de seguretat i defensa de la UE. D'aquesta manera, es declaren exempts els lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de béns realitzades per les referides forces armades, per al seu ús o del personal civil al seu servei, o per a l'abastament dels menjadors o cantines, sempre que aquestes forces estiguin afectades. a un esforç de defensa realitzat per dur a terme una activitat de la Unió en l’àmbit de la política comuna de seguretat i defensa. Es transposa a l'Ordenament intern la Directiva (UE) 2019/2235 que modifiquen la Directiva de l'IVA i la Directiva del règim general dels impostos especials pel que fa a l'esforç de defensa en el marc de la Unió.

A l'àmbit de l'impost especial de fabricació i de l'impost especial sobre l'electricitat també es transposa la Directiva (UE) 2019/2235 a la Llei 38/1992. En concret, passarà a estar exempta tant la fabricació i la importació de productes objecte dels impostos especials de fabricació, com els subministraments d'electricitat destinats a les forces armades de qualsevol Estat membre diferent d'Espanya, per a ús de les forces o del personal civil al seu servei, o per a l'abastament dels menjadors o cantines, sempre que aquestes forces estiguin afectades a un esforç de defensa realitzat per dur a terme una activitat de la Unió en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa. Art. 84. Llei 31/2022 modifica art. 9.1 g) i 94.10 Llei 38/1992.

A l'àmbit de l'IGIC també es transposa la Directiva (UE) 2019/2235 a la Llei 20/1991.

Suprimeix l'aplicació d'aquesta regla en les prestacions de serveis entre empresaris en aquells sectors i activitats generadores del dret a la deducció, i es manté en sectors que no generen tal dret, com el sector financer i el d'assegurances. I estén la seva aplicació a la prestació de serveis intangibles a consumidors finals no establerts a la Unió Europea quan es constati que el seu consum o explotació efectiva es realitza en el territori d'aplicació de l'Impost. Per a evitar situacions de frau o elusió fiscal i garantir la competència d'aquest mercat, aquesta clàusula serà aplicable als serveis d'arrendament de mitjans de transport.

Modificacions amb efectes des de l'entrada en vigor de la Llei de PGE 2023. Aquestes modificacions també s'inclouen a la normativa de l'IGIC (Llei 20/1991) per a alinear-la amb regulació de l'IVA.

Fet imposable. Concepte d'importació de béns. Determinarà el fet imposable importació de béns l'enllestiment del règim de dipòsit diferent del duaner de béns prèviament importats i vinculats a aquest règim, a la importació del qual s'hagi aplicat l'exempció prevista en l'article 65 LIVA. Art.18. dos i tres LIVA.

Operacions assimilades a les importacions de béns. Elimina l'esment a la sortida d'àrees exemptes com un espai físic determinat. Art. 19.5° LIVA.

Exempcions en les exportacions de béns. Afegeix el supòsit que els béns siguin transportats fora de la Comunitat per qui ostenti la condició d'exportador de conformitat amb la normativa duanera. Art. 21.3° i nou 7è LIVA

Exempcions en les operacions assimilades a les exportacions. No comprendran les operacions exemptes pels articles 20 (exempció operacions interiors) , 20 bis (exempció dels lliuraments de béns facilitades a través d'una interfície digital), 21 (exempcions en les exportacions de béns) i 25 (exempcions en els lliuraments de béns destinats a un altre Estat membre) LIVA. Així mateix, s'estableix l'exempció dels serveis prestats per professionals estibadors en nom propi a favor d'empreses estibadores que, al seu torn, els prestin als titulars de l'explotació de determinats vaixells. Art. 22.set i nou setze LIVA

Exempcions relatives a les situacions de dipòsit temporal i altres situacions (Abans: Exempcions relatives a les zones franques, dipòsits francs i altres dipòsits). No comprendran les prestacions de serveis exemptes que gaudeixin d'exempció en els articles 20 (exempció operacions interiors), 21 (exempcions en les exportacions de béns) i 22 (exempcions operacions assimilades a les exportacions) LIVA. Art. 23 LIVA

Exempcions relatives a règims duaners i fiscals. Elimina els esments al règim de transformació en Duana i incloent el règim de zona franca. Art. 24 LIVA

Base imposable. Importacions. Regles especials. Incloent el seu càlcul en el cas de béns que abandonin el règim de dipòsit diferent del duaner quan determini el fet imposable importació. Art. 83.dos

Liquidació de l'impost. Importació de béns. Afegint el supòsit que la declaració duanera es presenti en un altre Estat membre, i en aquest cas es basarà en la informació rebuda d'aquest. Art. 167.2 LIVA

Modificacions amb efectes des de l'entrada en vigor de la Llei de PGE 2023. També s'harmonitza i adapta la normativa del IGIC (Llei 20/1991)

Estén la seva aplicació als lliuraments de deixalles, deixalles i retallades de plàstic, i als lliuraments de deixalles o articles inservibles de draps, cordills, cordes i cordatges de matèria tèxtil. També s'harmonitza i s'adapta la normativa de l'IGIC (Llei 20/1991)

S'exclou de l'aplicació de la regla d'inversió del subjecte passiu a les prestacions de serveis d'arrendament de béns immobles subjectes i no exemptes de l'IVA, que siguin efectuades per persones o entitats no establertes en el TAI, amb l'objecte que puguin acolir-se al procediment general de deducció i devolució. L' IVA serà ingressat pel prestador del servei. També s'harmonitza i s'adapta la normativa de l'IGIC (Llei 20/1991)

S'exclou de l'aplicació de la regla d'inversió del subjecte passiu a les prestacions de serveis d'intermediació a l'arrendament de béns immobles efectuats per empresaris o professionals no establerts en el TAI. L' IVA serà ingressat pel prestador del servei.  També s'harmonitza i s'adapta la normativa de l'IGIC (Llei 20/1991)

 S'exclou de l'aplicació de la regla d'inversió del subjecte passiu als lliuraments de béns exempts de l'IVA per aplicació del que preveu l'article 20 bis per als lliuraments de béns facilitats a través d'una interfície digital, efectuats per empresaris o professionals no establerts.

S'exclou de l'aplicació de la regla d'inversió del subjecte passiu als lliuraments de béns exempts de l'IVA per aplicació del que preveu el nou apartat 7è de l'article 21 per als lliuraments de béns expedits o transportats fora de la Comunitat per qui ostenti la condició d'exportador, de conformitat amb el que disposa la normativa duanera, diferent del transmitent o l'adquirent no establert en el TAI, o per un tercer que actuï en nom i per compte d'aquest.

Defineix de manera més precisa les regles referents al lloc de realització de les vendes a distància intracomunitàries de béns i el càlcul del límit que permet seguir tributant en origen per aquestes operacions, quan es tracta d'empresaris o professionals que només de manera excepcional realitzen operacions de comerç electrònic, i, de l'altra, en relació amb el límit esmentat, concretar que, per a l'aplicació del llindar corresponent, el proveïdor ha d'estar establert només en un Estat membre i els béns s'han d'enviar exclusivament des d'aquest Estat membre d'establiment.

Permet la modificació de la base imposable en cas de crèdits incobrables a conseqüència d'un procés d'insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d'un altre Estat membre.

Aquestes modificacions també s'inclouen en la normativa del IGIC (Llei 20/1991).

L’import mínim de la base imposable de l’operació (IVA exclòs), quan el destinatari morós tingui la condició de consumidor final, ha de ser superior a 50 € (abans 300).

La reclamació judicial o requeriment notarial previ al deutor es pot substituir per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament al deutor.

La modificació de la base imposable s'ha de fer en el termini dels 6 mesos següents (abans 3 mesos) a la finalització del termini de 6 mesos o 1 any per considerar-lo incobrable. Estableix un règim transitori perquè puguin acollir-se al nou termini de 6 mesos tots els subjectes passius de l'IVA el termini de modificació dels quals no hagi caducat a la data d'entrada en vigor de la Llei de PGE 2023.

Aquestes modificacions també s'inclouen a la normativa de l'IGIC (Llei 20/1991)

  • No rectificació de les quotes impositives repercutides. Quan sigui l'Administració tributària la que posi de manifest, a través de les corresponents liquidacions, quotes impositives meritades i no repercutides més grans que les declarades pel subjecte passiu i resulti acreditat, mitjançant dades objectives, que dit subjecte passiu participava en un frau, o que sabia o devia haver sabut, utilitzant a aquest efecte una diligència raonable, que feia una operació que formava part d'un frau. Consultar detall de la DF Sisena.quatre de la Llei de PGE que modifica el art.20.dos.3.2° de la Llei 20/1991.

ALTRES

Beneficis fiscals aplicables celebració del «Pla de Foment de l'òpera al Carrer del Teatre Real».

Beneficis fiscals aplicables a la inauguració de la Galeria de les Col·leccions Reials

Beneficis fiscals aplicables al« Centenari de l'Hoquei 1923-2023».

Beneficis fiscals aplicables al «60 Aniversari Ral·li Blendi Princesa d'Astúries Ciutat d'Oviedo».

Beneficis fiscals aplicables a l'esdeveniment 60è aniversari del Festival Porta Ferrada.

Beneficis fiscals aplicables al «Programa EN PLA BÉ» de promoció d'estils de vida saludables per a la infància i l'adolescència.

Beneficis fiscals aplicables al Programa «125è aniversari de l'Athletic Club 1898-2023».

Beneficis fiscals aplicables a l'esdeveniment Ryder Cup 2031.

Beneficis fiscals aplicables als esdeveniments Open Barcelona-Trofeu Comte de Godó i al 125è aniversari del Reial Club de Tennis Barcelona.

Beneficis fiscals aplicables al 750 aniversari del Consolat del Mar.

Beneficis fiscals aplicables a l'esdeveniment "Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes".

Beneficis fiscals aplicables al Festival Internacional Sónar de Música, Creativitat i Tecnologia

S’estableix un règim de reserva per a inversions a les Illes Balears. Els contribuents de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents tenen dret a la reducció a la base imposable de les quantitats que, amb relació als seus establiments situats a les Illes Balears, destinin dels seus beneficis a la reserva per a inversions de acord amb el que disposa aquesta disposició addicional. Els contribuents de l'IRPF que determinin els seus rendiments nets mitjançant el mètode d'estimació directa tenen dret a una deducció en la quota íntegra pels rendiments nets d'explotació que es destinin a la reserva per a inversions, sempre que provinguin d'activitats econòmiques realitzades mitjançant establiments situats a les Illes Balears.

S'estableix un règim especial per a empreses industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres. Els contribuents de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents aplicaran una bonificació del 10% de la quota íntegra corresponent als rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Illes Balears per ells mateixos, propis d'activitats agrícoles, ramaderes, industrials i pesqueres, en aquest darrer cas en relació amb les captures efectuades a la seva zona pesquera i aqüícola. Es podran beneficiar d’aquesta bonificació les persones o entitats domiciliades a les Illes Balears o en altres territoris que es dediquin a la producció d’aquests béns al arxipèlag, mitjançant sucursal o establiment permanent. La bonificació també és aplicable als contribuents de l'IRPF que exerceixin les mateixes activitats i amb els mateixos requisits, sempre que determinin els rendiments pel mètode d'estimació directa.

per reglament, el 0,7 % de la quota íntegra de l'IRPF de l'exercici 2023 corresponent als contribuents que manifestin expressament la seva voluntat en aquest sentit. L'Estat destinarà a subvencionar activitats d'interès general considerades d'interès social, en la forma que s'estableixi per reglament, el 0,7 % de la quota íntegra de l'impost sobre societats corresponent als contribuents el període impositiu del qual hagi finalitzat a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, que manifestin expressament la seva voluntat en aquest sentit.

  1. a) L'IPREM diari, 20 euros.
  2. b) LIPREM mensual, 600 euros.
  3. c) L'IPREM anual: 7.200 euros.
  4. d) En els supòsits en què la referència a l'SMI ha estat substituïda per la referència a l'IPREM en aplicació del que estableix el RD-llei 3/2004, la quantia anual de l'IPREM serà de 8.400 euros quan les normes corresponents es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 7.200 euros.

CLIQUEU AQUI PER DESCARREGAR LA CIRCULAR SENCERA EN PDF