PRINCIPALS MESURES LABORALS I SOCIALS

Reial Decret Llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials, publicat en el BOE del dia 28 de desembre de 2022:

Mesures d' impuls de l' activitat i manteniment estabilitat econòmica i social:

 • Aplicació de legislacions anteriors per a causar dret a la pensió de jubilació. Es continuarà aplicant la regulació per a la modalitat de jubilació parcial amb simultània celebració de contracte de relleu, vigent amb anterioritat a l' entrada en vigor de la Llei 27/2011, en pensions causades abans de l' 1 de gener de 2024, sempre que s' acrediti el compliment dels requisits.
 • Pròrroga de l' ajornament en l' ingrés de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta del sector agrari de l' art.2 del RD-llei 4/2022. Meritades entre els mesos de gener a març de 2023 (empreses) i de febrer a abril de 2023 (autònoms).
 • Pròrroga de l' ajornament en el pagament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta en el sector marítim-pesquer de l' art.37 del RD-Llei 6/2022. Quotes meritades entre els mesos de gener a març de 2023.
 • Pròrroga de l' ajornament en el pagament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta en el sector del transport urbà i per carretera de l' art.28 del RD-llei 6/2022. Meritades entre els mesos de gener a març de 2023 (empreses) i de febrer a abril 2023 (autònoms).
 • Fins que no s'aprovi el Reial Decret pel qual es fixa el SMI per a l'any 2023, i d' acord amb el que es preveu en l' article 27 del text refós de la Llei de l' Estatut dels Treballadors, es prorroga la vigència del Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022.
 • Amb efectes des de l' 1 de gener de 2023 i per a tot aquest any, s' aplicarà un increment extraordinari a les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, consistent en el resultat d' aplicar a l' import de la pensió establert a 1 de gener de 2022 un percentatge que complementi el percentatge que resulti del que s' estableix en la Llei de Pressupostos de l' Estat per a 2023, fins a aconseguir un percentatge total del 15%.
 • Amb efectes de l' 1 de gener de 2023 i per a tot aquest any s'aplicarà un increment extraordinari de la prestació de l' ingrés mínim vital.  El mateix increment extraordinari fins a aconseguir l'aplicat a les pensions no contributives, de manera que la renda garantida del IMV mantingui respecte d' aquesta pensió la relació establerta en l' article 13 de la Llei 19/2021. El complement a la infància, amb efectes 1 de gener de 2023, s'incrementarà en el percentatge resultant abans esmentat.
 • Ingrés mínim vital. Reintegrament de prestacions indegudament percebudes. En cada exercici econòmic, no seran exigibles les quantitats que no superin el 65% de la quantia mensual de les pensions no contributives, quan en la unitat de convivència s'integri, almenys, un beneficiari menor d'edat. Només en el cas que l'import indegudament percebut per la unitat de convivència superi el 65% del referit indicador, l'INSS iniciarà el procediment de reintegrament de prestacions indegudament percebudes. En els procediments de reintegrament de prestacions indegudament percebudes declarades i exigides abans de l'entrada en vigor del Reial Decret llei 20/2022 (el 28/12/2022), serà aplicable la legislació vigent en la data de la resolució mitjançant la qual es va acordar la seva declaració i exigència.

Altres mesures socials:

 • S'aprova una nova línia directa d'ajuda a persones físiques de baix nivell d'ingressos, amb la finalitat de pal·liar l'efecte perjudicial en els preus ocasionat principalment per la crisi energètica derivada de la invasió d'Ucraïna. Ajuda, en pagament únic, de 200 euros de quantia. Termini sol·licitud des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2023.
 • Pròrroga de la garantia de subministrament d'energia elèctrica, gas natural i aigua a consumidors vulnerables, de l' art.4.1 del RD-Llei 8/2021, fins al 31-12-2023.
 • Pròrroga de la limitació extraordinària de l' actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge de l' art.46 del RD-llei 6/2022 fins al 31 de desembre de 2023.
 • Pròrroga de la suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial de l'article 1 del RD-llei 11/2020 fins al 30 de juny de 2023
 • Suspensió fins al 30 de juny de 2023 del procediment de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa residencial en els supòsits dels apartats 2n, 4t i 7è de l'article 250.1 de la Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil, i en aquells altres en els quals el desnonament provinguin d'un procediment penal.
 • Pròrroga del dret d'arrendadors i propietaris a la compensació de la DA segona del RD-llei 37/2020 fins al 30 de juny 2023. La sol·licitud de compensació podrà presentar-se fins al 31 de juliol 2023.
 • Regula la pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d' habitatge habitual. En els contractes d'arrendament d'habitatge habitual subjectes a la Llei 29/1994 d'Arrendaments Urbans, en els quals, dins del període comprès des del 28 de desembre de 2022 i fins al 30 de juny de 2023, finalitzi el període de pròrroga obligatòria o tàcita previst, podrà aplicar-se, prèvia sol·licitud de l'arrendatari, una pròrroga extraordinària del termini del contracte d'arrendament de sis mesos des de la data de finalització, durant la qual es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor. Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l'arrendador, tret que s'hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts, o en el cas que l'arrendador hagi comunicat la necessitat d'ocupar l'habitatge arrendat per a destinar-la a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.
DESCARGE AQUÍ LA CIRCULAR COMPLETA EN PDF