Reial decret 902/2022 (BOE 26-10-2022) - Bases: ORDRE TER/91/2023 (DOGC 27-04-2023). Convocatòria: RSL TER/1402/2023 (DOGC 28-04-2023)

Subvencions per modernitzar empreses privades de transport de viatgers i mercaderies per carretera. Catalunya (marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la UE-NextGenerationEU).

Termini sol·licituds: a partir de les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins a les 15.00 hores del 30 de juny de 2024.

Les persones sol·licitants presentaran un formulari per categoria de Solució de Modernització fins a un màxim de dues categories de solucions d'entre les establertes com a elegibles a l'annex I del RD. Les sol·licituds, s'han de presentar per via telemàtica a Seu electrònica Generalitat Catalunya (https://web.gencat.cat/es/tramits/index.html)

Objecte: incrementar l'eficiència de les empreses del sector del transport de viatgers i mercaderies per carretera mitjançant la digitalització, sostenibilitat, connectivitat, renovació dels sistemes i introducció de noves tecnologies en el sector. Per aconseguir la interoperabilitat dels sistemes i processos dels diferents actors involucrats en el transport de mercaderies, es considera necessari promoure la modernització, no només de les empreses de transport, sinó també dels operadors de transport i de les empreses carregadores, com a membres indispensables de la cadena de transport.

Beneficiaris: Poden ser persones beneficiàries de les subvencions, anomenades destinataris últims en el RD 902/2022, les persones físiques o persones jurídiques privades que s'inclouen en la definició de pime d'acord amb les previsions de l'annex I del Reglament (UE) 651/2014 sempre que, en ambdós casos, tinguin residència fiscal a Catalunya i compleixin alguna de les condicions especificades en les lletres a) a c) de l'article 14 del RD 902/2022.

a) Siguin titulars d' alguna de les autoritzacions següents en vigor a la data de sol.licitud dels ajuts:

- Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.

- Una autorització de transport públic discrecional de viatgers en autobús, identificada amb la clau VDE.

- Una autorització de transport públic de mercaderies, habilitant per fer transport amb vehicles de fins a 3,5 tn de massa màxima, identificada amb la clau MDLE.

- Una autorització d' operador de transport habilitant per intermèdiar en la contractació de transports públics de mercaderies, identificades registralment amb la clau OT.

b) A la data de sol·licitud de l'ajuda prestin servei públic de transport urbà en autobús i estiguessin exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en la lletra a) del present apartat.

c) Intervinguin en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor, tal com es reflecteix en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, en el document de control i en l'ADR.

Actuacions subvencionables:

a) Categoria 1: Gestió de documents de control electrònics.

b) Categoria 2: Sistema de tacògraf intel·ligent de segona generació.

c) Categoria 3: Integració de documents de control electrònics en els sistemes de gestió.

d) Categoria 4: Implantació de sistemes TMS/ERP.

(e) Categoria 5: Implantació de sistemes SAE.

f) Categoria 6: Actualització de sistemes SAE.

g) Categoria 7: Ajuts als serveis de transport de viatgers.

h) Categoria 8: Implantació d' aplicacions per a reclamacions per mitjans electrònics.

i) Categoria 9: Millora de sistemes de ticketing.

Només podran accedir a la categoria "3. Integració de documents de control electrònics en els sistemes de gestió" els titulars d'autoritzacions de transport públic de mercaderies de les classes MDPE o MDLE, els titulars d'autoritzacions d'operador de transport (OT) i les pimes o autònoms que intervinguin en el transport de mercaderies com carregador/descarregador o expedidor/receptor.

Quantia: consultar en annex I del RD 902/2022. El dret de cobrament que neix de la resolució d'atorgament per a les persones beneficiàries es denomina "xec modernitza", per la quantia corresponent a les actuacions per a les quals es demana l'ajuda. El "xec modernitza" no es farà efectiu fins que el Proveïdor de Solucions de Modernització Adherit, en nom del destinatari últim, presenti la documentació justificativa, i es consideri justificada la subvenció.

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF