Subvencions per a impuls de millora de productivitat en PIMES industrials a través de projectes pilot de REDUCCIÓ DE JORNADA LABORAL.

Bases: Ordre ICT/1238/2022 (BOE 16-12-22) Convocatòria. Extracte: RSL 11-04-2023 (BOE 13-04-2023)

Termini sol·licituds: serà d'1 mes des de la publicació de l'extracte al BOE. Les sol·licituds s'adreçaran a la Fundació EOI, F.S.P. es complimentarà per via telemàtica.

Objecte: subvencions destinades a finançar la millora de la productivitat en PIMES industrials a través de projectes pilot que incorporin, entre d' altres, mesures de reducció de la jornada laboral.

Beneficiaris: les societats que tinguin consideració de PIMES, amb personalitat jurídica pròpia legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, que no formin part del sector públic i que desenvolupin una activitat industrial.

S'entendrà que el sol·licitant desenvolupa una activitat industrial si les activitats per a les quals sol·licita ajuda financera s'enquadren en les activitats incloses en l'annex I (Sectors d'activitat de les potencials entitats beneficiàries), i ha desenvolupat aquestes activitats almenys durant un període de tres anys comptats fins a la data de fi de termini de sol·licitud. Hauran de tenir el seu domicili fiscal i el seu principal centre operatiu de treball a Espanya i mantenir-los, almenys, durant tota la durada del projecte pilot. Si l' empresa sol·licitant fos resultat de l' escissió d' una altra empresa, es computarà també el temps de desenvolupament d' aquestes activitats dins de l' empresa matriu, sempre que l' empresa sol·licitant continuï amb el desenvolupament d' aquestes activitats.

Projectes pilot de reducció de la jornada laboral.

  1. Les actuacions susceptibles de subvenció seran projectes pilot d'innovació en matèria d'organització empresarial que permetin millorar la productivitat de pimes industrials i permetre, per això, abordar, entre d'altres, mesures destinades a la reducció de les jornades laborals sense minva salarial.
  1. Aquests projectes pilot hauran de tenir, almenys, el contingut següent:

a) Compromís empresarial de reducció de la jornada laboral ordinària a temps complet que reflecteixi una reducció mínima del 10 % de la jornada en còmput setmanal. Aquest compromís s' establirà per a una durada temporal mínima de dos anys, computable des de la concessió de l' ajut, i afectarà únicament persones treballadores amb contracte indefinit a temps complet.

b) Compromís empresarial relatiu al fet que la reducció de la jornada laboral ordinària realitzada en els termes precedents, en cap cas afectarà les retribucions salarials que legalment o convencionalment corresponguessin al 100 % de la jornada laboral.

c) S' haurà de garantir que el nombre de dones participants en el projecte respongui al percentatge de distribució de gènere existent en la totalitat de la plantilla amb contracte indefinit a temps complet, permetent-se una desviació del 10 %. No obstant això, l' anterior, aquest percentatge de dones participants podrà ser superior, però no inferior.

d) La proposta del nombre de persones treballadores participants en el projecte pilot realitzada per l' empresa ha d' afectar com a mínim un percentatge de la plantilla de l' empresa o centre de treball, en els termes que es determinen a continuació, en funció de la mida d' aquest.

1º Empreses o centres de treball de fins a 20 persones treballadores: almenys al 30 % de les persones treballadores.

2º Empreses o centres de treball d'entre 21 i 249 persones treballadores: almenys al 25 % de les persones treballadores.

Per al càlcul del nombre de persones treballadores d' una empresa o centre de treball es tindrà en compte la plantilla total de la mateixa a la data de presentació de la sol·licitud de l' ajut, d' acord amb les següents regles:

  • Computaran totes les persones treballadores de l' empresa qualsevol que sigui la forma de contractació laboral, incloses les persones amb contractes fixos discontinus i amb contractes de durada determinada.
  • Cada persona amb contracte a temps parcial es computarà, amb independència del nombre d' hores de treball, com una persona més.
  • A aquest nombre de persones s' hauran de sumar els contractes de durada determinada, qualsevol que sigui la seva modalitat.

e) Mesures organitzatives o formatives per optimitzar el temps de treball a implementar durant tota la durada del projecte pilot, que redundin en la millora de la productivitat de l' empresa.

f) Indicadors que mesuren la millora de l' evolució de la productivitat del treball a l' empresa o centre de treball que seran avaluats periòdicament.

       3. Els projectes pilot hauran de ser objecte d'acord amb la representació legal dels treballadors, amb caràcter previ a la sol·licitud de l'ajuda. En cas de no existir representació legal, l' acord               haurà d' assolir-se amb les organitzacions sindicals més representatives del sector corresponent, empresa o bé mitjançant una comissió negociadora elegida per les persones treballadores.                 Aquest acord inclourà la proposta de designació dels membres d' una comissió de seguiment del projecte per la part empresarial, i s' ha d' acreditar en el moment de la sol·licitud.

  1. Les entitats sol·licitants dels ajuts faran servir el model de memòria del projecte pilot (annex II).

Conceptes de despesa finançable. (art.5)

a) Costos salarials del personal afectat per la reducció de la jornada laboral: despeses que ha de suportar l'empresa com a conseqüència de la reducció de la jornada laboral durant el 1r any, i que inclouen la part proporcional dels costos bruts d'ocupació (sous i cotitzacions socials) del personal de l'empresa participant en el projecte pilot i conforme a la descripció realitzada en la sol·licitud i en la memòria del projecte.

b) Despeses de contractació dels serveis de formació relativa a l' optimització del temps de treball dels treballadors afectats a la implementació del projecte pilot.

c) Despeses de contractació de serveis externs d' assessorament per al disseny o redisseny de processos afectats pel projecte pilot i directament vinculats a la producció de béns i serveis de l' empresa, o costos de personal implicat en aquestes mateixes funcions.

d) La despesa derivada de l' informe realitzat per un auditor, inscrit al Registre Oficial d' Auditors de Comptes, exigit, l' import màxim subvencionable del qual no podrà excedir de l' 1 % de la totalitat del pressupost subvencionable del projecte.

- Tot projecte pilot ha de comptar, almenys, amb despeses enquadrables en les categories a) i c) anteriors.

- Per a les despeses de la categoria c), podran considerar-se tant el personal amb contracte laboral indefinit, personal autònom soci de l' empresa i personal autònom econòmicament dependent. Per a la justificació d' aquestes despeses, les entitats beneficiàries han de confeccionar parts horaris signats pels empleats.

Termini de realització de les despeses del projecte pilot: s' hauran de realitzar en el termini de 12 mesos a comptar des de l' endemà de la resolució de concessió, excepte la despesa derivada de l' informe d' auditoria, que podrà realitzar-se dins del termini concedit per presentar la documentació justificativa.

Límits i intensitats màximes d'ajut: el finançament total serà com a màxim del 90 % sobre el pressupost finançable, amb les condicions establertes.  L' import màxim serà de 200.000 euros.

Per conceptes finançables, l' import a concedir en forma de subvenció serà com a màxim:

a) Per costos de personal afectat per la reducció de la jornada laboral durant el primer any:

N.º de treballadors de l’empresa Subvenció assignada
Fins 10 persones. 90 % del cost de personal suportat per l’empresa com a conseqüència de la reducció de jornada durant el primer any.
Entre 11 y 52 persones. 80 % del cost de personal suportat per l’empresa com a conseqüència de la reducció de jornada durant el primer any.
Entre 53 y 249 persones. 75 % del cost de personal suportat per l’empresa com a conseqüència de la reducció de jornada durant el primer any.

S'estableix un límit màxim subvencionable de 150.000 euros per a despeses de personal afectat per reducció de jornada laboral.

  1. b) Per costos de formació: fins al 100 % de la despesa degudament justificada.
  2. c) Per costos de col·laboracions externes i personal intern de l'article 5.1.c): fins al 80 % de la despesa degudament justificada.
  3. d) Per despeses d' informe d' auditor establert a l' article 20.4: fins al 100 % de la despesa degudament justificada, i tenint en compte el límit assenyalat a l' article 5.1.d).

ANNEX I. Sectors d' activitat de les potencials entitats beneficiàries

a) Activitats de producció a escala industrial enquadrades a la secció C – Divisions 10 a 32 de CNAE 2009.

b) Activitats de valorització a escala industrial enquadrades en la secció 38.3x de la CNAE 2009, sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de la corresponent autorització de gestió de residus, i el projecte a realitzar es classifiqui com a pertanyent a les operacions de valorització: R2, R3, R4, R5 (amb exclusió de la neteja de sòls), R6, R7, R8, R9, R11 i R12 (amb exclusió del desmuntatge, la classificació, l'assecament, el condicionament, el reenvasat, la combinació o la barreja), segons definicions establertes a l'annex II de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

c)Activitats complementàries a la producció industrial. S'entendrà que es tracta d'activitats complementàries a la producció industrial, si es duen a terme majoritàriament com a serveis de suport a empreses manufactureres (incloses en les CNAE 10 a 32) en els seus processos de producció industrial. S' entendrà com a tal les següents:

– Activitats d'envasament i empaquetat a escala industrial enquadrades a la CNAE 82.92, amb excepcion de les activitats d'embalatge de paquets i l'embolcall de regals;

– Activitats de deposito i emmagatzematge a escala industrial incloses a la CNAE 52.10, a excepció dels serveis de digitalització i emmagatzematge d'arxius i documents;

– Activitats de reparació a escala industrial de maquinària i equip enquadrades en la divisió 33 de la secció C de la CNAE, sempre i quan es proporcionin aquests serveis directament a la indústria manufacturera (activitats incloses en les CNAE 10 a 32), a alguna de les activitats enquadrades en la CNAE 35 (subministrament d'energia elèctrica,  gas, vapor i aire condicionat), o a les activitats de tractament d' aigües per a ús industrial o de dessalinització d' aigua de mar o aigües subterrànies per obtenir aigua com a producte principal, enquadrades a la CNAE 36; a excepció de les activitats de reparació i el manteniment d'armes de foc i munició (inclosa la reparació d'armes per a activitats esportives i recreatives), reparació i el manteniment de carros de supermercat, reparació d'extintors, reparació i manteniment de tractors agrícoles, reparació i manteniment de maquinària agropecuària i forestal, màquines expenedores automàtiques, caixes registradores,  fotocopiadores, reparació de calculadores, electròniques o no, reparació de màquines d' escriure, reparació d' equips de radiació, electromèdics i electroterapeutes, d' equips i instruments òptics, reparació i manteniment d' equips d' enllumenat elèctric i reparació i manteniment de dispositius de cablejat portador o no de corrent per a circuits elèctrics. També queden excloses les activitats enquadrades a les CNAE 33.19 i 33.20.

En cap cas es consideraran com a activitats complementàries a la producció industrial les activitats d' intermediació o les que tinguin com a destinació el consumidor final.

d) Activitats de serveis a la indústria:

– Disseny industrial: activitats d'enginyeria i disseny de maquinària, materials, processos industrials i plantes industrials, enquadrades en les CNAE 71.12

– Assaigs i anàlisis tècnics enquadrats en la CNAE 71.20, amb excepcions de (i) l’explotació de laboratoris policials, (ii) la anàlisis arqueobotánic, (iii) la inspecció de canonades petrolíferes, (iv) la certificació n de productes, inclosos béns de consum, vehicles motoritzats, aeronaus, contenidors pressuritzats, plantes nuclears, (v) la inspecció tècnica de vehicles, (vi) les proves de composició i puresa dels minerals o (vii) les proves i mesurament dels indicadors mediambientals: contaminació de l'aire i de l'aigua.

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF