Autorització de pròrroga de l'ERTO vinculat a la crisi de la pandèmia fins al 28 de febrer de 2022. (Art.1).

La pròrroga de l'ERTO vigent a partir del 30 de setembre de 2021 en base al que disposen els articles 1 i 2 del Reial decret llei 11/2021 (pròrroga automàtica ERTO per força major de COVID-19, ERTO per impediment o limitació d'activitat, i aquells als quals és aplicable l'article 23 del Reial decret llei 8/2020 ERTO DE COVID-19), s'autoritzarà en presentar una sol·licitud a l'autoritat laboral que autoritzi o tramiti l'expedient corresponent, entre l'1 i el 15 d'octubre de 2021.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació: Relació d'hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascun dels treballadors, degudament identificats en relació amb cadascun dels llocs de treball.

En el cas dels expedients als quals sigui aplicable l'article 23 del RD-llei 8/2020 (ERTO PER ETOP COVID), també s'adjuntarà un informe de la representació dels treballadors amb els quals es va negociar.

Si la sol·licitud acompanyada d'aquesta documentació no es presenta  en el termini establert, l'ERTO s'extingirà i no serà aplicable a partir de l'1 de novembre de 2021.

L'autoritat laboral ha d'emetre una resolució en el termini de 10 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud per part de l'empresa, que s'estimarà i ampliarà l'expedient fins al 28 de febrer de 2022 sempre que s'hagi presentat realment la documentació requerida.

En absència d'una resolució expressa, es considerarà concedida la sol·licitud de pròrroga.

Exempcions en la cotització a la Seguretat Social: L'ERTO prorrogat estarà subjecte als percentatges d'exempció previstos a partir del novembre en l'article 4 del RD-Llei 18/2021, sempre que compleixin la resta de requisits.

Altres requisits DA Quarta: Serà requisit indispensable per a l'aplicació de les mesures extraordinàries en matèria de cotització previstes a l'article 4 aplicable a partir de novembre de 2021, i per al reconeixement de les prestacions per desocupació, la presentació de la llista amb la relació de treballadors inclosos en data 30 de setembre de 2021 en l'àmbit d'aplicació de l'ERTO, i els que romandran en aquest expedient durant la pròrroga, segons el model que figura en l'annex del RD-llei, en el termini de 5 dies hàbils des del dia en què es produeixi la resolució expressa o per silenci administratiu que estima la sol·licitud de pròrroga.

Pròrroga de les mesures contingudes en el títol I, I disposició addicional primera del Reial decret llei 11/2021 de mesures urgents per a la defensa de l'ocupació fins al 31 d'octubre de 2021

La DT única del RD-Llei 18/2021 estableix que les disposicions contingudes en el títol I i la disposició addicional primera del Reial decret llei 11/2021 (V Acord Social en Defensa de l'Ocupació: ERTO vinculats a la COVID-19, i les seves mesures complementàries i protecció per desocupació;

i el règim d'exempció per a les empreses pertanyents a un sector amb un elevat tipus de cobertura per ERTO) continuaran sent aplicables fins al 31 d'octubre de 2021,  pel que fa a l'ERTO vigent el 30 de setembre de 2021, amb els percentatges d'exempció que els haurien correspost durant el mes de setembre de 2021.

Aquestes disposicions també s'aplicaran als ERTO que s'aprovin o comuniquin entre l'1 i el 31 d'octubre, en els mateixos casos i amb les mateixes condicions i exempcions que els haguessin correspost durant el mes de setembre de 2021, segons correspongui respectivament per a cada tipus d'expedient i en els termes i condicions establerts en el RD-llei 11/2021.

La tramitació d'aquestes últimes es durà a terme d'acord amb el que estableix el RD-llei 11/2021. Sense perjudici de l'anterior, se'ls aplicarà el que disposa la disposició addicional cinquena, en els mateixos termes que als fitxers que, a partir de l'1 de novembre, estiguin autoritzats o comunicats d'acord amb l'article 2 d'aquest reial decret llei (18/2021). ERTO per impediment o limitacions de l'activitat normalitzada i trànsit entre tots dos – ERTO de formació).

Recordatori de les principals previsions incloses en el títol I i DA Primera RD-Llei 11/2021:

 • Pròrroga automàtica ERTO basats en l'art.22 RD-llei 8/2020 (ERTO força major COVID-19)
 • ERTO de validesa per impediment basat en el RD-llei 30/2020, o RD-llei 2/2021.
 • Pròrroga dels ERTO per impediment basat en el RD-llei 24/2020. Ertes de rebrot.
 • Pròrroga automàtica de l'ERTO per limitació basada en el RD-llei 30/2020 o RD-llei 2/2021.
 • ERTO per impediment o limitacions d'activitat de l'art.2.1 del RD-Llei 11/2021
 • Ampliació de continguts complementaris del RD-Llei 30/2020. Aplicació de l'art.23 del RD-llei 8/2020 (ERTO per causes objectives "ETOP" vinculades a la COVID-19).
 • Manté la vigència dels límits relacionats amb la distribució de dividends i la transparència fiscal per a la tramitació dels ERTO.
 • Manté els compromisos de salvaguarda de l'ocupació.
 • Manté vigents els límits i excepcions en relació amb la realització d'hores extraordinàries, noves contractacions i externalització de l'activitat prevista en l'art.7 del RD-llei 30/2020.
 • Pròrroga de la vigència dels articles 2 i 5 de la Llei 3/2021 (prohibició d'acomiadament i interrupció dels contractes temporals).
 • Règim d'exempció per a les empreses pertanyents a un sector amb un alt índex de cobertura per ERTO.

Nou ERTO per impediment o limitacions a l'activitat normalitzada (art.2)

Les empreses i entitats afectades per les noves restriccions i mesures de contenció sanitària vinculades a la COVID-19, que siguin adoptades per les autoritats competents entre l'1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, podran sol·licitar un ERTO per impediment o limitacions a l'activitat normalitzada en els termes recollits en l'article 2 del RD-llei 30/2020,  llevat que s'apliqui el que disposa l'apartat 2 (trànsit de l'ERTO impediment a l'activitat de limitació dels ERTO o viceversa, que serà objecte de comunicació)

A falta d'una resolució expressa, s'entendrà concedida la sol·licitud d'expedient de regulació temporal d'ocupació per força major.

Exempcions en la cotització a la Seguretat Social: Al nou ERTO per impediment o limitacions a l'activitat normalitzada, respecte dels treballadors assignats i inscrits en els codis de compte de cotització dels centres de treball afectats, es podran aplicar els percentatges d'exempció previstos per a cada tipus de fitxers en l'article 4 del RD-Llei 18/2021,  Sempre que compleixin la resta de requisits continguts en aquesta norma.

 Simplificació dels tràmits: per passar d'un ERTO per impediment a l'ERTO per limitació d'activitat o viceversa, no cal tramitar un nou ERTO. N'hi haurà prou amb comunicar a l'autoritat elboral que havia aprovat l'expedient i a la representació legal dels treballadors, i la presentació d'una declaració responsable davant la TGSS.

Aquesta simplificació també es manté per als ERTO per impediment o limitació de l'activitat prolongada.

Altres requisits: el requisit a què es refereix la disposició addicional quarta s'aplicarà a aquests expedients. Serà requisit indispensable per a l'aplicació de les mesures extraordinàries en matèria de cotització previstes en l'article 4 de novembre de 2021, i per al reconeixement de prestacions per desocupació, la presentació, per part de les empreses, de la llista amb la relació de treballadors inclosos en l'ERTO en el moment de l'inici de la seva aplicació segons el model contingut en l'annex del RD-llei,  en el termini de 5 dies hàbils des del dia en què es produeixi la resolució expressa o per silenci administratiu d'autorització,o des de la data en què es produeixi la comunicació, si escau.

Prestacions en matèria de cotització del nou ERTO i dels ERTO prorrogats, des de l'1 de novembre de 2021 i fins al 28 de febrer de 2022 (Art.4)

 • Exempcions en la cotització a la Seguretat Social de l'ERTO per limitacions en l'activitat normalitzada a què es refereixen els articles 1 i 2 del RD-Llei 18/2021 (prorrogada a partir de l'1 de novembre o nova):

S'aplicaran les exempcions, pel que fa als treballadors que tinguin suspesa la seva activitat entre l'1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, i els períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió:

Percentatge d'exempció meritat al novembre-desembre de 2021 i gener-febrer 2022

 

Empresa menys 10

Empresa amb 10 o més

treballadors o assimilats donats d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020:

Empresa AMB accions formatives de l'art.3 RD-llei 18/2021.

80 %

80 %

Empresa SENSE accions formatives de l'art.3 RD-llei 18/2021

50%

40%

L'exempció s'aplicarà a la cotització empresarial, així com a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

 

 Els ERTO de les empreses pertanyents als sectors especialment afectats podran beneficiar-se d'aquests percentatges d'exempció:

a) Les empreses a què es refereixen els apartats 1 i 2 del primer DA del RD-Llei 11/2021 (empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura d'ERTO i taxa de recuperació d'activitat reduïda), l'expedient de les quals s'amplia fins al 28 de febrer de 2022 d'acord amb el que estableix l'article 1 del RD-Llei 18/2021.

b) Les societats a què es refereix la lletra a) de l'apartat 2 del primer DA del RD-llei 11/2021, que transiten, entre l'1 d'octubre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, des d'un ERTO de força major COVID de l'art.22 RD-Llei 8/2020, a una ETOP d'acord amb el que estableix l'article 5 d'aquest reial decret llei.

c) Les societats que, havent estat qualificades com a dependents o membres de la cadena de valor, d'acord amb la primera da del RD-llei 11/2021, transitin, entre l'1 d'octubre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, des d'un ERTO per força major COVID de l'art. 22 del RD-llei 8/2020, a un ERTO ETOP d'acord amb el que estableix l'article 5 d'aquest reial decret llei.

Pel que fa a les empreses a què es refereix el primer DA del Reial decret llei 11/2021, es considerarà que és el codi de la CNAE-09 en el qual es classifiqui l'activitat de l'empresa el que sigui aplicable per a la determinació dels tipus de cotització per a la cobertura de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals respecte a les liquidacions de quotes presentades al setembre de 2020,  tal com estableix la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006 de PGE.

Requisit per aplicar l'exempció del 80%: seran aplicats per la TGSS a petició de l'empresa, comunicació prèvia de la identificació dels treballadors beneficiats per l'acció formativa i període de suspensió o reducció de jornada. Aquesta comunicació constituirà una declaració responsable sobre el compromís de l'empresa per dur a terme les accions formatives. A través del sistema RED.

 • Exempcions en la cotització a la Seguretat Social de l'ERTO per impediment a què es refereixen els articles 1 i 2 del RD-Llei 18/2021 pertanyents a qualsevol sector o activitat (prorrogat a partir de l'1 de novembre o nou): Empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que hagin autoritzat ERTO per impediments en l'activitat a què es refereixen els articles 1 i 2, podran beneficiar-se, pel que fa als treballadors que tinguin suspesa la seva activitat, en els centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, d'una exempció del 100% de la cotització empresarial meritada a partir de novembre de 2021, durant el període de tancament, i fins al 28 de febrer de 2022.

Accions formatives vinculades a les exempcions en  les cotitzacions a la Seguretat Social (art.3).

 •  Les empreses l'ERTO de les quals s'allargui fins al 28 de febrer de 2022 en els termes previstos en l'article 1 del RD-Llei 18/2021, i les que es trobin en alguna de les situacions limitatives previstes a l'article 2 (nous ERTO's per impediment o limitacions a l'activitat normalitzada i en trànsit), hauran de desenvolupar accions formatives per a cadascuna de les persones afectades per l'ERTO entre l'1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, amb les característiques establertes en aquest article, per obtenir les exempcions en la cotització a la Seguretat Social previstes en els articles 4.1 a) 2n i b) 2n per a aquest cas de formació (del 80%),  i sense perjudici de la resta de requisits previstos en aquesta norma.

Objectiu de les accions formatives: La millora de les competències professionals i l'ocupabilitat dels treballadors afectats pels expedients de regulació temporal d'ocupació.

Es donarà prioritat al desenvolupament d'accions formatives dirigides a satisfer les necessitats formatives reals d'empreses i treballadors, incloses les vinculades a l'adquisició de competències digitals, així com les que permetin requalificar els treballadors, encara que no estiguin directament relacionades amb l'activitat que es realitza a l'empresa.

Tipus de formació: qualsevol de les previstes en la Llei 30/2015.

Termini: el termini per a la prestació efectiva d'accions formatives finalitzarà el 30 de juny de 2022.

Nombre mínim d'hores de formació:

a) De 10 a 49 treballadors: 30 hores

b) 50 o més: 40 hores.

En el cas que l'empresa acrediti la prestació d'accions formatives als treballadors, no estarà obligada a restablir les exempcions quan el treballador no les hagi realitzat.

 • Increment del crèdit per finançar l'activitat formativa dels treballadors en ERTO:

Sense perjudici de les prestacions en matèria d'exempcions previstes en aquesta normativa i el seu condicionament a la formació, les empreses que forcin persones afectades per ERTO en les condicions previstes tindran dret a un augment del crèdit per al finançament d'actuacions en l'àmbit de la formació programada de l'import que s'indica a continuació,  en funció de la mida de l’empresa:

a) D'1 a 9 treballadors: 425 euros per persona. b) De 10 a 49 treballadors: 400 euros per persona. c) De 50 o més persones: 320 euros per persona.

PRÒRROGA de continguts complementaris del RD-Llei 30/2020 (art.5)

 Aplicació de l'art.23 del RD-llei 8/2020 (ERTO per causes objectives "ETOP" vinculades a la COVID-19).

Les empreses que, a 31 d'octubre de 2021, estiguin aplicant un ERTO per força major relacionada amb la COVID-19 podran tramitar un ERTO ETOP COVID d'acord amb el que estableix l'article 23 del RD-llei 8/2020, durant la vigència d'aquest.

En aquest cas, la data d'efecte d'aquesta serà retornada a la data de finalització d'aquesta.

Manté la vigència dels límits relatius al repartiment de dividends de l'article 4 del RD-llei 30/2020 fins al 28 de febrer de 2022, per a tots els expedients, autoritzats prèviament o en virtut d'aquesta norma, als quals s'apliquen les exempcions previstes en aquest reial decret llei.

Manté la vigència dels límits i disposicions relatives a la transparència fiscal a què es refereix l'article 4 del RD-llei 30/2020, fins al 28 de febrer de 2022 per a tots els expedients, autoritzats prèviament o en virtut d'aquest reial decret llei.

La salvaguarda de l'ocupació serà aplicable d'acord amb el que estableix l'article 5 del Reial decret llei 30/2020, en relació amb els períodes anteriors i amb els quals deriva de les prestacions incloses en aquesta norma i d'acord amb els terminis corresponents.

Manté vigents els límits i excepcions en relació amb la realització d'hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions a què es refereix l'article 7 del RD-llei 30/2020, fins al 28 de febrer de 2022 i també serà aplicable a tots els expedients autoritzats en virtut d'aquest reial decret llei.

Els articles 2 i 5 de la Llei 3/2021 (prohibició d'acomiadament i interrupció dels contractes temporals) romandran vigents fins al 28 de febrer de 2022.

Pròrroga de les mesures de protecció dels treballadors del RD-Llei 30/2020 (art.6).

 Les mesures de protecció per desocupació previstes en els apartats 1.a), i del 2 al 5 de l'article 25 del RD-llei 8/2020, seran aplicables fins al 28 de febrer de 2022 a les persones afectades per l'ERTO al qual es refereix aquesta norma.

L'import de la prestació per desocupació reconeguda als treballadors afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada a què es refereix aquest RD-llei, es determinarà aplicant, a la base reguladora de la relació laboral afectada per l'expedient, el percentatge del 70% fins al 28 de febrer de 2022, sense perjudici de l'aplicació de les quantitats màximes i mínimes previstes a l'article 270.3 del TRLGSS.

Les mesures extraordinàries de protecció dels treballadors previstes en els articles 10 i 11 del Reial decret llei 30/2020, seran aplicables fins al 28 de febrer de 2022, tant per a les persones afectades per l'ERTO al qual es refereixen aquests preceptes, com per als afectats per l'ERTO que es contemplen en el Reial decret llei 2/2021; en el Reial decret llei 11/2021, així com en aquest Reial decret llei.

Les empreses que estiguin autoritzades a prorrogar un ERTO en virtut del que disposa l'article 1, hauran de fer una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'1 de novembre de 2021, o la data de notificació de la resolució expressa de l'autoritat laboral per la qual s'aprova la pròrroga,  o el certificat acreditatiu del silenci administratiu, en cas que sigui posterior a l'1 de novembre.

En el cas de nous ERTO tramitats d'acord amb el que estableix l'article 2, la sol·licitud col·lectiva s'ha de presentar en el termini de quinze dies hàbils següents a la notificació de la resolució expressa estimadora de l'autoritat laboral o del certificat acreditatiu del silenci administratiu.

En cas d'aplicació extemporània, la prestació per desocupació es reconeixerà a partir de la data de presentació, sense perjudici que l'entitat gestora comuniqui aquesta circumstància a la Inspecció de Treball i Seguretat Social a l'efecte adequat.

Pròrroga de les mesures extraordinàries de protecció per desocupació per a persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en determinades dates fins al 28 de febrer de 2022 (art.7).

Els que puguin accedir a la prestació extraordinària de l'art.9.1 del RD-Llei 30/2020: Els treballadors amb contracte fix discontinu i aquells amb contracte a temps parcial que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en determinades dates que hagin estat inclosos, durant tot o part del període teòric d'activitat de l'any 2021 per un ERTO en funció de les causes contingudes en els articles 22 i 23 del RD-llei 8/2020 (ERTO força major COVID o ETOP per COVID) quan deixin d'estar inclosos en l'ERTO a causa de la data en què s'hagi finalitzat el període d'activitat, o quan finalitzi realment aquest període d'activitat.

El reconeixement d'aquesta prestació requerirà la presentació per part de l'empresa d'una sol·licitud col·lectiva de prestacions extraordinàries.

En aquest cas, la prestació serà compatible amb el treball a temps parcial que es va mantenir durant l'expedient de regulació temporal d'ocupació anterior, sense cap deducció. En la resta de supòsits, la deducció es procedirà en l'import de la prestació de la part proporcional al temps treballat.

 • treballadors amb contracte fix discontinu o indefinit a temps parcial per realitzar treballs fixos i periòdics que es realitzin en determinades dates que, sense haver estat afectats per un ERTO durant la seva última campanya, hagin vist interrompuda la seva activitat amb situació legal d'atur, encara que tinguin dret a la prestació contributiva.
 • treballadors amb contracte fix discontinu o contracte indefinit a temps parcial per realitzar treballs fixos i periòdics que es realitzin en determinades dates, que exhaureixin la prestació contributiva abans del 28 de febrer de 2022.

Durada de la prestació extraordinària: Des de l'endemà de la finalització de la campanya d'activitat o l'esgotament de la prestació contributiva fins al 28 de febrer de 2022.

L'import de la prestació extraordinària reconeguda als treballadors a què es refereix aquest article es determinarà aplicant, a la base reguladora corresponent, el percentatge del 70% fins al 28 de febrer de 2022.

Altres mesures en matèria laboral incloses en el RD-Llei 18/2021

Pròrroga de la vigència de l'article 6 del Reial decret llei 8/2020 pel qual es regula el Pla MECUIDA, fins al 28 de febrer de 2022. DA novena.

El Pla MECUIDA regula el dret de les persones per compte d'altri que demostrin deures de cura respecte al cònjuge o parella de fet, així com respecte als familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador a accedir a l'adaptació de la seva jornada laboral i/o a la reducció, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària de la COVID-19.

 Pròrroga de la durada de les prestacions i subsidis regulats en els articles 2, 3 i 4 del RD Llei 32/2020 per a artistes en espectacles públics, personal tècnic i auxiliar del sector cultural, i professionals taurins, fins al 28 de febrer de 2022. DA Desena.

Els articles 2, 3 i 4 del RD-Llei 32/2020 regulen l'accés extraordinari a la prestació per desocupació per a artistes en espectacles públics que no es vegin afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada regulats pel RD-Llei 8/2020, del subsidi per a   l'ocupació excepcional per al personal tècnic i auxiliar del sector cultural,  i accés extraordinari a la prestació per desocupació per a professionals taurins

Efectes de les exempcions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Onzena DA. Inclou específicament els efectes de les exempcions en les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva consideració com a període d'ocupació cotitzat a tots els efectes. "Les exempcions en la cotització a la Seguretat Social establertes en els articles 4 i DT únics d'aquest reial decret llei no tindran efectes per als treballadors, mantenint la consideració del període en què s'apliquen com a efectivament cotitzats a tots els efectes, sense que sigui aplicable el que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 20 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social".

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació. El Primer DF del RD Llei 18/2021 modifica l'article 8.7 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació. Els treballadors coberts per ERTO continuaran gaudint del "comptador zero" que s'amplia fins a l'1 de gener de 2023.  '7. La mesura prevista en l'article 25.1.b) del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, romandrà en vigor fins al 30 de setembre de 2020. Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, amb l'objectiu de protegir les persones afectades en els seus llocs de treball per la crisi, especialment les més vulnerables, les prestacions per desocupació no es computaran en cap moment com es consumeixin gaudint, durant els expedients a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article, dels que accedeixin a un nou dret, abans de l'1 de gener de 2023,com a conseqüència de la resolució d'un contracte de durada determinada o d'un acomiadament, individual o col·lectiu, per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o d'un acomiadament per qualsevol causa declarada inadmissible,  o per finalització o interrupció de l'activitat dels treballadors amb contracte fix discontinu, inclosos aquells amb contracte a temps parcial que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en determinades dates.

La reducció de les prestacions consumides a partir de l'1 d'octubre de 2020 en els expedients de regulació temporal d'ocupació a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article, però, no afectarà les noves prestacions que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2027.

Aquelles persones que accedeixin a una prestació per desocupació per cessament produït des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, que hagin de consumir dies d'acord amb el que estableixen els paràgrafs anteriors, només es consumiran els períodes de prestació rebuts a partir de l'1 de gener de 2021.

Mesures extraordinàries per a empreses i treballadors de les Illes Canàries afectats per l'erupció volcànica a la zona de Cumbre Vieja.

La DA Cinquena del RD-Llei 18/2021 regula les prestacions extraordinàries a les quals tenen dret les empreses afectades per l'erupció volcànica registrada a la zona de cumbre vieja,  com a conseqüència d'aquest motiu, tindran dret a les prestacions extraordinàries previstes en aquesta disposició addicional.

La DA setena. Comissió mixta per a la reconstrucció, recuperació i suport a l'illa de La Palma.

 DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR SENCERA EN PDF