El Reial decret llei 16/2022 (BOE 08/09/2022) de millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.  Entra en vigor el 9 de setembre de 2022, i serà aplicable als contractes vigents a partir d'aquesta data, amb algunes excepcions.
  • En la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar:

Llevat de prova en contra, en defecte de pacte escrit, el contracte de treball es pressumira concertat per temps indefinit i a jornada completa, sigui quina sigui la durada del mateix, i la forma s'ajustarà al que preveu l'Estatut dels Treballadors.

La relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar podrà extingir-se per les causes establertes a l'article 49.1 de l'Estatut dels Treballadors, aplicant la normativa laboral comuna llevat del que resulti incompatible amb les peculiaritats del caràcter especial d'aquesta relació.

Suprimeix la possibilitat que el contracte es pugui extingir per desistiment de l'ocupador.

Sense perjudici de l'anterior, i com a novetat, aquesta relació laboral de caràcter especial podrà extingir-se per alguna de les següents causes, sempre que estiguin justificades:

- Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.

- Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de la persona treballadora de la llar.

- El comportament de la persona treballadora que fonamenti de manera raonable i proporcionada la pèrdua de confiança de la persona ocupadora.

En aquests nous supòsits o causes, la decisió d'extingir el contracte s'ha de comunicar per escrit, amb un preavís mínim de 7 dies, o de 20 dies quan la prestació de serveis hagi superat la durada d'un any, i ha de constar de manera clara i inequívoca la voluntat de la persona ocupadora de donar per finalitzada la relació laboral i la causa per la qual s'adopta aquesta decisió.

Simultàniament a la comunicació de l'extinció, la persona ocupadora haurà de posar a disposició de la persona treballadora una indemnització, en quantia equivalent al salari corresponent a dotze dies per any de servei amb el límit de sis mensualitats.

El Fons de Garantia Salarial (FOGASA), en els casos d'insolvència o concurs de l'ocupador, abonarà les indemnitzacions reconegudes a favor dels treballadors per l'extinció de contractes d'acord amb aquestes noves causes, amb el límit màxim de 6 mensualitats, sense que el salari diari, base del càlcul, pugui excedir el doble de l'SMI, incloent-hi la part proporcional de les pagues extraordinàries.

  • Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General Seguretat Social:

L'acció protectora del Sistema Especial per a Empleats de la Llar comprendrà la corresponent a l'atur. Es trobaran en situació legal de desocupació els empleats de la llar per extinció del contracte de treball per les noves causes d’extinció abans esmentades.

La cotització per la contingència d’atur i el FOGASA respecte als treballadors inclosos al Sistema Especial per a Empleats de la Llar del RGSS serà OBLIGATÒRIA a partir de l'1 d'octubre de 2022.

Els tipus de cotització per desocupació aplicable entre l'1 d'octubre del 2022 i el 31 de desembre del 2022 serà del 6,05%, del que el 5% serà a càrrec de l'ocupador i l'1,05% a càrrec de l'empleat, i el tipus de cotització al FOGASA serà de 0,2 a càrrec exclusiu de l'ocupador.

L'aportació empresarial a la cotització per desocupació i al FOGASA a aquest sistema especial tindrà dret a una bonificació del 80% que serà finançada pel SEPE i el FOGASA.

L’escala de les retribucions mensuals i les bases de cotització en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar establert al Règim General de la Seguretat Social de l'any 2023 serà:

Els intervals de retribucions, així com les bases de cotització, s'actualitzaran en la mateixa proporció que ho faci l'SMI per a l'any 2023.

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, les persones treballadores incloses al Sistema Especial per a Empleats de la Llar del RGSS que prestin serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador, no podran formular directament la seva afiliació, alta, baixa i variacions de dades .

A partir del dia 1 de gener de 2023, les persones empleadores assumiran les obligacions en matèria de cotització amb relació a les persones treballadores al servei de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per persona ocupadora i que haguessin acordat amb aquesta última, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, l'assumpció de les obligacions en matèria d'enquadrament i cotització al Sistema Especial. A aquests efectes, les persones ocupadores hauran de comunicar a la TGSS, durant el mes de gener de 2023, les dades necessàries per al càlcul i el pagament de les quotes de la Seguretat Social, i en especial les dades bancàries necessàries per al pagament de les cotitzacions, així com l'entitat gestora o, si escau, col·laboradora de la Seguretat Social per la qual opten als efectes de la cobertura de les contingències professionals, sempre que totes aquestes dades no s'hagin comunicat amb anterioritat.

A partir de l'1 d'octubre del 2022, les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual una persona treballadora al servei de la llar i el donin d'alta al Règim General de la Seguretat Social, tindran dret a una reducció del 20 % en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial per a Empleats de la Llar establert en aquest règim.

Com a alternativa a la reducció anterior, les persones ocupadores que donin d'alta a l'RGSS una persona treballadora al servei de la llar, a partir de l'1 d'abril de 2023, tindran dret, durant tota la situació d'alta en aquest règim, una bonificació del 45% o del 30% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial per a Empleats de la Llar establert, quan compleixin els requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar o de convivència de la persona ocupadora en els termes i les condicions que es fixin reglamentàriament.

A partir de l'1 d'abril del 2023 queda derogada la bonificació del 45% en les quotes de la Seguretat Social per contractació de cuidadors en famílies nombroses, i s'estableix un règim transitori per a les bonificacions que s'estiguessin aplicant l'1 d'abril de 2023, que mantindran la vigència fins a la data d'efectes de la baixa dels cuidadors que hi donin dret en el Règim General de la Seguretat Social, i seran incompatibles amb la nova reducció i bonificació alternativa.

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF