incentius a la contractació laboral del RD llei 1/2023
 
El Reial Decret llei 1/2023 (BOE 11/01/2023) té per objecte, entre altres mesures, regular els incentius destinats a promoure la contractació laboral, així com altres programes o mesures d'impuls i manteniment de l'ocupació estable i de qualitat finançats mitjançant bonificacions en les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, o desenvolupats mitjançant altres instruments de suport a l'ocupació.
 
La regulació prevista en aquest reial decret llei té com a objectius generals promocionar la contractació de les persones desocupades, especialment de les més vulnerables, contribuir al manteniment i la millora de la qualitat de l'ocupació i a la promoció professional de les persones ocupades, així com fomentar la creació d'ocupació en l'àmbit de l'economia social.
 
Com a objectius específics, destaquem l'impuls prioritari de la contractació indefinida.
 
Excepcionalment les mesures podran tenir per objecte la contractació temporal i sempre limitada a incentivar el trànsit de les situacions formatives en pràctiques o mitjançant contracte laboral, en contractes indefinits, així com la contractació temporal directament vinculada a la conciliació de la vida familiar i laboral.
 
Els incentius derivats de contractes inicials o transformació de contractes temporals, subscrits amb anterioritat a la data d'entrada en vigor del RD llei 1/2023 (anterior al 01/09/2023), així com altres bonificacions en la cotització i als procediments d'altres mesures iniciades amb anterioritat a aquesta data, els serà aplicable la normativa vigent en el moment de la seva celebració, segons estableix la Disposición Transitoria Primera.
 
Podran beneficiar-se dels incentius a la contractació previstos en el RD llei, en els termes i condicions que per a cada programa o mesura es determini:
a) Les empreses o altres ocupadors.
b) Les persones treballadores per compte propi o autònomes.
c) Les societats laborals o cooperatives per a la incorporació de persones sòcies treballadores o de treball.
d) Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre, amb l'excepció de la AGE, l'Administració de les CCAA i les entitats que integren l'Administració local, així com els organismes públics i altres entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de qualsevol de les AAPP assenyalades anteriorment, en els termes establerts en l'article 2 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic. Tot i així, se'ls permetrà l'accés als incentius en la contractació de persones treballadores amb discapacitat per centres especials d'ús de titularitat pública, així com a la contractació de persones en situació d'exclusió social per empreses d'inserció participades per les administracions o entitats públiques, i en la contractació del personal investigador predoctoral.
 
Per a ser beneficiari dels incentius a la contractació es requerirà:
 
a) No haver estat inhabilitat per a obtenir subvencions i ajudes públiques i per a gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social (article 33.7.f) del Codi Penal)
 
b) Respecte dels beneficis en les cotitzacions de la Seguretat Social, no haver estat exclòs de l'accés a les ajudes, subvencions, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació, per la comissió d'infraccions greus o molt greus no prescrites (articles 46 i 46 bis del TRLISOS).
 
 Així mateix, respecte de les subvencions públiques, no haver estat exclòs de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació de programes d'ocupació per la comissió d'infraccions greus o molt greus no prescrites (art.62 i 63 Llei 38/2003).
 
c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries.
 
d) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social en relació amb l'ingrés per quotes i conceptes de recaptació conjunta, així com respecte de qualsevol altre recurs de la Seguretat Social que sigui objecte de la gestió recaptatòria de la Seguretat Social.
 
e) Comptar amb el corresponent pla d'igualtat, en el cas de les empreses obligades legal o convencionalment a la seva implantació (+ de 50 persones treballadores).
 
En les bonificacions a la contractació laboral indefinida, inclosa la transformació de contractes en els supòsits previstos en aquesta norma, i per la incorporació, amb caràcter indefinit, com a persones sòcies treballadores o de treball en cooperatives i societats laborals, el beneficiari haurà de mantenir a la persona destinatària d'aquestes mesures en situació d'alta, o assimilada a la d'alta amb obligació de cotitzar, en el règim corresponent de la Seguretat Social, almenys tres anys des de la data d'inici del contracte, transformació o incorporació bonificats.
 
Els incentius a la contractació previstos en aquest RD-llei, qualsevol que sigui la forma que adoptin, no s'aplicaran en els següents supòsits:
 
-           Relacions laborals de caràcter especial previstes en l' Estatut dels Treballadors o altres disposicions, amb l'excepció de la relació laboral de persones treballadores amb discapacitat en centres especials d'ocupació i la del servei de la llar familiar, i de les persones penades en les institucions penitenciàries i les persones menors incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 5/2000 reguladora de la responsabilitat penal dels menors, als qui podran aplicar-se la bonificacions previstes per a aquests col·lectius.
 
-           Contractacions que afectin el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, de l'empresari o dels qui tinguin el control empresarial, ostentin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d'administració de les entitats o de les empreses que revesteixin la forma jurídica de societat, així com les que es produeixin amb aquests últims.
 
-           Contractacions realitzades amb persones treballadores que en els dotze mesos anteriors a la data d'alta de la persona treballadora en el corresponent règim de la Seguretat Social haguessin prestat serveis en la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte per temps indefinit, o en els últims sis mesos mitjançant un contracte de durada determinada o un contracte formatiu, qualsevol que sigui la seva modalitat i la durada de la seva jornada. No s'aplicarà l'exclusió, en els supòsits de transformació de contractes que estiguin incentivats conformement a aquesta norma.
 
-           Persones treballadores que hagin causat baixa en el corresponent règim de la Seguretat Social amb un contracte de treball indefinit per a un altre ocupador en un termini de tres mesos previs a la data de l'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social amb el contracte incentivat. Aquesta exclusió no s'aplicarà quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu.
 
-           Els ocupadors que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes incentivats quedaran exclosos per un període de dotze mesos dels incentius a la contractació. La citada exclusió afectarà un nombre de contractes 
 
igual al de les extincions produïdes. El període d'exclusió es comptarà a partir del reconeixement o de la declaració d'improcedència de l'acomiadament o de l'extinció derivada de l'acomiadament col·lectiu.
 
A les contractacions amb persones treballadores amb discapacitat se'ls aplicarà un règim d'exclusions més limitat.
 
Respecte dels incentius a la contractació laboral, les seves quanties s'estableixen per cada contracte subscrit a temps complet.
 
En els supòsits de contractació a temps parcial, les citades quanties es reduiran proporcionalment en funció de la jornada establerta, sense que aquesta pugui ser inferior, als efectes de l'aplicació dels corresponents incentius, al 50% de la jornada a temps complet d'una persona treballadora comparable. El citat límit de durada mínima de la jornada a temps parcial no resultarà d'aplicació al col·lectiu de persones amb discapacitat, com a mesura d'adequació de l'ocupació a les seves capacitats, ni tampoc en els supòsits de reducció de jornada prevists en l'article 37.4, 6 i 8 de l'Estatut dels Treballadors, ni durant els períodes en els quals les persones treballadores redueixin la seva jornada de treball a conseqüència de l'exercici del dret a la vaga.
 
En les bonificacions a la contractació laboral indefinida, inclosa la transformació de contractes en els supòsits previstos en aquesta norma, i per la incorporació, amb caràcter indefinit, com a persones sòcies treballadores o de treball en cooperatives i societats laborals, el beneficiari haurà de mantenir a la persona destinatària d'aquestes mesures en situació d'alta, o assimilada a la d'alta amb obligació de cotitzar, en el règim corresponent de la Seguretat Social, almenys tres anys des de la data d'inici del contracte, transformació o incorporació bonificats.
 
S'estableix un règim de reintegraments. En els supòsits d'obtenció de beneficis en les quotes de la Seguretat Social sense reunir els requisits exigits i d'incompliment de les obligacions previstes en els articles 9 (manteniment de l'ocupació) i 12 (incompatibilitat i concurrència de beneficis) procedirà la devolució de totes les quantitats deixades d'ingressar amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, segons el que s'estableix en les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social.
 
 CONSULTAR QUADRE RESUM DE LES BONIFICACIONS EN LA COTITZACIÓ REGULADES EN EL RD LLEI 1/2023 I LES NORMES DEROGADES, a partir de l'1 de setembre de 2023, EN LA PÀGINA SEGÜENT.
 
 QUADRE RESUM DE LES BONIFICACIONS EN LA COTITZACIÓ DEL RD LLEI 1/2023 a partir de l'1 de setembre de 2023 
 
La quantia i la durada de les bonificacions en la cotització es regiran pel que s'estableix en cadascun dels programes o mesures del capítol II del RD llei 1/2023 (Art.10.1)
 
Les bonificacions s'aplicaran respecte de l'import de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes i per contingències professionals, així com a la cotització pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional, tenint com a límit, en qualsevol cas, el 100 per cent de l'import d'aquestes aportacions (Art.10.1)

Descarreguin en pdf la circular i els quadres.

2023-07-07 CIRCULAR INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DEL RD LLEI 1-2023_Catala.pdf 228.49 KB