El document fixa els criteris d'ús d'aquesta tecnologia tant amb finalitats laborals com no laborals i a partir d'aquesta data serà il·legal la utilització de dades biomètriques (ús de la empremta dactilar, reconeixement facial o altres tipologies de dades biomètriques).
 
Els sistemes biomètrics i el tractament de les dades que se'n poden obtenir a partir d'elles estan evolucionant molt ràpidament. Els nous sistemes augmenten el detall de la informació recollida i fins i tot permeten la possibilitat de recollir informació sense la cooperació de la persona, que de vegades ni tan sols n'és conscient. A això se suma el desenvolupament de la intel·ligència artificial, que es pot utilitzar per inferir informació addicional sobre les persones.

2023-12-19.jpg 6.51 KB
 
L'Agència considera el tractament de dades biomètriques, tant per a identificació com per a autenticació, com un tractament d'alt risc que inclou categories especials de dades. Tal com estableix el RGPD, per poder tractar aquestes categories cal que hi hagi una circumstància que aixequi la prohibició del seu tractament i, a més, una condició que ho legitimi.
 
Cal justificar la necessitat d’un tractament addicional de dades quan les mateixes finalitats s’han estat aconseguint i es poden assolir amb un altre tipus d’implementació del tractament de registre de jornada equivalent i menys intrusiu (targetes, certificats, claus, sistemes contact-less, etc). No és obligatori ni recomanable que la implementació d'un tractament es limiti exclusivament a la selecció de recursos tecnològics.
 
Els diferents productes disponibles al mercat per a la recollida de dades biomètriques que registren aquestes dades amb una precisió, detall o freqüència que estan molt per sobre de les necessitats d'un determinat tractament específic, vulneren el principi de minimització.
 
La Guia precisa que, en cas de pretendre captar dades biomètriques, prèviament a l'inici del tractament, serà obligatori verificar si supera el judici de proporcionalitat, constatant si compleix els tres requisits o condicions següents: si la mesura és susceptible d'aconseguir l'objectiu proposat (judici d'idoneïtat); si cal, en el sentit que no hi hagi una altra mesura més moderada per a la consecució de tal propòsit amb la mateixa eficàcia (judici de necessitat); i si aquesta és ponderada o equilibrada, per derivar-se'n més beneficis o avantatges per a l'interès general que perjudicis sobre altres béns o valors en conflicte (judici de proporcionalitat en sentit estricte).
 
CONCLUSIÓ:
L'AEPD ha informat que qualsevol entitat que continuï utilitzant sistemes biomètrics per al control de presència, registre de jornada, control d'accés amb fins laborals i control d'accés amb altres finalitats podria enfrontar-se a sancions, amb independència de la “fins ara” legalitat de la instal·lació.
 
L'aplicació d'aquesta norma és aplicable des de la data de publicació de la guia, per la qual cosa RECOMANEM substituir aquest sistema de registre de jornada per mitjà d'empremta dactilar o reconeixement facial, per altres sistemes que no impliquin l'ús de dades biomètriques.

Cliqui per descarregar la circular en pdf:
2023-12-11 CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE UTILITZACIÓ DE DADES BIOMETRIQUES_Catala.pdf 112.95 KB