obras-reforma-habitissimo.jpg 28.29 KB


Bases de cotització per contingències comunes i professionals al Sistema Especial per a Empleats de la Llar. Suspèn l'aplicació de norma que disposava que a partir de l'any 2024 les bases de cotització esmentades es determinarien d'acord amb el que estableix l'article 147 del Text refós de la Llei de la Seguretat Social (per al règim general), sense que la cotització pugui ésser inferior a la base mínima que s'estableixi legalment.
 
Fins que s'aprovi el Reial decret pel qual es fixa el SMI per a l'any 2024,  i d'acord amb el que preveu l'article 27 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, es prorroga la vigència Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2023. 
 
Normes transitòries en matèria de cotització a la Seguretat Social per a l'exercici 2024 i fins a l'aprovació de la Llei de PGE de l'any 2024. Les bases mínimes de cotització s'incrementaran automàticament en el mateix percentatge que ho faci el SMI incrementat en un sisè. Per tant, mentre no s'aprovi el SMI 2024, no es modifiquen les bases mínimes. Les bases màximes de cada categoria professional i el límit màxim de les bases de cotització es fixaran aplicant el percentatge previst per a la revaloració de pensions (3,8%) al qual se sumarà l'1,2 % establert a la disposició transitòria trenta-vuitena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. La cotització correspon al Mecanisme d'Equitat intergeneracional serà de 0,70 punts percentuals. També s’estableix la cotització per la realització de pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes.
 
La bonificació en la cotització empresarial a la Seguretat Social del personal investigador no requerirà la inscripció als serveis públics d'ocupació com a demandant d'ocupació en situació laboral d'atur. La modificació entra en vigor el 29/12/2023
 
La bonificació per la contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral no requerirà la inscripció als serveis públics d'ocupació com a demandant d'ocupació en situació laboral d'atur. La modificació entra en vigor el 29/12/2023
 
Nou supòsit de no aplicació de l’exclusió d’incentius a la contractació. El supòsit d'exclusió dels incentius a la contractació previstos al RD-llei 1/2023 als contractes realitzats amb persones treballadores que haguessin prestat serveis a la mateixa empresa els mesos anteriors a l'alta, que es regula en l’apartat c) del article 11.1, no s'aplicarà als contractes de durada determinada que se celebrin amb persones aturades per a la substitució de persones treballadores en els supòsits previstos a l'article 17 (de risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, de naixement i cura de menor o menor lactant, discapacitat), així com als successius contractes realitzats sense solució de continuïtat quan la persona substituta i substituïda coincideixin amb les del primer o anterior contracte de substitució.
 
Pròrroga de mesures laborals vinculades amb el gaudiment d'ajudes públiques. En aquelles empreses beneficiàries de les ajudes directes previstes en aquest Reial decret llei 8/2023, l'augment dels costos energètics no podrà constituir causa objectiva d'acomiadament fins al 30 de juny de 2024. Així mateix, les empreses que s'acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors per causes relacionades amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.
 
 Inclusió al Sistema de la Seguretat Social dels alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació.
 
Les altes i baixes a la Seguretat Social corresponents a l'inici o finalització de les pràctiques formatives no remunerades a què es refereix la referida DA 52 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), que tinguin lloc en el període comprès entre l'1 de gener i el 20 de març de 2024,  podran comunicar-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social en el termini excepcional que finalitzarà el dia 31 de març de 2024.
 
A les pràctiques formatives a què es refereix la DA 52 del TRLGSS iniciades i no concloses abans del dia 1 de gener de 2024, els és aplicable el règim jurídic previst en la disposició addicional esmentada únicament des de la data a la que fem esment.
 
Les persones que durant la realització de les pràctiques a què fa referència l'apartat 1 de la DA 52 del TRLGSS figurin en alta en qualsevol dels règims del sistema de Seguretat Social per l'exercici d'una altra activitat, en situació assimilada a la d'alta amb obligació de cotitzar, o durant la qual el període tingui la consideració de cotitzat a efectes de prestacions, o tinguin la condició de pensionistes de jubilació o d'incapacitat permanent de la Seguretat Social, tant en la modalitat contributiva com no contributiva, no estaran incloses a l'àmbit d'aplicació de la DA 52. En vigor a partir de l'1 de gener de 2024.
 
Pròrroga de mesures per a la reconstrucció econòmica de l'illa de La Palma
 
Pròrroga de l'ajornament en el pagament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta de les empreses i els treballadors per compte propi de les illes Canàries afectats per l'erupció volcànica registrada a la zona de “Cumbre Vieja”. Meritades entre els mesos de gener a març de 2024 (empreses) i de febrer a abril de 2024 (autònoms).
 
Pròrroga de la prestació de cessament d'activitat per als treballadors autònoms que s'han vist obligats a cessar en l'activitat com a conseqüència directa de l'erupció volcànica registrada a la zona de “Cumbre Vieja” de La Palma. La durada d'aquestes prestacions no pot excedir el 30 de juny de 2024.
 
Pròrroga dels ERTEs vinculats a la situació de força major temporal en el supòsit d'empreses i persones treballadores de les illes Canàries afectades per l'erupció volcànica registrada a la zona de “Cumbre Vieja” fins al 30 de juny del 2024.
 
Pròrroga de les exempcions en la cotització aplicables a les unitats poblacionals de Puerto Naos i la Bombilla. Als ERTEs vinculats a la situació de força major temporal en el supòsit d'empreses i persones treballadores de les illes Canàries, afectades per l'erupció volcànica registrada a l'Illa de La Palma a la zona de “Cumbre Vieja”, prorrogats fins al 30 juny de 2024. Meritació en els mesos de gener a juny 2024.

Descarregueu en el següent enllaç la Circular completa en PDF

2024-01-19 CIRCULAR MESURES EN MATÈRIA DE OCUPACIÓ I DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL_catala.pdf 124.74 KB