s.social.png 179.38 KB


Amb la situació de pròrroga pressupostària, és aplicable l'article 122 de la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, que va establir les bases i els tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, FOGASA i formació professional per a l'exercici 2023 i que es prorroguen durant l'any 2024. D'altra banda, el Reial decret-llei 8/2023 estableix amb caràcter transitori les disposicions precises que permeten articular aquesta ordre de cotització mentre s'aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2024.
 
En desenvolupament d'aquestes normes, l'Ordre PJC/51/2024, publicada al BOE del 30 de gener de 2024, desenvolupa les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2024, amb efectes des del dia 1 de gener de 2024, destacant el següent:
 
Per a l'exercici 2024, i fins a l'aprovació de la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les BASES MÍNIMES de cotització, dels grups de cotització dels règims que les tinguin establertes, s'incrementaran automàticament en el mateix percentatge que ho faci el SMI incrementat en un sisè. A dia 1 de febrer, encara no s'ha aprovat ni publicat el Reial decret que fixa l'increment del SMI per a l'any 2024. Per aquest motiu, l'ordre manté provisionalment la quantia de les bases mínimes del 2023.
 
Les BASES MÀXIMES de cada categoria professional i el TOPE MÀXIM de les bases de cotització s'han incrementat un 5% (el percentatge previst per a la revaloració de pensions del 3,8%, sumat a l'establert a la disposició transitòria trenta-vuitena del text refós de llei general de la Seguretat Social de 1,2%). 
 
La cotització corresponent al MECANISME D'EQUITAT INTERGENERACIONAL (MEI) serà de 0,70 punts percentuals. 
 
A continuació, destaquem les principals novetats a les quanties:
 
·         Règim General de la Seguretat Social (RGSS):

La base màxima de cotització per contingències comunes s'incrementa un 5%, i queda establerta en 4.720,50 €/mensuals per als grups de cotització 1 a 7, i per als grups 8 a 11 en 157,35 €/dia.
Es mantenen els tipus de cotització existents, així com els tipus de cotització addicional per hores extraordinàries.
Per al MEI, s'aplicarà el 0,70% sobre la base de cotització per contingències comunes (0,58% a càrrec de l'empresa i el 0,12% a càrrec del treballador). També aplicable als artistes i als professionals taurins.
 
·         Sistema Especial Treballadors per Compte Aliè Agraris, establert al RGSS:

Les bases màximes per contingències tant comunes com a professionals durant els períodes d'activitat s'incrementen un 5%: 4.720,50 €/mensuals i 205,24 €/dia
El tipus de cotització per contingències comunes, aplicable durant els períodes d'activitat als treballadors enquadrats als grups de cotització 2 a 11, és de 25,42 %, i el 20,72 % és a càrrec de l'empresa i el 4,70 % a càrrec del treballador
Per al MEI, durant els períodes d'activitat s'aplicarà el tipus del 0,70 % sobre la base de cotització per contingències comunes (0,58% a càrrec de l'ocupador i el 0,12% del treballador), i durant els períodes de inactivitat el 0,70% serà a càrrec del treballador.
 
Pel que fa a les reduccions a les aportacions empresarials a la cotització a aquest sistema especial durant els períodes d'activitat amb prestació de serveis, la quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 148,25€ mensuals o 6,74 euros per jornada real treballada.
  
·         Cotització Sistema Especial per a Empleats de Llar establert al RGSS:

Mentre s'aprova la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat d’aquest any, des de l'1 de gener de 2024, els trams de retribució i les bases de cotització per contingències comunes del Sistema Especial per a Empleats de la Llar seran les de l'exercici 2023, al haver quedat suspès pel RD-llei 8/2023 l'aplicació del que disposa l'apartat 1.a).4rt de la disposició transitòria setzena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
El tipus de cotització per contingències comunes es manté en el 28,30%, i el 23,60% és a càrrec de l'ocupador i el 4,70% a càrrec de l'empleat.

Per al MEI, durant els períodes d’activitat s'aplicarà el 0,70% sobre la base de cotització per contingències comunes (0,58% a càrrec de l'empresa i el 0,12% a càrrec del treballador). 
 
·         Règim Especial Seguretat Social treballadors per compte propi o autònoms (RETA):

El tipus de cotització per a les contingències comunes es manté al 28,30 %. Quan es tingui coberta la incapacitat temporal en un altre règim de la Seguretat Social, s'aplicarà una reducció a la quota que correspondria ingressar d'acord amb el tipus per a contingències comunes equivalent a multiplicar el coeficient reductor del 0,055 per aquesta quota.
El tipus de cotització per a les contingències professionals es manté a l'1,30%, la protecció per cessament d'activitat al 0,90%, la formació professional al 0,10%, i per al MEI el 0,70%.

Des de l'1 de gener del 2024, amb independència dels rendiments nets obtinguts pels treballadors per compte propi o autònoms, la base màxima de cotització serà de 4.720,50 euros mensuals, que suposa un increment del 5%.
 
Durant l'any 2024, la taula general i la taula reduïda i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents
 
Trams de rendiments net 2024 Euros/mes | Base mínima Euros/mes | quota aprox. (tipus 31,30% Inclou MEI) | Base màxima Euros/mes

2024-02-06.JPG 54.15 KB


·         Existeixen les següents particularitats:

La base de cotització dels treballadors que a 31 de desembre de 2023 hagueren sol·licitat un canvi de la seva base de cotització amb efectes des de l'1 de gener de 2024 serà la sol·licitada sempre que es trobi en algun dels trams de les taules i compleixi el que està establert al Reial decret llei 13/2022.
 
L'Ordre PJC/51/2024 no fa referència a la possibilitat d'incrementar automàticament la base de cotització en un 8,6% als treballadors que hagin sol·licitat l'actualització automàtica de la base de cotització, sempre que es trobin en algun dels trams de les taules i compleixin el que estableix el Reial decret llei 13/2022, que sí que contemplava l'Ordre de cotització de l'any passat.
  
Els familiars del treballador autònom i els autònoms societaris d'una societat de capital o laboral inclosos en aquest règim especial no poden triar una base de cotització mensual inferior a 1.000 euros durant l'any 2024. Per aplicar aquesta base de cotització mínima n'hi haurà prou amb haver figurat 90 dies en alta en aquest règim especial en qualsevol d’aquests supòsits.
 
Les persones treballadores autònomes que el 31/12/2022 cotitzessin per una base superior a la que els correspondria pels seus rendiments, i no hagin modificat la seva base durant el 2023, podran mantenir durant l'any 2024 aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l'aplicació d'una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.
 
Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant (CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats ambulants i 4789 Comerç al detall d'altres productes en parades de venda i mercats ambulants) podran triar cotitzar per una base equivalent a un 77 % de la base mínima del tram 1 de la taula reduïda (566,17 euros/mes). Aquesta possibilitat també és aplicable als socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicades a la venda ambulant que perceben els seus ingressos directament dels compradors.
 
Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos al RETA en aplicació del que estableix l'article 120.quatre.8 de la Llei 2/2008 de PGE, tenen dret, durant el 2024, a una reducció del 50% de la quota a ingressar. També tenen dret a aquesta reducció quan hagin iniciat la seva activitat i hagin quedat inclosos en el règim especial esmentat a partir de l'1 de gener de 2009. La reducció s'aplicarà sobre la quota que sigui aplicable sobre la base mínima escollida, el tipus de cotització vigent al RETA. Aquesta reducció no és aplicable si el treballador autònom tria una base superior a la base mínima.
 
Els treballadors autònoms que, per raó d'un treball per compte aliè desenvolupat simultàniament, cotitzin en règim de pluriactivitat, i ho facin durant l'any 2024, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim de Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d'altri, tindran dret al reintegrament del 50% de l'excés en què les cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 16.030,82 euros, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes.
 
Els treballadors compresos al RETA i els treballadors per compte propi inclosos al grup primer de cotització del REMAR que, a la data de tenir efectes les bases de cotització d'aquesta ordre (01/01/2024) haguessin optat per les bases màximes permeses fins a aquest moment, podran triar, fins a l'últim dia del mes següent al de la publicació d'aquesta ordre al BOE (últim dia de febrer), qualsevol base de cotització de les compreses entre aquella per la qual cotitzaven i el límit màxim que els sigui aplicable. La nova base triada tindrà efectes des de l'1 de gener del 2024.
 
·         Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris establert al RETA

Les bases de cotització són les establertes amb caràcter general al RETA, i els tipus de cotització es mantenen, excepte per al MEI, el tipus del qual s'incrementa i queda establert en el 0,70 % sobre la base de cotització per contingències comunes a càrrec del treballador per compte propi.
 
·         Cotització l'any 2024 per la realització de pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació, previstes a l'apartat tres de la disposició transitòria novena del Reial decret llei 8/2023
 
 ·         La cotització en el supòsit de pràctiques formatives remunerades previstes a la DA 52 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), s'efectuarà aplicant les regles de cotització corresponents als 
contractes formatius en alternança, a excepció del que estableix l'ordinal 2n de l'apartat 1 de la DA 43 del TRLGSS i amb exclusió de les quotes corresponents a l’atur, FOGASA i formació professional.
 
Aquesta cotització també s'aplicarà respecte de les pràctiques realitzades a l'empara del Reial decret 1439/2011 i del Reial decret 1543/2011, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses.
La cotització en el supòsit de pràctiques formatives no remunerades, de conformitat amb l‟apartat 7.a) de la DA 52 del TRLGSS, consistirà en una quota empresarial, per cada dia de pràctiques, de 2,54 euros per contingències comunes exclosa la prestació d'incapacitat temporal i de 0,31 euros per contingències professionals, sense que es pugui superar la quota màxima mensual per contingències comunes de 57,87 euros i per contingències professionals de 7,03 euros, 3,64 dels quals corresponen a la contingència d’incapacitat temporal i 3,39 euros a la d’incapacitat permanent i mort i supervivència.
De la quota diària per contingències professionals de 0,31 euros, 0,16 euros correspondran a la contingència d'incapacitat temporal i 0,15 a les contingències d'incapacitat permanent i mort i supervivència.
L'any 2024, per a ambdós casos de pràctiques, a les quotes per contingències comunes els serà aplicable la reducció del 95 % establerta a la DA 52 TRLGSS, sense que els sigui aplicable altres beneficis en la cotització diferents d'aquesta reducció.
 
Les pràctiques formatives, tant en el cas de les remunerades com no remunerades, queden excloses de la cotització finalista per al MEI.
 
·         Ingrés de diferències de cotització:

Les diferències de cotització que s'haguessin pogut produir per l'aplicació d'aquesta ordre respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema de liquidació directa que s'haguessin efectuat des de l'1 de febrer de 2024 podran ser ingressades sense recàrrec fins a l'últim dia del mes següent a aquell en què la TGSS comuniqui l'actualització de les liquidacions de quotes afectades.
 
Les diferències de cotització que s'haguessin pogut produir per l'aplicació d'aquesta ordre respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema de liquidació simplificada que des de l'1 de gener de 2024 s'haguessin efectuat seran liquidades sense cap recàrrec, una vegada es disposi de les dades, programes i aplicacions necessaris per determinar-los i s'ingressaran mitjançant el sistema de domiciliació en compte.
 
Les diferències de cotització que s'haguessin pogut produir per l'aplicació d'aquesta ordre respecte de les cotitzacions practicades a través del sistema d'autoliquidació que s'haguessin efectuat des de l'1 de gener de 2024 podran ser ingressades sense recàrrec en el termini que finalitzarà el darrer dia del segon mes següent (març) al de la publicació d'aquesta ordre al BOE.

En el següent enllaç podeu descarregar la circular sencera:

2024-02-06 CIRCULAR INFORMATIVA PRINCIPALS NOVETATS ORDRE DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 2024_catala.pdf 196.08 KB