IVA lAIMENTS.jpg 63.06 KB


El Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, pel qual es prorroguen determinades mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim i s'adopten mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social (BOE 27/06/2024), estableix el tipus impositiu aplicable temporalment de l'IVA a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d'aliments, així com a l'efecte del recàrrec d'equivalència.

El tipus d'IVA aplicable als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries dels olis de llavors i de les pastes alimentàries serà:

·         Del 5 % amb efectes des del 01/07/2024 i vigència fins al 30/09/2024. 
El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,62%.

·         Del 7,5% amb efectes des del 01/10/2024 i vigència fins al 31/12/2024. 
El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 1 %.
 
Amb efectes des del 01/07/2024 i vigència fins al 30/09/2024 s'aplicarà el tipus del 0% d'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

a) El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l'elaboració del pa comú.
b) Les farines panificables.

c) Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.

d) Els formatges.

e) Els ous.

f) Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

g) Els olis d'oliva.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0%.
 
No obstant, el tipus d'IVA aplicable per a aquests productes serà el 2% amb efectes des del 01/10/2024 i vigència fins al 31/12/2024, i el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,26%.
 
Les reduccions del tipus impositiu referides en els apartats anteriors beneficiaran íntegrament al consumidor, sense que, per tant, l'import de la reducció pugui dedicar-se totalment o parcialment a incrementar el marge de benefici empresarial amb el consegüent augment dels preus en la cadena de producció, distribució o consum dels productes, sens perjudici dels compromisos addicionals que assumeixin i publicitin els sectors afectats, per responsabilitat social.
  
El RD-llei 4/2024 també modifica la Llei 37/1992 de l'IVA perquè, a partir de l'1 de gener de 2025, l'oli d'oliva sigui considerat aliment de primera necessitat, i tributi al tipus súper reduït del 4%.