Termini sol·licituds: Des de les 9.00 hores del dia 09-05-2023, fins a les 15.00 hores del 31-10-2023.
 
Objecte: Foment de la contractació laboral de persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació per treballar durant la campanya agrària a Catalunya.
 
Beneficiaris: Les persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades sense personalitat jurídica i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya dins del marc de la campanya agrària.
 
Les entitats beneficiàries han de tenir un màxim de 10 persones treballadores prèviament a la contractació de la persona destinatària.
 
Se n'exceptuen les cooperatives de segon grau, dedicades a l'elaboració del producte i no a la recollida.
 
No seran entitats beneficiàries d’aquesta Ordre les empreses de treball temporal.
 
Actuacions subvencionables: La contractació, entre una i quatre setmanes de contracte laboral, de persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació per treballar durant la campanya agrària a Catalunya.
 
Requisits:
 
- Els ajuts objecte d’aquesta Ordre es destinen a subvencionar d’un mínim d1 setmana a un màxim de 4 setmanes completes de contracte laboral en l’àmbit de les campanyes agràries.
 
- Els contractes han d'estar formalitzats amb persones empadronades a menys de 40 quilòmetres de distància del lloc on hagin de fer els treballs agrícoles, o bé tenir un allotjament que els hagi facilitat l'empresari dins aquest radi.
 
- Les contractacions esmentades s'han d'haver iniciat a partir de l'01-01-2023 i han de finalitzar com a màxim el 31 d'octubre del 2023.
 
- Els contractes han de ser d’una jornada d’un mínim de 40 hores setmanals.
 
- Queda expressament exclosa la modalitat de contracte de treball en pràctiques per a aquest ajut.
 
- La resolució de la convocatòria ha de concretar l’àmbit territorial i/o la campanya agrària que correspongui.
  
- S'atorgarà com a màxim un ajut per persona treballadora i empresa, independentment dels contractes que l'empresari signi amb una mateixa persona treballadora al llarg de tota la campanya.
 
- El nombre màxim de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària no pot ésser superior a 5.
 
Persones destinatàries: persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 
Quantia: la quantia del mòdul econòmic és de 90 euros per setmana de contracte, amb un màxim de 4 setmanes subvencionables per contracte.