SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES EN EL MARC DEL PROGRAMA FSE+ ORDRE EMT/155/2023 (DOGC 16-06-2023). MODIF. ORDEN EMT/50/2024 (DOGC 20-03-2024).

2024-05-22.jpg 65.49 KB
 
Convocatòria 2024: RSL EMT/1594/2024 (DOGC 14-05-2024)
 
Termini sol·licituds: inicia de les 09:00h del 15/05/2024 i finalitzarà a les 14:00h del dia 15/07/2024.
 
Persones beneficiàries: els treballadors/ores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d'iniciar l'activitat com a autònoms i que, prèviament, compleixin els requisits que s’estableixen en la base 5 de l’annex de l’Ordre EMT/155/2023.
 
Accions subvencionables: L'activitat subvencionada consistirà en l'acció d'iniciar una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d'alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs.
Dins del període subvencionable d'aquest ajut, la persona beneficiària ha de dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a la millora en la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada.
A aquests efectes, la persona beneficiària ha de participar en accions de formació finançades amb fons públics, en formació bonificada o programada per les empreses o en formació privada. Les accions formatives tindran com a objectiu facilitar la millora en la gestió del negoci de la persona beneficiària o l'assoliment de competències directament relacionades amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada, i han de tenir una durada mínima de sis hores.
 
·         Línia 1, actuacions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya. Es considera micropoble el municipi de menys de 500 habitants. Consultar micropobles a l’anex de la convocatoria. 
 
·         Línia 2, actuacions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.
 
Els autònoms amb domicili fiscal ubicat a un micropoble de Catalunya podran sol·licitar, en un únic formulari de sol·licitud, l'ajut per a les dues línies, però només tindran dret a una, i es donarà prioritat a la Línia 1. En cas de manca de pressupost disponible a la Línia 1, optaran a la Línia 2, d'acord amb els criteris de valoració que estableix la base 11.1 de les bases reguladores d’aquests ajuts.
 
Àmbit temporal dels ajuts: Poden sol·licitar aquests ajuts les persones joves, prèviament inscrites al programa de Garantia Juvenil, en situació d'inscrit beneficiari, que hagin iniciat la seva activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma des del 20/09/2023 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció.
  
Quantia: màxima d'aquesta subvenció és de 15.876,00 euros, per l'acció d'iniciar una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d'alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs. l'import resultant del mòdul s'especificarà a la corresponent resolució d'atorgament.
 
El període que subvencionen aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l'inici de l'activitat econòmica o professional per la qual se sol·licita l'ajut. No obstant això, les persones beneficiàries han de mantenir l'activitat econòmica o professional durant un període mínim temporal de 18 mesos.
 
Incompatibilitats: No poden accedir a aquest ajut els joves que, malgrat complir els requisits per accedir a aquesta convocatòria d'ajuts, en l'edició anterior a aquest Programa ja hagin gaudit de la modalitat d'ajuts que regulen les resolucions de convocatòries d'ajuts dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020 relacionades amb l'Ordre TSF/181/2017, la convocatòria d'ajuts de l'any 2022 relacionada amb l'Ordre EMT/184/2021, i la  convocatòria d'ajuts de l'any 2023 relacionada amb l'Ordre EMT/155/2023 . En aquestes circumstàncies no hi poden accedir encara que presentin una nova sol·licitud d'ajut per a una activitat econòmica diferent de la que ja va obtenir l'ajut en la convocatòria anterior.
 
Així mateix, aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra subvenció concedida que tingui la finalitat d'incorporar al mercat de treball el jove que rep l'ajut.

DESCARREGUI AQUI LA CIRCULAR EN PDF

2024-05-23 CIRCULAR I - MAIG 2024.pdf 129.04 KB