2024-05-27-inteligencia-artificial.jpg 254.62 KB


Ordre TDF/436/2024, de 10 de maig per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a petites i mitjanes empreses per a la contractació de Serveis d'Assessorament per a la Transformació Digital en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2026, el Pla de Digitalització de PYMES 2021-2025 i el Pla de Recuperació,  Transformació i Resiliència d'Espanya –Finançat per la Unió Europea– Next Generation EU (Programa Agents del Canvi–Kit Consulting)
 
Aquesta subvenció pretén afavorir l'adopció de tecnologies avançades, no només sobre intel·ligència artificial, sinó també en altres àrees essencials, com la ciberseguretat.

Mentre que el Kit Digital ofereix eines i recursos per facilitar la digitalització de les empreses, el Kit Consulting s'encarregarà de proporcionar el servei de consultoria digital necessari per guiar-les en aquest camí. Gràcies a aquesta sinergia, les empreses podran beneficiar-se d' un enfocament integral que abasta des de la identificació d' àrees de millora fins a la implementació de solucions personalitzades.

Aquesta nova ajuda beneficiarà unes 15.000 pimes d'entre 10 i 250 treballadors, amb tecnologies innovadores i disruptives.

La subvenció es materialitzarà en un Bo d' Assessorament Digital que les pimes hauran d' emprar en la contractació d' un o diversos dels serveis d' assessorament dels quals es compon el Programa.
 
L’import dels ajuts variarà en funció de la mida de l' empresa:

• Per a pimes d'entre 10 i 49 empleats, la quantia de l'ajuda serà de 12.000 euros.

• Per a pimes entre 50 i 99 empleats, el bo serà de 18.000 euros.

• Per a les empreses d'entre 100 i menys de 250 treballadors el finançament arribarà als 24.000 euros.
 
No seran subvencionables:

• Aquelles actuacions que no respectin plenament les normes i prioritats de la Unió Europea en matèria climàtica i mediambiental, i el principi de «no causar un perjudici significatiu»

• Les solucions de digitalització adquirides pel beneficiari, els costos associats a la parametrització bàsica d'eines ni la formació d'usuaris.

• Els impostos sobre les rendes de persones físiques o societats, així com altres tributs i taxes, de tipus nacional, autonòmic o local.

• Els interessos dels deutes.

• Els interessos de mora, els recàrrecs i les sancions administratives i penals.

• Les despeses derivades de procediments judicials.

• Les despeses financeres.

• Les despeses d'infraestructura i obra civil.

 • Els terrenys.

• Els hardwares.

• Els serveis de telecomunicació i connectivitat a Internet.
 
Beneficiaris, els requisits per obtenir la condició de beneficiari són els següents:

• Tenir domicili fiscal en territori espanyol.

• Tenir la consideració de petita o mitjana empresa, conforme al que disposa l'Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

• Estar inscrit en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajuda, i tenir l'antiguitat mínima que s'estableixi en les convocatòries.

• No tenir la consideració d'empresa en crisi conforme al que disposa l'article 2.18 del Reglament (UE) nº 651/2014, de 17 de juny de 2014, i a l'Annex II de la present Ordre.

• Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

• No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

• No estar incurs en cap altra de les prohibicions previstes a l'article 13, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquestes prohibicions afectaran també aquelles empreses de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d' altres circumstàncies, pugui presumir-se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d' altres empreses en les quals haguessin concorregut aquelles.

• No superar el límit d'ajuts de minimis. En la determinació d'aquest límit mitjançant l'acumulació d'ajuts rebuts en els últims tres anys per diferents beneficiaris, es tindrà en compte la definició   «d'única empresa» que recull el Reglament (UE) 2023/2831.
 
Serveis, les pimes beneficiàries hauran de destinar el bo d'assessorament digital de Kit Cosulting a la contractació d'un o diversos serveis d'assessorament d'un catàleg compost per 10 categories en àrees clau en transformació digital:

• Servei d'assessorament en IA.

• Servei d'assessorament en anàlisi de dades (bàsic i avançat).

• Servei d'assessorament en vendes digitals.

• Servei d'assessorament en processos de negoci o processos de producció.

• Servei d'assessorament en estratègia i rendiment de negoci.

• Servei d'assessorament en ciberseguretat (bàsic, avançat i preparació per a la certificació).

• Servei d'assessorament "360" en transformació digital.
 
Tramitació, les pymes podran començar a sol·licitar l'ajuda el proper mes de juny del 2024. En el procés de verificació de les justificacions dels serveis d'assessorament, Red.es posa en marxa, per primera vegada, una plataforma d'Intel·ligència Artificial que servirà de suport en la tramitació. Es durà a terme a través d' un sistema LLM per detectar plagis, còpies i comprovar la qualitat dels documents presentats.

Kit Consulting contempla també la figura del "representant voluntari" que permet que qualsevol tercer, sigui persona física o jurídica, degudament autoritzada, pugui demanar la subvenció per compte de l'empresa, per contribuir així a eliminar tràmits a la pyme i l'autònom.
 
Assessors Digitals, els Assessors Digitals seran els encarregats de realitzar el servei triat per la pyme i de guiar-la en els passos a donar en el seu procés de digitalització. Durant tota la vigència del programa estarà obert el termini d' adhesió com a Assessor Digital. Per ser-ho, els interessats hauran de complir els requisits següents:

• Haver facturat almenys 100.000 euros en l'exercici anterior o tenir una mitjana d'ingressos superior a aquest llindar en els últims tres anys.

• Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

• Tenir domicili fiscal en un país de la Unió Europea.

• Que l'entitat sol·licitant estigui donada d'alta en Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) en alguna de les agrupacions d'activitats econòmiques definides en l'Anunci d'Adhesió el model del qual es troba recollit en l'Annex III.
 
Optar per Kit Consulting per a la transformació digital de la seva empresa li aportarà molts avantatges. En comptar amb un servei de consultoria especialitzat, podrà beneficiar-se d' un enfocament integral i estratègic que, en anar més enllà de la simple creació d' una pàgina web o el posicionament SEO, li permetrà optimitzar els seus processos digitals i adaptar-los de manera efectiva als canvis tecnològics. El que redundarà en:

·         La millora de la competitivitat: Amb una estratègia digital ben definida, podrà posicionar-se millor en el mercat, destacar davant la competència i atraure més clients.

·         L' augment de l' eficiència: En optimitzar els processos digitals, minorarà els temps de resposta, minimitzarà els errors i augmentarà la seva productivitat.

·         L'adaptabilitat tecnològica: Un servei de consultoria especialitzat l'ajudarà a estar al dia amb les últimes tendències i eines digitals.

·         La personalització i enfocament estratègic: Una solució genèrica no sempre és la millor opció. Kit Consulting ofereix estratègies personalitzades que s'adapten a les necessitats específiques de cada pyme, garantint així resultats òptims.

Descarregeu aquí la circular complerta.

2024-05-27 CIRCULAR NOU KIT CONSULTING_catala.pdf 138.62 KB