El Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i el Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, publicat al BOE 29/12/2023, estableix mesures sobre pensions i altres prestacions públiques, que entren en vigor l'1 de gener de 2024
 
L'article 79 regula de manera provisional la revaloració de les pensions fins que s'aprovi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2024.
 
A aquest efecte, s’estableix una revaloració de les pensions contributives del sistema de Seguretat Social i de les pensions ordinàries i extraordinàries del Règim Especial de Classes Passives de l’Estat, amb caràcter general, del 3,8% respecte de l’import que tinguessin a 31/ 12/2023. El mateix increment reben els havers reguladors aplicables per a la determinació inicial de les pensions del règim especial esmentat, i de les pensions especials de guerra.
 
Així mateix, es fixa el límit màxim establert per a la percepció de les pensions públiques del sistema de Seguretat Social i classes passives el 2024 a 3.175,04 euros mensuals o 44.450,56 euros anuals.
 
El complement de pensions contributives i de les pensions del Règim de Classes Passives de l'Estat per a la reducció de bretxa de gènere tindrà per al 2024 un import 33,20 euros mensuals gràcies a sumar al percentatge general de revaloració del 3,8%, el percentatge addicional del 5 %, en aplicació de la disposició transitòria primera del Reial decret llei 2/2023.
 
A més, la quantia mínima de les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social s'incrementa el 2024 en el 3,8%, però també en funció del tipus de pensió en consideració al llindar de la pobresa, amb els imports que s'especifiquen al annex IV. Idèntic tractament reben les pensions mínimes del Règim de Classes Passives de l'Estat, i se n'especifica l'import a l'annex V.
 
Les pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) no concurrents amb altres pensions públiques, així com les pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, tindran un import anual, respectivament, de 7.399,00 euros i 7.182,00 euros.
 
Les pensions no contributives del sistema de la Seguretat Social d’invalidesa i jubilació tindran un import anual de 7.250,60 euros.
 
S’estableix la quantia anual de les prestacions familiars de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, per fill a càrrec amb 18 anys o més, i un grau de discapacitat major del 65 o del 75%.
 
Les prestacions d'orfandat causades per violència contra la dona experimentaran el 2024 el mateix increment que el SMI.
 
El subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport es revaloraran el 3,8 %, i assolirà un import anual de 974,40 €.