Subvencions 2024 per a noves oportunitats de negoci - RSL EMT/1466/2024 (DOGC 30/04/2024) - RSL EMT/1717/2024 (DOGC 17/05/2024)

dseryvhbtyhj_20221201162029_20221201162044.jpeg 49.13 KB
 
Termini sol·licituds: des de les 09:00 h del dia 21/05/2024 fins a les 14:00h del 21/06/2024.

Objecte: regular la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou les línies següents:

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d' un pla de negoci.

Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ

Línia 3. Projectes empresarials de captació de talent consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats en els municipis de les zones de transició nuclear.

Beneficiaris: empreses amb establiment operatiu a Catalunya. A efectes de les bases s' entén com a empresa aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: SRL, SA, SL i societat cooperativa.

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic realització de pla de negoci.

Actuacions i despeses subvencionables: projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d' un pla de negoci.

Es considera subvencionable la realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d' un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada prèviament per l' empresa en el seu pla estratègic i que en el futur podria convertir-se en una nova línia de negoci.

Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l' activitat econòmica habitual de l' empresa, els projectes adreçats al desenvolupament d' un negoci internacional, l' ampliació d' instal·lacions, els projectes de digitalització i els projectes que no suposin una nova oportunitat per a l' empresa.

Es considera despesa subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament per a la realització del pla de negoci per part dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Les activitats subvencionables es podran dur a terme des de l'1 de gener de 2024 fins al 31 de desembre de 2025. 

Quantia: serà del 75 % de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 30.000,00 euros.

 Línia 2. Projectes empresarials canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ al canvi estructural.

Actuacions subvencionables: projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ i que podrà convertir-se en una nova línia de negoci per l' empresa.

 Per poder presentar-se a projectes de canvi estructural s' haurà de presentar un pla de negoci on es defineixi i analitzi la nova oportunitat a implementar i s' indiquin les mesures de tot tipus i els recursos que es considerin necessaris per garantir la viabilitat de la nova línia de negoci. En cas que per desenvolupar la nova oportunitat es justifiqui la necessitat de crear una nova empresa, la sol·licitud d'aquest ajut podrà ser d'una empresa diferent a la que ha realitzat el pla de negoci.

Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l' activitat econòmica habitual de l' empresa, els projectes adreçats al desenvolupament d' un negoci internacional, l' ampliació d'instal·lacions, els projectes de digitalització i els projectes que no suposin una nova oportunitat per a l' empresa.

Es consideraran subvencionables les despeses següents en funció de la tipologia dels projectes:

a) Adquisició de maquinària i equipaments. S' exclouen com a despeses subvencionables les despeses en actius immobiliaris, obra civil, instal·lacions associades a l' obra civil i despeses d' enginyeria.

Els elements de segona mà seran subvencionables sempre que compleixin els requisits següents:

- Que consti a l' expedient de subvenció una declaració del venedor sobre l' origen dels béns i sobre el fet que aquests no han estat objecte de cap subvenció nacional o comunitària.

 - Que el preu no sigui superior al valor de mercat de referència ni al cost de béns nous similars, acreditant-se aquests extrems mitjançant certificació de taxador independent.

b) Despeses externes vinculades exclusivament a la nova línia de negoci (prototips, proves de simulació, estudis de bones pràctiques, certificacions, homologacions de producte, programari o despeses similars).

c) Despeses específiques de formació externa del personal per adaptar-se a la nova línia de negoci. Es consideraran subvencionables només les despeses de formació exclusives de la nova activitat i no aplicables a qualsevol activitat habitual de l' empresa.

d) Despeses de personal intern dedicat exclusivament a implementar la nova línia de negoci. No s' inclouran les despeses de personal intern derivades de la dedicació del mateix a qualsevol activitat habitual de l' empresa.

e) Despesa de realització, per part d' un auditor de comptes, de l' informe de justificació de l' actuació subvencionada a què es refereix la base 13 de l' annex 1 d' aquestes bases. El cost subvencionable màxim acceptat per a aquest concepte serà de 1.000,00 euros per justificació realitzada.

Les activitats subvencionables dels projectes de canvi estructural es podran dur a terme a partir de la data de sol·licitud i fins al 31-12-2026. 

Quantia màxima:
                                                                                   Petita empresa             Mitjana empresa     Gran empresa

       Adquisició de maquinària i equipaments:                      20%                                10%                              10%
       Despeses externes:                                                             75%                                75%                              75%
       Despeses formació:                                                            25%                                25%                              25%
       Despeses de personal:                                                       75%                                75%                              75%
       Despeses auditoria:                                                           100%                              100%                            100%
 
 
L'import màxim d' ajut serà de 90.000,00 euros, llevat dels ajuts als projectes localitzats en municipis de les zones de transició nuclear establertes a l' annex 6 de les bases reguladores, l' import màxim de les quals serà de 210.000,00 euros.

Línia 3: Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats en municipis de les zones de transició nuclear.

Actuacions i despeses subvencionables: els projectes empresarials de captació de talent en els municipis de les zones de transició nuclear, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats per consolidar les accions identificades en un pla de negoci previ.

Per poder presentar-se a projectes de captació de talent s' haurà de presentar un pla de negoci en el qual es defineixi i analitzi la nova oportunitat a consolidar i en el qual s' indiquin les mesures de tot tipus i els recursos que es considerin necessaris per garantir la nova oportunitat de negoci. En cas que la nova oportunitat sigui la creació d' una nova empresa, la sol·licitud d' aquest ajut podrà ser d' una empresa diferent a la que ha realitzat el pla de negoci.

Es consideren municipis de les zones de transició nuclear els establerts a l' annex 6 de les bases.

Quantitat: per a les despeses de personal, el 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim per contracte qualificat de 50.000,00 euros i un ajut màxim de 200.000,00 euros per projecte. Per a les despeses de realització per part d' un auditor de comptes, de l' informe de justificació, el 100% del cost i un ajut màxim de 1.000,00 euros per projecte.