conciliacion-vida.jpg 34.8 KB


Es modifica la regulació del permís de lactància, eliminant les actuals restriccions i convertint totes les possibilitats de gaudi, inclosa l'acumulació de les hores retribuïdes d'absència, en un dret de totes les persones treballadores, independentment de les previsions de la negociació col·lectiva o dels acords amb l'empresa. Aquesta modificació entra en vigor a partir del 23/05/2024.

Modifica l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic per a establir de manera expressa que les Administracions Públiques adoptaran mesures de flexibilització horària per a garantir la conciliació de la vida familiar i laboral dels empleats públics que tinguin al seu càrrec a fills i filles menors de dotze anys, així com dels empleats públics que tinguin necessitats de cura respecte dels fills i filles majors de dotze anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau, així com d'altres persones que convisquin en el mateix domicili, i que per raons d'edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateixos. Aquesta modificació entra en vigor a partir del 23/05/2024.

Regula la prioritat aplicativa de la negociació col·lectiva en l'àmbit de les Comunitats Autònomes sobre qualsevol altre conveni sectorial o acord d'àmbit estatal, però condicionada al fet que la seva regulació resulti més favorable per a les persones treballadores. Aquesta modificació entra en vigor a partir del 23/05/2024.

Actualització del sistema de representació de les persones treballadores del sector d'activitats artístiques. Les persones dedicades a les activitats artístiques, així com a les activitats tècniques i auxiliars necessàries per al seu desenvolupament, incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1435/1985, pel qual es regula la relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com de les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament d'aquesta activitat, seran electores quan siguin majors de setze anys i elegibles quan tinguin divuit anys complerts i sempre que, en tots dos casos, comptin amb una antiguitat en l'empresa de, almenys, vint dies. Aquesta modificació entra en vigor a partir del 23/05/2024.

Inclou en el RD Llei 1/2023 la regulació de la bonificació del 45% de les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador per la contractació de persones cuidadores en famílies nombroses, amb efectes a partir de l'1 d'abril de 2024, i fins que no es produeixi el desenvolupament reglamentari previst per a la bonificació alternativa regulada en la DA primera del RD llei 16/2022 per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.

També recull el manteniment de les bonificacions per la contractació de persones cuidadores en famílies nombroses que ja es vinguessin aplicant abans de l'1 d'abril de 2024, fins a la data d'efectes de la baixa de les persones cuidadores que donin dret a les mateixes.

Reforça el control en el supòsit de capitalització de prestacions per desocupació. S'acreditarà que les quantitats percebudes han quedat degudament afectades al projecte d'inversió a realitzar o a la incorporació com a socis a cooperatives de treball associat o societats laborals mitjançant la presentació de la documentació corresponent que justifiqui les operacions realitzades i quantitats abonades, juntament amb la justificació del traspàs efectiu del capital que evidenciï la realitat de cadascuna de les operacions. Aquesta modificació entra en vigor a partir del 23/05/2024.

Modifica, a partir del 01/11/2024, el procediment de comunicació sobre les aportacions econòmiques a realitzar per les empreses amb beneficis que realitzin acomiadaments col·lectius que afectin treballadors de cinquanta o més anys. El certificat haurà de remetre's al Servei Públic d'Ocupació Estatal, a través del servei Certific@2 de la seu electrònica d'aquest organisme, amb remissió també de la relació de persones  treballadores afectades amb la informació requerida. L'incompliment d'aquesta obligació es considera infracció molt greu.

Modifica les bonificacions en matèria de contractació en determinats sectors d'activitat i àmbits geogràfics, que resultaran d'aplicació mentre estiguin vigents els Plans Integrals Socioeconòmics de les Ciutats de Ceuta i Melilla. S'inclouen els contractes de substitució per causa d'incapacitat temporal. La bonificació del 50% en les seves aportacions a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, formació professional i Fons de Garantia Salarial, durant la vigència dels contractes. Aquesta modificació entra en vigor a partir del 01/11/2024.