Modificacions en l’IMPOST SOBRE SOCIETATS (Llei 27/2014)
 
·         Reduccions en la base imposable. Reserva de capitalització.
Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2024, la modificació del 25.1 de la LIS millora la reserva de capitalització, incentiu fiscal que pretén potenciar la capitalització empresarial mitjançant l'increment del patrimoni net, i, amb això, incentivar el sanejament de les empreses i la seva competitivitat.
 
Augmenta la reducció en la base imposable, que serà del 15% de l'import de l'increment dels fons propis de l'entitat.
Per a poder aplicar la reducció, l'import de l'increment dels fons propis de l’entitat haurà de mantenir-se durant el termini de 3 anys des del tancament del període impositiu al qual correspongui aquesta reducció, excepte per l'existència de pèrdues comptables en l'entitat. Art.25.1 a) LIS.
 
Per a poder aplicar la reducció, es dotarà una reserva per l'import de la reducció, que haurà de figurar en el balanç amb absoluta separació i títol apropiat i serà indisponible durant el termini de 3 anys previst en la lletra a). Art.25.1 b) LIS.
La resta de l’ art.25.1 de la LIS sense modificacions.
 
El termini de 3 anys és igualment aplicable respecte de l'increment de fons propis i de les reserves de capitalització dotades el termini de manteniment i indisponiblitat de les quals, respectivament, no hagi expirat a l'inici del primer període impositiu que comenci a partir de l'1 de gener de 2024, segons estableix la nova DT 43ª de la LIS.
 
·         Llibertat d'amortització en determinats vehicles i en noves infraestructures de recàrrega.
Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2024 i que no hagin conclòs a 28/06/2024, modifica la DA 18ª de la LIS per a substituir la fins ara vigent amortització accelerada (2023), consistent a aplicar el doble del coeficient d'amortització lineal màxim segons taules oficialment aprovades, per una lliure amortització de les inversions en vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV, o noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, de potència normal o alta potència, afectes a activitats econòmiques i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s'iniciïn en els anys 2024 i 2025.
 
Per a l'aplicació de la llibertat d'amortització s'exigeixen els mateixos requisits formals o documentals que s'exigien per a l'aplicació de l'amortització accelerada: documentació tècnica preceptiva i obtenció del certificat d'instal·lació elèctrica
 
Modificacions en l’IRPF
Les modificacions en LIRPF (Llei 35/2006) tindran efectes des de l'1 de gener de 2024.
 
·         IRPF. Llibertat d’ amortització en determinats vehicles i en noves infraestructures de recàrrega. Amb efectes des de l’ 1 de gener de 2024.
La llibertat d'amortització en determinats vehicles i en noves infraestructures de recàrrega prevista en la DA 18ª de la Llei de l'Impost de societats (Llei 27/2014), resultarà d'aplicació als contribuents d'aquest impost que desenvolupin l'activitat econòmica a la qual s'afectin els vehicles i instal·lacions de recàrrega, qualsevol que sigui el mètode de determinació del seu rendiment net. NOVA DA 59 LIRPF.
  
Quan es transmetin els vehicles o instal·lacions de recàrrega que haguessin gaudit de la llibertat d'amortització prevista en aquesta DA 18ª de la Llei de l'Impost de societats, per al càlcul del guany o pèrdua patrimonial no es minorarà el valor d'adquisició en l'import de les amortitzacions fiscalment deduïdes que excedeixin de les que haguessin estat fiscalment deduïbles de no haver-se aplicat aquella. L'excés tindrà, per al transmitent, la consideració de rendiment íntegre de l'activitat econòmica en el període impositiu en què s'efectuï la transmissió, qualsevol que sigui el mètode de determinació d'aquell.
 
·         IRPF. Límit excloent de l'obligació de declarar. 
El límit excloent de l'obligació de declarar en el cas de percebre els rendiments íntegres del treball previstos en l'article 96.3 de la LIRPF (quan procedeixin de més d'un pagador excepte les excepcions assenyalades, quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, quan el pagador no estigui obligat a retenir o siguin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció) s'eleva a 15.876 euros (actual és de 15.000 €) per a evitar sotmetre a tributació als contribuents amb rendiments íntegres del treball de quantia inferior al nou salari mínim interprofessional per a 2024 aprovat pel Reial decret 145/2024.
 
 Art.96.3 LIRPF: “3. El límit a què es refereix la lletra a) de l'apartat 2 anterior serà de 15.876 euros per als contribuents que percebin rendiments íntegres del treball en els següents supòsits:
… (la resta de l'apartat 3 manté el seu redactat)”.
 
·         IRPF. Reducció per obtenció de rendiments del treball.
El Reial decret 142/2024 va introduir els canvis oportuns en el procediment general de càlcul de retencions del Reglament de l'IRPF (RD 439/2007) per a aconseguir que els perceptors del salari mínim interprofessional no suportin retenció o ingrés a compte. Lògicament, els perceptors de rendiments del treball pròxims a la quantia d'aquest salari mínim interprofessional també van veure reduïdes la quantia de les seves retencions i ingressos a compte, ja que en cas contrari s'hagués produït un clar error de salt.
 
De manera idèntica al canvi operat en matèria de retencions, ara es modifica la Llei 35/2006 de l'IRPF, per a incrementar la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball dels 6.498 euros actuals a 7.302 euros anuals, quantia que posteriorment anirà decreixent linealment en dos trams a mesura en què vagin augmentant els ingressos.
 
 
Art.20 LIRPF: «Article 20. Reducció per obtenció de rendiments del treball.
Els contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 19.747,5 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros, minoraran el rendiment net del treball en les següents quanties:
a) Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 14.852 euros: 7.302 euros anuals.
b) Contribuents amb rendiments nets del treball superiors a 14.852 euros, però iguals o inferiors a 17.673,52 euros: 7.302 euros menys el resultat de multiplicar per 1,75 la diferència entre el rendiment del treball i 14.852 euros anuals.
c) Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 17.673,52 i 19.747,5 euros: 2.364,34 euros menys el resultat de multiplicar per 1,14 la diferència entre el rendiment del treball i 17.673,52 euros anuals.
A aquests efectes, el rendiment net del treball serà el resultant de minorar el rendiment íntegre en les despeses previstes en les lletres a), b), c), d) i e) de l'article 19.2 d'aquesta Llei.
A conseqüència de l'aplicació de la reducció prevista en aquest article, el saldo resultant no podrà ser negatiu.»
 
 ·         IRPF. Deducció per residència habitual i efectiva a l’ illa de La Palma durant els períodes impositius 2022, 2023 y 2024.
Modifica la DA 57 de la LIRPF per a ampliar l'àmbit temporal d'aplicació de la deducció per obtenció de renda a Ceuta i Melilla prevista en l’ art.68.4.1r, en els mateixos termes i condicions, als contribuents amb residència habitual i efectiva a l'illa de La Palma al període impositiu 2024, amb novetats en matèria de retencions. A aquests efectes, ha d'entendre's que les referències realitzades a Ceuta i Melilla en aquest article, en l'article 101 d'aquesta llei (sobre retencions) i en el seu respectiu desenvolupament reglamentari, ho són a l'illa de La Palma. DA 57.1 LIRPF
 
En el període impositiu 2024, el que es disposa en l'apartat anterior només resultarà aplicable per a determinar el tipus de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments als quals resulti d'aplicació la citada deducció que haguessin estat satisfets a partir de l'entrada en vigor del Reial decret llei 4/2024 (a partir del 28/06/2024), o per a determinar el tipus del pagament fraccionat corresponent a les activitats econòmiques que tinguin dret a la mateixa el termini de presentació de la qual no s'hagués iniciat en el moment de l'entrada en vigor d'aquest RD-llei. (28/06/2024).
 
En particular, per a calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball als quals resulti d'aplicació el procediment general de retenció a què es refereix l'article 82 del Reglament de l'IRPF, que se satisfacin o abonin a partir del 28/06/2024, es tindrà en compte el que es disposa en l'apartat 1 de la DA 57, regularitzant-se, si escau, el tipus de retenció o ingrés a compte en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir d'aquesta data.
 
No obstant el que es disposa en el paràgraf anterior podrà realitzar-se, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir 1 de juliol de 2024, i en aquest cas el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat a aquesta data es determinarà sense prendre en consideració el que es disposa en l'apartat 1 anterior.
 
IBI. IAE. Beneficis fiscals Illa de La Palma. 
·         Es prorroguen per a l'exercici 2024 els beneficis fiscals establerts en l'IBI i en l'IAE per l'article 25 del Reial decret llei 20/2021 pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de l'illa de La Palma.