EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL:
El Reial decret-llei 11/2021 de mesures urgents per la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms (BOE 28-05-2021), que entra en vigor el mateix dia de la seva publicació, estableix la pròrroga dels expedients de regulació d'ocupació temporal (ERTO) vinculats a la COVID-19 amb algunes novetats, mesures extraordinàries de protecció de les persones treballadores, i altres mesures laborals, i entre les principals:
  • Pròrroga automàtica dels ERTO vigents, basats en l'article 22 del RD-llei 8/2020 (causa de força major conseqüència del COVID-19) fins el 30 de setembre de 2021.·
  • Manté vigents els ERTO per impediment en el desenvolupament de la seva activitat autoritzats en base al RD-llei 30/2020 i el RD-llei 2/2021, en els termes recollits en les corresponents resolucions estimatòries, expresses o per silenci administratitu, amb els mateixos percentatges d'exoneració en matèria de cotització, durant el període de tancament i fins el 30 de setembre de 2021.
Els percentatges d'exoneració aplicables respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, als centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, són:
a) El 100% de l'aportació empresarial i quotes per concepte de recaptació conjunta, quan l'empresa hagués tingut menys de 50 persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. b) 
El 90% de l'aportació empresarial i quotes per concepte de recaptació conjunta, si l'empresa hagués tingut 50 o més persones treballadores o assimilades a les mateixes en situació d'alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020. 
S'entenen prorrogats els ERTO per impediment en el desenvolupament de l'activitat autoritzats basant-se en el RD-llei 24/2020, que es mantindran vigents en els termes recollits en les corresponents resolucions estimatòries, expresses o per silenci . Des l'1 de juny de 2021, i fins el 30 de setembre de 2021, els seran aplicables els percentatges d'exoneració en la cotització esmentats en l'apartat anterior.
Pròrroga automàtica dels ERTO per limitació en el desenvolupament normalitzat de l'activitat vigents, basats en el RD-llei 30/2020 i el RD-llei 2/2021, fins el 30 de setembre de 2021 però amb percentatges d'exoneració en la cotització inferiors als que es venien aplicant, i que són des de l'1 de juny de 2021, respecte de les persones treballadores d'aquestes empreses que tinguin les seves activitats suspeses, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió:

 | Aportació empresarial i quota per conceptes de recaptació conjunta meritada:  | Empresa menys 50 | Empresa 50 o mes
| persones treballadores o assimilades d’alta en la Seguretat Social  a 29 de febrer de 2020:
| Juny 2021:  | exempció del 85%  | exempció del 75 %
| Juliol 2021:  | exempció del 85%  | exempció del 75%
| Agost 2021:  | exempció del 75%  | exempció del 65%
| Setembre 2021:  | exempció del 75 %  | exempció del 65 %
L'exoneració s'aplicarà a l'aportació empresarial, així com a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.
Les empreses i entitats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària podran sol·licitar un ERTO per impediment o limitacions a l'activitat, a partir de l'1 de juny de 2021 i fins el 30 de setembre de 2021, en els mateixos termes, procediment i requisits del RD-llei 30/2020. Els percentatges per l'exoneració de quotes a la Seguretat Social aplicables per als mesos de juny a setembre de 2021, seran els esmentats en els apartats anteriors per als ERTOs per impediment o limitació prorrogat, segons la modalitat que correspongui.
El pas de la situació d'impediment a la de limitació o viceversa, com a conseqüència de les modulacions en les restriccions sanitàries adoptades per les autoritats competents, no requerirà la tramitació d'un nou expedient, tot i que l'empresa ha de comunicar el canvi de situació produït, la data d'efectes, així com els centres i persones treballadores afectades, a l'autoritat laboral que ha aprovat l'expedient i a la representació legal de les persones treballadores, i també presentar declaració responsable davant la TGSS per a l'aplicació dels percentatges d'exempció corresponents.
Als ERTO basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ERTO ETOP) vinculats a la Covid-19 iniciats després de l'entrada en vigor d'aquest RD-llei i fins el 30 de setembre de 2021, els és aplicable l’article 3 del RD-llei 30/2020 que ens remet a l’article 23 del RD-llei 8/2020 amb algunes especialitats. Els ERTO ETOP per COVID-19 iniciats abans del 28-05-2021, els seguirà sent aplicable, fins el 30 de setembre de 2021, les previsions de l’article 3.4 del RD-llei 30/2020, és a dir que s’aplicaran en els termes que preveu la comunicació final de l'empresa i fins al terme referit a la mateixa, i es podran prorrogar sempre que s'assoleixi acord per a això que es presentarà a l'autoritat laboral receptora de la comunicació final l'expedient inicial.
Manté vigents els límits per a la tramitació de ERTO relacionats amb la transparència fiscal, així com els establerts en relació al repartiment de dividends per a empreses i societats acollides als ERTO de força major, de ETOP o d’impediment o limitació vinculats al COVID-19, fins el 30 de setembre de 2021.
Manté vigents els compromisos de manteniment de l'ocupació dels ERTO vinculats al COVID-19 en els termes i pels terminis previstos.
Manté el règim específic de exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per a empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTE i una reduïda taxa de recuperació d'activitat que tinguin ERTO prorrogat automàticament fins el 30 de setembre de 2021, i l'activitat es classifiqui en algun dels CNAE-09 que preveu l'annex de la norma. 
Com a novetat, s'inclou el CNAE 1419 (confecció d'altres peces de vestir i accessoris), el CNAE 4637 (comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies), i el CNAE 7420 (activitats de fotografia). I se suprimeix el CNAE 1811 (arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes), el CNAE 2670 (fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics), i el CNAE 4741 (comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats), CNAE 5122 (transport espacial) i CNAE 7734 (lloguer de mitjans de navegació).
Com a novetat, els percentatges d'exoneració que s'aplicaran als treballadors en suspensió d'ocupació són inferiors als que s'aplicaran als treballadors afectats pel ERTO que reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 de juny de 2021 o que l'haguessin reiniciat des del 13 de maig de al 2020 (entrada en vigor d'RD-llei 18/2020):   

 |   | EXONERACIONS
| Juny 2021  | Juliol 2021  | Agost 2021  | Setembre 2021
| ERTE CNAE – empreses < 50 Treballadors activitat reiniciada  | 95%  | 95%  | 95%  | 95%
| ERTE CNAE – empreses = > 50 Treballadors activitat reiniciada  | 85%  | 85%  | 85%  | 85%
| ERTE CNAE – empreses < 50 Treballadors suspesos  | 85%  | 85%  | 85%  | 70%
| ERTE CNAE – empreses = > 50 Treballadors suspesos  | 75%  | 75%  | 75%  | 60%
La quantia de la prestació per atur reconeguda a les persones treballadores afectades pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada referits en aquest RD-llei, es determinarà aplicant, a la base reguladora de la relació laboral afectada per l'expedient, el percentatge del 70% fins el 30 de setembre de 2021, sense perjudici de l'aplicació de les quanties màximes i mínimes previstes a l'article 270.3 del TRLGSS.
ALTRES MESURES LABORALS:
Pròrroga de la vigència de l'article 6 de Reial decret llei 8/2020 en el qual es regula el Plan MECUIDA, fins el 30 de setembre de 2021, que regula el dret de les persones treballadores per compte d'altri que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora a accedir a l'adaptació de la seva jornada i / o la reducció, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19.
Pròrroga de la durada de les prestacions i subsidis regules en l'article 2, 3 i 4 del RD-llei 32/2020 per als artistes en espectacles públics, el personal tècnic i auxiliar de el sector de la cultura, i els professionals taurins, fins al 30 de setembre de 2021.
Així mateix, tindran dret a l'accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació d'artistes prevista en l'art.2 del RD-llei 17/2020, aquells treballadors que no haguessin accedit a aquest amb anterioritat i, en el període comprès entre l'11 de juny de 2020 i el 31 de maig de 2021, acreditin cinc dies d'alta a la Seguretat Social amb prestació real de serveis en l'activitat. La durada de la prestació s'estendrà fins al 30 de setembre de 2021.
Els beneficiaris als quals, a 28 de maig de 2021, se'ls hagués denegat o haguessin esgotat les prestacions o subsidi reconeguts a l'empara del RD-llei 17/2020 o RD-llei 32/2020, podran presentar nova sol·licitud, per al reconeixement del seu dret pel període previst en el mateix.
Les empreses han d'incorporar efectivament a les persones amb contracte fix-discontinu i a aquelles que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes durant el període teòric de crida, entès com aquell corresponent a la feina efectiu desenvolupat per cadascuna d'elles entre el 1 de juny i el 30 de setembre de 2019. en el supòsit en què la contractació de la persona treballadora s'hagués produït amb posterioritat a l'30 de setembre de 2019, s'ha de prendre com a referència el mateix període teòric de crida corresponent a l'exercici 2020.
En el cas en què, com a conseqüència de les restriccions i mesures de contenció sanitària, les persones referides en l'apartat anterior no puguin desenvolupar activitat efectiva en el període de crida indicat, aquestes hauran de ser afectades en aquest moment pels expedients de regulació temporal d' ocupació vigents a la data d’entrada en vigor d’aquesta norma o autoritzats amb posterioritat a aquesta, i mantenir-se en aquesta situació fins que tingui lloc la seva reincorporació efectiva o, si s'escau, fins a la data d'interrupció de la seva activitat, dins el període esmentat.
Les empreses tindran un termini de quinze dies des de l'afectació, per sol·licitar, si no s'ha fet prèviament, la incorporació d'aquestes persones a l'ERTO, davant l'autoritat laboral i per a tramitar davant l'entitat gestora la sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació.
Les Prestacions de CESE d’Activitat dels Autònoms, queden prorrogades, fins al 30 de setembre del 2021, les prestacions PECANE Suspensió per l’Art. 13.1 RDL 30/2020 o per l’Art.5 RDL 2/2021, tinguin una prestació reconeguda en vigor a 31/05/2021 i segueixen amb l’activitat suspesa.
La resta de prestacions: POECATA 3, art.7, PETECATA 3, art.8 o PECANE reducció, art.6, queden recollides en els nous artícles del RDL 11/2021, realitzant noves sol·licituds.
La principal novetat, en aquest nou esquema d’ajudes pels autonoms, és que s’inclouen exoneracions de les quotes a les seguretat social per tots els treballadors per compte propi que han estat protegits el període anterior ( entre febrer i maig), durant els propers quatre mesos: Junio del 90%; en julio del 75%; en agosto del 50% y en septiembre del 25%. Aquestes exoneracions, busquen donar suport a la reactivació de l’activitat dels que han vist afectat el seu negoci recentment.