LA TRIBUTACIÓ EN L'IRPF DELS LLOGUERS D'ESTIU.
Cada vegada és més habitual que els que posseeixen un segon habitatge -com l'habitatge a la platja, una casa rural o apartament- decideixin treure-li cert rendiment recorrent al lloguer de vacances, ja sigui oferint les mateixes en portals especialitzats (com Airbnb, HouseTrip, Only -apartments, etc.), cedint-la a entitats que exploten aquest tipus d'habitatges o bé llogant directament sense cap intermediari. El que no tothom sap és que, llogar una casa, encara que siguin per curts períodes de temps, té conseqüències fiscals que s'han de reflectir en la declaració de la Renda.
Veure contingut íntegre 
NOVETATS EN EL SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA (SII)
El passat dilluns 15 de maig de 2017 va publicar al BOE l'Ordre HFP / 417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen l'administració dels Llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que estableix l'article 62.6 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, i es modifica una altra normativa tributària. Una vegada que ja ha estat aprovada tota la regulació d'aquest nou sistema de subministrament d'informació a l'Agència Tributària, es presenta un resum que inclou les principals característiques.
Veure contingut íntegre
COM ACTUAR SI LA SOCIETAT DECIDEIX PAGAR LES QUOTES DEL "RETA" DE L'ADMINISTRADOR O CONCELLER?
En l'àmbit de les Pimes és habitual que el soci que posseeix el control efectiu de la Societat sigui administrador o conseller, veient-se obligat -per aquest sol fet- a donar-se d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (d'ara endavant RETA) per cotitzar a la Seguretat Social.
Veure contingut íntegre
NOU MODEL 232- DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS VINCULADES I D'OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAISOS I TERRITORIS CONSIDERATS COM PAISOS FISCALS.
Tot i que encara no ha estat aprovat el Projecte d'Ordre que recentment s'ha sotmès a informació pública, l'Agència Tributària està treballant en l'aprovació d'un nou model de declaració informativa (model 232) en el qual s'han d'incloure les operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals. Aquesta informació, que tradicionalment es venia informant en el model 200 de declaració de l'impost sobre societats, s'ha traslladat a aquesta nova declaració, que amplia els supòsits d'operacions que han de ser informades, fet que suposa, lluny de simplificar les obligacions d'informació a les que estan sotmeses els contribuents, un augment de la complexitat i informació a subministrar pels mateixos. Així, a partir de l'exercici 2016, se suprimeixen els quadres d'informació continguts en el model 200, havent d'incloure aquesta informació, amb una altra informació addicional, en el nou model 232.
Veure contingut íntegre
ÁLAVA MODIFICA EL ITVTNU PARA ADAPTARLO A LO DISPUESTO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El passat 5 d'abril es va publicar en el BOTHA en Decret Normatiu d'Urgència Fiscal 3/2017, del Consell de Govern Foral de 28 de març, relacionat amb l'Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb la finalitat de adaptar la normativa reguladora de l'IIVTNU a la sentència del Tribunal Constitucional d'1 de març de 2017. En aquesta sentència, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2.a) i 7.4 de la Norma Foral 46/1989, de 19 de juliol, de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana del Territori Històric d'Àlaba, encara que ho va fer, únicament, en la mesura que en impost sotmet a tributació situacions d'inexistència d'increment de valor. Segons la sentència, el tractament que els esmentats preceptes atorguen als supòsits de no increment o, fins i tot, de decrement, no té tota justificació raonable, ja que s'imposen l'obligació de suportar la mateixa càrrega tributària que correspon a les situacions d'increments derivats del pas del temps, de manera que se sotmet tributació situacions de fet inexpressives de capacitat econòmica, el que contradiu frontalment el principi de capacitat econòmica recollit en l'article 31 de la Constitució. Veure contingut íntegre   
GUIPÚZCOA MODIFICA L'IIVTNU A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El passat 31 de març es va publicar al Butlletí Oficial de Guipúscoa el Decret Foral-Norma 2/2017, de 28 de març, pel qual es modifica l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la finalitat és adaptar aquest impost al que disposa la sentència del Tribunal Constitucional de data 16 de febrer de 2017. En aquesta sentència, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2.a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana del Territori Històric de Guipúscoa, encara que ho va fer, únicament, en la mesura que en impost sotmet a tributació situacions d'inexistència d'increment de valor. Segons la sentència, el tractament que els esmentats preceptes atorguen als supòsits de no increment o, fins i tot, de decrement, no té tota justificació raonable en la mesura que, en imposar als subjectes passius de l'impost l'obligació de suportar la mateixa càrrega tributària que correspon a les situacions d'increments pel pas del temps, de manera que s'estan sotmetent a tributació situacions de fet inexpressives de capacitat econòmica, el que contradiu frontalment el principi de capacitat econòmica que la Constitució garanteix a l'art. 31.1 Veure contingut íntegre
CALENDARI DEL TERRITORI COMÚ Calendari del contribuent 
NOTICIARI
Text legal. El contingut i els elements que integren aquest Butlletí i les marques i logotips es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la signatura i / o dels autors corresponents. Els USUARIS del present Butlletí no podran realitzar cap actuació que vulneri o perjudiqui els drets de propietat intel·lectual i industrial, i per tant no està permesa la reproducció, còpia, modificació, difusió o comunicació per qualsevol sistema present o futur dels continguts i elements que integren aquest Butlletí; sense perjudici de la possibilitat dels USUARIS per visualitzar o imprimir aquells, que en tot cas tindran una finalitat exclusivament privada i sempre amb menció a l'autor i la impressió del símbol © (copyright).