Subvencions per al programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador/a per part d’autònoms/es sense treballadors/es a càrrec.

 Bases: ORDRE EMT/220/2022 (DOGC 06-10-22). Convocatoria 2022: RSL EMT/3290/2022 (DOGC 27-10-22).

Termini de presentació: comença a les 9.00 hores del dia 28-10-2022, i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil (11 novembre 2022). La sol·licitud s'ha de formalitzar exclusivament per via Internet (Sede).

Objecte: subvencions per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec.

Persones beneficiàries:

 • Els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec
 • Les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.
 • Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària de la present subvenció:

 • Els treballadors o treballadores autònoms econòmicament dependents (TRADE).
 • Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.
 • Els treballadors o treballadores autònoms que formin part d'una societat civil privada (SCP) o d'altres tipus de societats, excepte les societats unipersonals.
 • Els treballadors o treballadores autònoms que siguin socis de cooperatives.

Requisits específics:

 1. En el cas que el treballador o treballadora autònom sigui una persona física, estar donada d'alta en el règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, per un període mínim d'un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 2. En cas de societats unipersonals, estar inscrita en el Registre mercantil en el moment de sol·licitar l'ajut, per un període mínim d'un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 3. No tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors.
 4. Tenir domicili fiscal a Catalunya. Aquest requisit s'ha de mantenir durant tot el període subvencionable.

El compliment dels requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció o la presentació de la documentació corresponent que estableixi la convocatòria, segons escaigui.

 Actuacions subvencionables: formalització d'un contracte de treball indefinit amb una persona en situació d'atur inscrita com a demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al SOC durant el període mínim temporal de 18 mesos.

La persones contractada no podrà tenir vinculació familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb la persona treballadora autònoma que sol·licita l'ajut. Tots els requisits i les condicions que preveu aquesta base s'han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.

El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l'inici de la formalització del contracte.

Les persones i les entitats beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim 6 mesos de contractació indefinida no subvencionats per aquests ajuts.

En el supòsit que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.

Els beneficiaris/àries d'aquesta subvenció són els responsables de dur a terme la contractació, mitjançant contractes de treball indefinit de jornada igual o superior al 50%, segons el conveni col·lectiu d'aplicació.

Els autònoms poden sol·licitar específicament l'ajut per a més d'un contracte subvencionable, fins a un màxim de tres, i així ho han de fer constar en el formulari de sol·licitud.

Un cop concedida la subvenció per al primer contracte sol·licitat, la concessió dels successius contractes subvencionables es valorarà i resoldrà una vegada s'hagin valorat i resolt tots els primers contractes sol·licitats de totes sol·licituds presentades dins el termini, i fins a exhaurir el crèdit disponible.

No seran objecte d'aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

Els beneficiaris/àries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte, i han de formalitzar el contracte o contractes de treball indefinits en un termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució d'atorgament.

La persona contractada té l'obligatorietat de participar en, com a mínim, un dels cursos de formació gratuïta que s'ofereixen dins el catàleg formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ja sigui en línia (on line) o presencial. L'àmbit temporal per a la seva realització serà dins el període subvencionable de 18 mesos a comptar des de la signatura del contracte.

Quantia: es fixa en un import de 18.325,92 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s'ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.

DESCARREGUI AQUÍ LA CIRCULAR EN PDF