CAMPANYA RENDA 2023
EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE RENDA 2022 ÉS :  DEL 11 D’ABRIL AL 30 DE JUNY
Documentació necessària per a la Declaració de Renda 2022
1.- Dades Personals: Fotocopia o original DNI, per poder treure les dades fiscals i/o dades de tots el membres de la Unitat Familiar i circumstancies personals
2.- Esborrany i dades fiscals, si s’escau de la declaració efectuada per l’Agència  Tributaria.
3.- Informació Fiscal: Són les dades que té Hisenda amb les que confecciona l’esborrany. Normalment inclou:
 • Ingressos de nòmines, incloent retencions i cotització a la Seguretat Social.
 • Cotitzacions d’autònoms.
 • Ingressos per pensions i aportacions a plans pensions.
 • Comptes bancàries i actius financers.
 • Béns immobles i la seva referència cadastral, hipoteques etc...
 • Valor de transmissió de participacions o accions i/o immobles.
4.- Certificat de retencions sobre salaris i de retenció de professionals: Documentació facilitada per les   empreses on ha treballat durant 2022 i conte:
 • Salari brut, incloent retribució en diner, en espècie, dietes.....
 • Cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Retencions per IRPF
5.- Certificat de prestacions i retencions: L’entitat gestora de la Seguretat Social ha de facilitar aquesta documentació pels casos de pensions de jubilació , viudetat, accidents, discapacitats, ingres minim vital
6.- Certificat Mútua Accidents, si es autònom i ha obtingut ingressos per cessament d’activitat.
 7.- Certificat SEPE, si ha estat durant l’exercici 2022 en ERTE. o ATUR
 8.- Subvencions cobrades durant l’exercici 2022 per ajudes obtingudes a causa COVID-19.
9.- Certificat de comptes bancàries: Informació de l’entitat financera que inclou els saldos de comptes a 31 de desembre, saldos mitjos del 4.trimestre, interessos i quantitats retingudes.
10.- Rebut IBI propietats immobiliàries.
 11.- Arrendaments: Rebuts d’ingressos així com factures de les despeses necessàries i correlacionades amb els ingressos, factures de millores i inversions efectuades. Pels arrendaments dels locals de negoci es precisarà el certificat de retencions. Pels arrendaments d’habitatges, es precisarà el certificat de l’arrendatari (persona entre 18 i 35 anys i que tingui rendiments del treball o d’activitats econòmiques superiors a l’ IPREM) per poder plicar la reducció del 100%
12.- Deducció d’habitatge habitual: Amb efectes des de el 1 de gener 2013 es suprimeix la deducció per inversió en l’habitatge habitual i s’estableix un règim transitori que permet als contribuents que han adquirit abans d’aquesta data el seu habitatge habitual o satisfet quantitats abans de la esmentada data per la construcció ampliació, rehabilitació o realització d’obres per raons de discapacitat en el seu habitatge habitual (amb exempció aportacions a comptes d’habitatge) i que venien gaudint d’aquest benefici fiscal poder continuar practicant la deducció en les mateixes condicions, sempre i quan s’hagi practicat l’ esmentada deducció en 2012 o anys anteriors
 • Certificat préstecs hipotecaris: Quadre d’ amortització de l’ hipoteca facilitada per l’ entitat financera que inclou interessos, capital, comissions.... i si s’escau, capital i interessos de préstecs personals i/o familiars efectuats, en base a les condicions contractuals pactades, per contribuents que han adquirit el seu habitatge habitual abans 1 gener 2013.
13.- Certificat bancari per devolució interessos per CLAUSULES TERRA, per veure la seva implicació fiscal, en cas d’haver-se aplicat la deducció per habitatge habitual.
14.- Escriptures de transmissió onerosa d’ immobles o per transmissió lucrativa (donació – “mortis-causa”).
15.- Informació de transmissió de participacions i/o accions de companyies: import d’adquisició o subscripció i import de la transmissió.
 16.- Certificat de valors cotitzats i de fons d’ inversió i altres actius financers: L’entitat gestora ha de facilitar aquesta documentació que ha d’ incloure:
 • Cotització mitja del 4.Trimestre i valor liquidatiu a 31 de Desembre (fons d’inversió i altres actius financers).
 • Dividends, interessos i retencions.
 • Despeses i comissions.
 • Operacions de venda i compra.
17.- Operacions realitzades en criptomonedes 
18.- Certificats d’assegurances de vida, jubilació o malaltia i els rescats que s’hagin produït. L’han de facilitar les Companyies d’assegurances o Entitats financeres.
19.- Certificat d’invalidesa, en el cas que sigui necessari, poder acreditar adequadament aquestes circumstàncies per part de Seguretat Social i/o Departament de Benestar Social i Família.
20.- Informació fiscal del pla de pensions: Informació sobre les aportacions efectuades del partícip i/o promotor.
21.- Registres Fiscals: Informació de caràcter fiscal i/o comptable d’empresaris individuals o professionals que desenvolupin activitats econòmiques (en funció dels diferents règims de tributació).
22.- Cartes de pagament fraccionats: Per a empresaris i professionals (si escau) (models 130,131 i també les declaracions d’ IVA i Resum Anual).
23.- Rebuts o certificats de les quantitats donades a entitats benefiques, entitats sense ànim de lucre acollides a la Llei 49/2002 (llei del Mecenatge).
24.- Rebuts de pagaments del lloguer de l’habitatge habitual, per determinar la possible deducció en quota, tant de la part estatal, com de la part autonòmica. Amb efectes des de el 1 de gener 2015 es suprimeix la deducció per lloguer d’habitatge habitual i s’estableix un règim transitori que permet als contribuents que tinguin llogat abans d’aquesta data el seu habitatge continuar, si es pot, aplicant la deducció per lloguer.
25.- Altres circumstàncies sobrevingudes o que s’ hagin produït durant l’exercici 2022: Convenis de Separació o Divorci, Pensions Compensatòries pagades, canvi de situació civil per viduïtat, naixement i/o adopció de fills, convivència efectiva amb ascendents i/o descendents.
26 .- Tres noves deduccions varen entrar en vigor a partir de 1 de Gener de 2015 i que es mantenen per aquest exercici 2022:
 Família nombrosa: 1.200 euros anuals; 2.400 si es família de categoria especial.
 • Descendents amb discapacitat a càrrec: 1.200 euros anuals per cada descendent.
 • Ascendents amb discapacitat a càrrec: 1.200 euros anuals per cada ascendent.
 • Per cònjuge no separat legalment amb discapacitat: 1.200 euros anuals
 Els requisits per poder aplicar aquesta deduccions:
 Estar en possessió del títol de família nombrosa o de la certificació oficial del grau de discapacitat del descendent o ascendent.
 1. La persona física que pugui practicar la corresponent deducció, ha realitzar una activitat per compte pròpia o aliena i estar donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat i cotitzar per uns períodes mínims.
 Si compleixes els requisits es podran practicar aquestes deduccions sempre i quan no hagin sol·licitat l’ abonament anticipat. 
27. Deducció de maternitat s’incrementa 1.000 euros anuals, addicionals als 1.200 euros anuals que ja estaven com a deducció, quan el contribuent pagui despeses de custòdia en llar d’infants o centres d’ educació infantils autoritzats.
 28. Deduccions per obres destinades a millorar l’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’HABITATGE, realitzades a partir del 6 d’ octubre de 2021, s’ha d’acreditar mitjançant Certificat d’eficiència energetica, expedit pel tècnic competent 
 1. Deducció 20% per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració habitatges que hagin reduit al menys un 7%. La deducció màxima serà 5.000 euros
 2. Deducció d’un 40% per obres per a la millora en el consum d’energia primària no renovable realitzades . Màxim 7.500 euros. Fins el 31 de desembre de 2022
 3. Deducció d’un 60% per obres de rehabilitació energètica en habitatges del titular d’ús residencial, aixi com en els seus trasters i places de garatge. Base màxima 5.000 euros anuals. Fins al 31 de desembre de 2023
 L’ Impost sobre Patrimoni
 L’ IMPOST DE PATRIMONI ES VA RESTABLIR amb caràcter temporal pels exercicis 2011 i 2012, amb finalització el 31 de desembre de cadascun d’aquests exercicis. De tal manera que la presentació de la declaració es realitzarà en 2012 i 2013 en les mateixes dates que les corresponents declaracions d’ IRPF. El Govern ha allargat l'aplicació d'aquest gravamen i el mantindrà fins al 2022
Principals Novetats:
1.- Exempció d’habitatge habitual: S’eleva el límit de l’ exempció d’habitatge habitual fins un import màxim de 300.000 euros
 2.- Base Liquidable: En el supòsit d’ obligació personal de contribuir, la base imposable es reduirà en 700.000 euros, amb la potestat de que las CCAA estableixin un altre import. Aquesta reducció serà aplicable també als subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir.
Obligació a Declarar:
En principi solament estan obligats a declarar els subjectes passius, que la quota de l’ Impost sobre el Patrimoni, determinada d’ acord amb les normes reguladores de l’ Impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar. No obstant, estaran també obligats tots aquells que el valor dels bens i drets calculats segons la normativa del mateix (i sense computar a aquests efectes les cargues, deutes i altres obligacions personals) resulti superior a 2.000.000 d’ euros, encara que la quota resultes negat