Incloses al Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual es van adoptar i prorrogar determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i cuidadors; i d'execució i compliment del Dret de la Unió Europea, publicat al BOE del dia 29 de juny de 2023.
 
Mesures fiscals d'impuls de l'activitat i manteniment de l'estabilitat econòmica i social:
 
• Tipus impositiu aplicable de l'IVA a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d'aliments, així com als efectes del recàrrec d'equivalència, amb efectes des de l'1 de gener del 2023 i vigència fins al 31 de desembre de 2023:
 
S'aplicarà el tipus del 5% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:
 
a) Els olis d'oliva i de llavors.
b) Les pastes alimentàries.
 
El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,62 %.
 
Això no obstant, el tipus impositiu aplicable serà el 10% a partir del dia 1 del mes de novembre de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de setembre, publicada a l'octubre, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà de l'1,4%.
 
S'aplicarà el tipus del 0% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:
 
a) El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
b) Les farines panificables.
c) Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
d) Els formatges.
e) Els ous.
f) Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi alimentari i les disposicions dictades per desenvolupar-lo.
 
El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0%.
 
No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4% a partir del dia 1 del mes de novembre del 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de setembre, 
 
publicada a l'octubre, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,5%.
 
La reducció del tipus impositiu beneficiarà íntegrament el consumidor, sense que, per tant, l'import de la reducció pugui dedicar-se totalment o parcialment a incrementar el marge de benefici empresarial amb el consegüent augment dels preus a la cadena de producció, distribució o consum de els productes, sense perjudici dels compromisos addicionals que assumeixin i publicitin els sectors afectats, per responsabilitat social.
 
Mesures fiscals de suport illa de La Palma
 
Es prorroguen per a l'exercici 2023 els beneficis fiscals establerts a l'IBI i a l'IAE per l'article 25 del Reial decret llei 20/2021 pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de l'illa de La Palma,
 
Mesures fiscals per incentivar el vehicle elèctric i punts de recàrrega
 
• Es regula dues noves deduccions a l'IRPF, amb efectes des del 30 de juny de 2023, “per l'adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible, i per la instal·lació punts de recàrrega”, a la disposició addicional cinquanta vuitena de la Llei de l’IRPF.
 
Els contribuents poden deduir el 15 % del valor d'adquisició d'un vehicle elèctric nou adquirit des del 30 de juny del 2023 i fins al 31 de desembre del 2024. En aquest cas, la deducció es practicarà en el període impositiu en què el vehicle sigui matriculat
 
Alternativament, es pot optar per aquesta deducció quan s'aboni al venedor, en el mateix termini, una quantitat a compte per a la futura adquisició del vehicle que representi, almenys, el 25 per cent del seu valor d'adquisició. En aquest cas, la deducció es practicarà en el període impositiu en què s'aboni aquesta quantitat, i s'ha d'abonar la resta i adquirir-se el vehicle abans que finalitzi el segon període impositiu immediat posterior a aquell en què es va produir el pagament de tal quantitat. 
 
En ambdós casos, la base màxima de la deducció serà 20.000 euros, i estarà constituïda pel valor d'adquisició del vehicle, incloses les despeses i els tributs inherents a l'adquisició, i han de descomptar les quanties que, si s'escau, haguessin estat subvencionades a través un ajut públic.
 
Només donaran dret a la pràctica d’aquesta deducció els vehicles que compleixin els requisits previstos en aquesta nova disposició, com el de no estar afectes a una activitat econòmica, entre altres.
 
Els contribuents poden deduir el 15 per cent de les quantitats satisfetes, des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, per a la instal·lació durant aquest període en un immoble de la seva propietat de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics no afectes a una activitat econòmica.
 
 La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 4.000 euros anuals i es practicarà en el període impositiu en què finalitzi la instal·lació, que no podrà ser posterior a 2024.
 
• En l'àmbit de l'Impost sobre Societats, per tal d'impulsar l'electrificació de la mobilitat, s'introdueix un incentiu fiscal que permet l'amortització accelerada de noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, que es regula en els nous apartats 2 i 3 de la disposició addicional divuitena de la LIS.
 
Les inversions en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, de potència normal o d'alta potència, en els termes definits a l'article 2 de la Directiva 2014/94/UE, relativa a la implantació d'una infraestructura per als combustibles alternatius, afectes a activitats econòmiques, i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s'iniciïn els anys 2023, 2024 i 2025, es poden amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d'amortització lineal màxim previst a les taules d'amortització oficialment aprovades.