2024-03-18.02.jpg 267.27 KB

Objecte:
ajuts a projectes destinats a reduir el consum d'aigua mitjançant la reutilització i l'estalvi per part dels establiments que presten serveis d'allotjament turístic.

Termini per fer la inscripció prèvia: des de les 9.00 hores del 13-03-2024, i fins al 27-03-2024 a les 15.00 hores. La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l'ajut, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per concedir-lo tant en les bases reguladores com en les convocatòries. 

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts i en el termini de 20 dies hàbils, la persona interessada que hagi presentat el formulari d'inscripció prèvia ha d'emplenar el formulari de confirmació de projecte, en el qual ha d'annexar la documentació que es farà constar a les bases i que inclourà les declaracions responsables necessàries per tramitar l'ajut. (http://canalempresa.gencat.cat).

Persones interessades que poden fer la inscripció prèvia: Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin titulars o explotadores dels establiments situats a Catalunya que presten el servei d'allotjament turístic dels tipus següents:

·      Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.
·      Càmpings.
·      Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia,           masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.
·      Apartaments turístics.
·      Els albergs de joventut de titularitat privada, quan prestin serveis turístics d'allotjament, i, per tant, estiguin subjectes a l'impost sobre les estades en establiments turístics, segons el que estableix l'article 26.3 de la Llei 5/2017.

Les actuacions elegibles s'han d'executar exclusivament en zones que es destinin a allotjament turístic. En cas que també es realitzin actuacions en zones amb altres usos, només es considerarà cost elegible aquella part de les actuacions que es realitzin en zones de l'establiment destinades a serveis d'allotjament turístic.

Aquesta línia d'ajuts no està destinada a actuacions en habitatges d'ús turístic, allotjaments singulars, la llar compartida i les àrees d'acollida d'autocaravanes.

Requisits de les persones interessades per accedir a la inscripció prèvia:

·      Els establiments han d'estar situats a Catalunya.
·      Cal que els establiments per als quals se sol·licita l'ajut estiguin inscrits al Registre de turisme de Catalunya en el moment de presentar el formulari d'inscripció prèvia o, en el cas dels albergs de joventut, cal que estiguin inscrits al Registre d'instal·lacions juvenils de Catalunya.

a) Es considera que la persona titular de l'establiment és la persona que consta inscrita com a tal. En cas que la persona sol·licitant no coincideixi amb la que consta inscrita al Registre de turisme de Catalunya, en el moment de presentació del formulari de confirmació de projecte haurà d'acreditar que és la persona titular de la llicència o habilitació municipal per dur a terme l'activitat.

b) En el cas dels albergs de joventut de titularitat privada que prestin serveis turístics d'allotjament, cal que estiguin inscrits al Registre d'instal·lacions juvenils de Catalunya en tant que establiments no inscriptibles al Registre de turisme de Catalunya. En aquest cas també cal que aportin, en el moment de presentació del formulari de confirmació de projecte, l'última liquidació presentada de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Cal que les persones interessades compleixin els requisits establerts per ser beneficiàries d'ajuts i subvencions a la normativa aplicable, i que són els següents (entre altres):

a) Quan les persones interessades siguin persones jurídiques, han d'estar legalment constituïdes. A més, han de tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa. En el cas de persones estrangeres no comunitàries, han de tenir el domicili fiscal i el centre operatiu permanent a Espanya i mantenir-los-hi, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció.

b) En el supòsit que les persones interessades siguin persones físiques, han de tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa. En el cas de persones estrangeres no comunitàries, han de tenir el domicili fiscal i el centre operatiu permanent a Espanya i mantenir-los-hi, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció.

c) Les persones jurídiques i les persones físiques empresàries han d'estar donades d'alta en el cens d'activitats econòmiques corresponent el dia que sol·licitin l'ajut.

l) Han de complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de 50 persones treballadores o més, cal elaborar i aplicar, amb caràcter obligatori, un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

m) Les entitats amb un nombre de 50 persones treballadores o més han de complir l'obligació que estableix l'article 42 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de les de l'entitat, o aplicar les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.

n) En el cas d'entitats amb una plantilla igual o superior a 25 persones, han de complir l'obligació, d'acord amb els agents socials, d'indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi, i han de tenir protocols d'abordatge i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

s) No poden haver superat la quantitat màxima de 300.000 euros que pot rebre una empresa en el període de tres anys, d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2023/2831 (Ajuts a minimis)

2024-03-18.jpg 119.33 KB

Actuacions elegibles: es classifiquen en 2 tipus en funció de la naturalesa del mecanisme de reducció de consum d'aigua: reutilització o estalvi d'aigua. (detall a l’annex de l’ordre)

Tipus 1: Reutilització de l'aigua: 

T1.1) Sistemes de recuperació d'aigües: són actuacions que permeten l'obtenció d'aigua recuperada o regenerada després d'un primer ús dins el mateix establiment. 

T1.2) Sistemes avançats de bugaderia i cuina: actuacions per millorar processos de rentatge que actualment comportin consums d'aigua i energia elevats. 

T1.3) Sistemes amb fonts alternatives d'aigua: sistemes per tractar aigües provinents de fonts alternatives viables d'abastament que poden complementar la necessitat d'aigua de l'establiment en determinats usos. 

Tipus 2: Estalvi d'aigua: 

T2.1) Sistemes d'estalvi d'aigua en habitacions, cambres de bany, cambres de neteja, zones de dutxes i vestuaris. 

T2.2) Sistemes d'estalvi i eficiència en piscines i aigües d'esbarjo

T2.3) Sistemes d'estalvi i eficiència en reg: són actuacions per al manteniment dels jardins i zones verdes dels establiments amb l'objectiu d'optimitzar la distribució i el cabal d'aigua que cal subministrar, minimitzar-ne les pèrdues i, de resultes d'això, reduir la quantitat final d'aigua emprada per mantenir la vegetació.

T2.4) Sistemes digitals: sistemes de gestió no intrusius que permeten saber el consum d'aigua de les instal·lacions i aplicar mesures d'estalvi. 

T2.5) Reposicions i millores de les xarxes d'aigua.

No son subvencionables les actuacions següents:

a) Les intervencions en jardins i zones verdes que suposin l'ampliació de la superfície de reg i l'augment del consum d'aigua.

b) Les intervencions destinades a noves instal·lacions de piscines.

c) Les intervencions en piscines ja existents que impliquin una ampliació del volum d'aigua en ús.

d) En general, intervencions destinades a incrementar el consum d'aigua en instal·lacions.

Període: Poden ser objecte d'aquest ajut les activitats elegibles iniciades a partir del dia 1 de gener de 2023, i el termini màxim per acabar-les és de 12 mesos a comptar de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajut.

Requisits dels projectes objecte d'ajut: Totes les actuacions elegibles han de respectar els sis objectius mediambientals de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852.

Els projectes han de complir els requisits específics que es detallen a continuació:

a) Els projectes elegibles a partir de 50.000,00 euros de cost elegible, o en cas que l'actuació s'executi en establiments que presten el servei d'allotjament turístic amb més de 30 places, cal que aportin l'auditoria hídrica esmentada a l'article 7.3.

b) Acreditar la reducció del consum d'aigua respecte de la situació de partida com a conseqüència de les actuacions elegibles a executar.

c) Complir el principi de no causar un perjudici significatiu als sis objectius mediambientals (DNSH), d'acord amb l'article 17 de Reglament (UE) 2020/852.

d) Les actuacions han de complir la normativa vigent que els sigui aplicable i també han de tenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives de les instal·lacions i els seus elements tècnics, en cas que aquestes ho requereixin.

Singularment, són de compliment obligatori aquelles mesures de rehabilitació que siguin necessàries i que siguin compatibles amb les actuacions considerades de cost elegible i descrites a l'annex d'aquesta Ordre.

Per evitar l'impacte de l'obra, cal identificar i abordar els riscos de degradació ambiental relacionats amb la preservació de la qualitat de l'aigua i la prevenció de l'estrès hídric, d'acord amb un pla de gestió d'ús i protecció de l'aigua.

Quan les actuacions de rehabilitació tinguin lloc en àrees sensibles a la biodiversitat (inclosa la xarxa Natura 2000 d'àrees protegides, llocs del Patrimoni Mundial de la UNESCO i àrees clau per a la biodiversitat, així com altres àrees protegides) o en àrees properes, es requereix el compliment de l'article 6.3 i l'article 12 de la Directiva d'hàbitats i l'article 5 de la Directiva d'aus. A més, quan sigui preceptiu, cal fer una avaluació d'impacte ambiental (EIA), d'acord amb la Directiva EIA.

Quantia: El Departament d'Empresa i Treball subvencionarà un percentatge del cost elegible del projecte presentat. La resta del cost de l'acció subvencionada va a càrrec de la persona beneficiària. L'import a atorgar no pot superar els 300.000,00 euros per persona beneficiària o establiment.

2024-03-18 CIRCULAR AJUTS A ESTABLIMENTS REDUIR EL CONSUM AIGUA.pdf 142.14 KB