El Reial decret 1007/2023 desenvolupa l'article 29.2 j) Llei General Tributària (Llei 58/2003), en la redacció donada per la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, i entra en vigor el 7 de desembre de 2023.
 
No obstant això, els obligats tributaris a què es refereix aquest reglament hauran de tenir operatius els sistemes informàtics de facturació adaptats a les característiques i requisits establerts en el mateix i en la seva normativa de desenvolupament abans de l' 1 de juliol de 2025.
 
Els productors i comercialitzadors dels sistemes informàtics hauran d'oferir els seus productes adaptats totalment al reglament en el termini màxim de nou mesos des de l'entrada en vigor de l'ordre ministerial que especifiqui els detalls tècnics. No obstant això, en relació amb sistemes informàtics inclosos en els contractes de manteniment de caràcter plurianual contractats abans d' aquest últim termini, hauran d'estar adaptats al contingut del reglament amb anterioritat a l'1 de juliol de 2025.
 
DISPOSICIONS GENERALS
 
·         Objecte: 
El Reglament té per objecte la regulació dels requisits que ha de complir qualsevol sistema i programa informàtic o electrònic, utilitzat pels qui desenvolupin activitats econòmiques, d'acord amb la definició donada a la Llei 35/2006, quan suporti els processos de facturació de les operacions corresponents a la seva activitat, per garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat,  traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació sense interpolacions, omissions o alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en els sistemes mateixos, amb la informació sobre tots els lliuraments de béns i prestacions de serveis, així com l' obligació que aquests estiguin degudament certificats i utilitzin formats estàndard per a la seva llegibilitat.
 
Es considera sistema informàtic de facturació al conjunt de maquinari i programari utilitzat per expedir factures mitjançant la realització de les següents accions: 
 
a)     Admetre l' entrada d' informació de facturació per qualsevol mètode, 
 
b)     Conservar la informació de facturació, ja sigui mitjançant el seu emmagatzematge en el propi sistema informàtic de facturació o mitjançant la seva sortida a l'exterior d' aquest en un suport físic de qualsevol tipus i naturalesa o a través de la remissió telemàtica a un altre sistema informàtic, sigui o no de facturació i 
 
c)     Processar la informació de facturació mitjançant qualsevol procediment per produir altres resultats derivats, independentment d' on es realitzi aquest procés, podent ser en el propi sistema informàtic de facturació o en un altre sistema informàtic prèvia remissió de la informació al mateix per qualsevol via directa o indirecta.
 
Als efectes del present Reglament, el terme factura inclou la factura completa i la factura simplificada.
 
·         Àmbit territorial:
El Reglament és aplicable a tot el territori espanyol, sense perjudici dels règims tributaris forals de concert (País Basc) i conveni econòmic (Navarra) en vigor, i tenint en compte les especialitats previstes en la seva normativa específica per a Canàries, Ceuta i Melilla.
 
 En relació amb els territoris històrics del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra, el Reglament s'aplicarà als obligats tributaris quan tinguin el seu domicili fiscal en territori comú.
 
·         Àmbit subjectiu: 
Aquest reglament s'aplicarà als següents obligats tributaris que utilitzin sistemes informàtics de facturació, encara que només els usin per a una part de la seva activitat:
 
a) Els contribuents del Impost sobre Societats, excepte les entitats exemptes. Les entitats parcialment exemptes estaran sotmeses a aquesta obligació exclusivament per les operacions que generin rendes que estiguin subjectes i no exemptes de l'Impost.
 
b) Els contribuents del IRPF que desenvolupin activitats econòmiques.
 
c) Els contribuents del IRNR que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent.
 
d) Les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques, sens perjudici de l'atribució de rendiments que correspongui efectuar als seus membres.
 
També s' aplicarà als productors i comercialitzadors dels sistemes informàtics de facturació, en les qüestions relatives a les seves respectives activitats de producció i comercialització dels sistemes informàtics posats a disposició dels obligats tributaris. 
 
Aquest Reglament NO s'aplicarà als contribuents que portin els llibres registres a través de la Seu electrònica de l'AEAT mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació.
 
·         Àmbit objectiu:
Aquest reglament s'aplicarà als sistemes informàtics de facturació de les operacions corresponents a l'activitat dels obligats tributaris. 
 
Aquest reglament NO s'aplicarà:
 
-  En relació amb les obligacions establertes als qui tributin en règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, a les operacions per les quals l'obligació d'expedir factura s'entengui complerta mitjançant l'expedició del rebut.  
 
-  A les operacions realitzades en règim especial del recàrrec d'equivalència en el supòsit que no s' hagi d'expedir factura.
 
-  A les operacions realitzades per empresaris o professionals en el desenvolupament d'activitats per les quals es trobin acollits al règim simplificat de l'IVA en el supòsit que no s' hagi d'expedir factura.
 
-  A aquelles altres operacions autoritzades per l'AEAT en relació amb sectors empresarials o professionals o empreses determinades, per tal d'evitar pertorbacions en el desenvolupament de les activitats empresarials o professionals en el supòsit que no s'hagi d'expedir factura.
 
-  A les operacions relacionades amb determinats lliuraments d'energia elèctrica o les facturades per la Comissió Nacional d'Energia en nom i per compte dels distribuïdors i dels productors d'energia elèctrica en règim especial o dels seus representants.
 
-  A les documentades en factures per operacions realitzades a través d'establiments permanents que es trobin a l'estranger.
 
-  Quan s'hagi resolt la seva no-aplicació, per l' AEAT, prèvia sol·licitud de la persona interessada, en les circumstàncies següents: 
 
a) En relació amb sectors empresarials o professionals o amb contribuents determinats, quan quedi justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector de què es tracti, o per tal d'evitar pertorbacions en el desenvolupament de les activitats econòmiques.
 
b) En relació amb les operacions respecte de les quals s'apreciïn circumstàncies excepcionals d'índole tècnic que impossibilitin aquest compliment.
 
Aquesta resolució podrà tenir caràcter temporal i podrà establir condicions especials per a cada autorització. També podrà afectar totes o alguna de les obligacions establertes.
 
SISTEMES INFORMÀTICS DE FACTURACIÓ
 
Els obligats tributaris que estan dins de l'àmbit subjectiu d'aquest Reglament que utilitzin sistemes de facturació podran utilitzar una de les dues opcions:
 
-  L'aplicació informàtica que a aquest efecte pugui desenvolupar l'Administració tributària, que tindrà la consideració de "sistema d'emissió de factures verificable".
 
-  Un sistema informàtic que compleixi els requisits establerts en la Llei General Tributària (Llei 58/2003) i aquest Reglament.
 
Podrà utilitzar-se un mateix sistema informàtic per part de diversos obligats tributaris en l' exercici de la seva activitat econòmica sempre que els registres de facturació de cada obligat tributari es trobin diferenciats i es compleixin els requisits exigits en aquest Reglament per separat per a cadascun dels obligats tributaris
 
Quan els sistemes informàtics tractin dades personals, hauran de garantir el compliment del Reglament (UE) 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades.
 
Els requisits que han de complir els sistemes informàtics per garantir la integritat, inalterabilitat, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i conservació dels registres de facturació es troben regulats a l' article 8 d' aquest Reglament.  Aquests requisits seran exigibles a les agències de viatges que expedeixin les factures, en els casos previstos en la disposició addicional quarta del Reglament de facturació (actuant com a mediadores en nom i per compte d'altri).
 
El sistema informàtic haurà de tenir capacitat de remetre per mitjans electrònics a l'Administració tributària, de forma continuada, segura, correcta, íntegra, automàtica, consecutiva, instantània i fefaent, tots els registres de facturació generats.
 
El sistema informàtic haurà de comptar amb un procediment de descàrrega, bolcat i arxiu segur dels registres de facturació generats per ell, que hauran de poder ser exportats a un emmagatzematge extern en format electrònic llegible.
 
El sistema informàtic haurà de comptar amb un registre d' esdeveniments que reculli automàticament, en el moment en què es produeixin, determinades interaccions amb aquest sistema informàtic, operacions realitzades amb ell o successos ocorreguts durant el seu ús, guardant les dades corresponents a cadascun d' ells, que hauran de poder ser consultades des del propi sistema informàtic.
 
En els sistemes informàtics s'haurà de trobar degudament dissociat l'accés a la informació amb transcendència tributària de l' accés a la possible informació confidencial de caràcter no patrimonial, de manera que l'Administració tributària pugui accedir directament a la consulta i a la resta de funcionalitats exigides sobre la informació dels registres de facturació i d'esdeveniments.
 
La persona o entitat productora del sistema informàtic de facturació haurà de certificar, mitjançant una declaració responsable, que el sistema informàtic compleix amb el que disposa la Llei General Tributària, en aquest Reglament i en les especificacions que, en el seu desenvolupament, s'aprovin mitjançant Ordre Ministerial. Aquesta declaració haurà de constar per escrit i de manera visible en el propi sistema informàtic en cadascuna de les seves versions, així com per al client i el comercialitzador en el moment de l'adquisició del producte. L'article 13 del Reglament en detalla el contingut.
 
Els sistemes informàtics de facturació hauran de generar automàticament un registre de facturació d'alta de forma simultània o immediatament anterior a l'expedició de cada factura i haurà d'incloure la informació detallada a l'article 10 d'aquest Reglament. Entre d'altres: NIF i nom i cognoms, raó o denominació social completa de l' obligat a expedir la factura; el número i, si s'escau, sèrie de la factura; la data d'expedició de la factura i la data en què s'hagin efectuat les operacions que s'hi documenten; el tipus de factura (completa o simplificada); la descripció general de les operacions i l'import de la factura; indicació del règim o règims aplicats, etc.).
 
Quan existeixi autorització concedida pel Departament de Gestió Tributària, d'acord amb el Reglament de facturació, en virtut de la qual no es disposi de certes dades de facturació que s' han d'incloure en el registre de facturació d'alta, no resultarà obligatori incloure aquestes dades en els registres de facturació, cas en el qual s'haurà d' indicar aquesta circumstància.
 
Procedirà la generació d'un registre de facturació d'anul·lació quan s'hagi emès erròniament una factura i sigui per tant necessari anul·lar el seu corresponent registre de facturació d'alta i haurà d'incloure la informació detallada a l'article 11.
 
Els sistemes informàtics de facturació hauran d'afegir una empremta o "hash" als registres de facturació d'alta i d'anul·lació, segons les especificacions que es determinin.
 
Els registres de facturació d'alta i d'anul·lació hauran de ser signats electrònicament, llevat dels "Sistemes d'emissió de factures verificables" en què serà suficient amb què calculin l'empremta o "hash" d'aquests registres.
 
SISTEMA D'EMISSIÓ DE FACTURES VERIFICABLES
 
Els obligats tributaris que hagin optat per utilitzar sistemes informàtics de facturació que compleixin els requisits de la Llei General Tributària (Llei 58/2023) i aquest Reglament, podran remetre voluntàriament a l'AEAT, de forma automàtica i segura per mitjans electrònics, tots els registres de facturació generats a través d'aquests, d'acord amb les especificacions tècniques que s'estableixin per Ordre Ministerial.
 
Aquests sistemes informàtics tindran la consideració de "Sistemes d'emissió de factures verificables" o "Sistemes VERI*FACTU" i s'utilitzaran per remetre efectivament per mitjans electrònics a l'AEAT de forma continuada, segura, correcta, íntegra, automàtica, consecutiva, instantània i fefaent tots els registres de facturador generats.
 
S'entendrà que un obligat tributari opta per un «Sistema d'emissió de factures verificables» pel fet d'iniciar sistemàticament la remissió de registres de facturació a la seu electrònica de l'AEAT, i aquesta opció es perllongarà, almenys, fins a la finalització de l'any natural en què s' hagi produït, de forma efectiva, la primera tramesa dels registres de facturació.
 
Abans de l'1 de juliol de 2025, es desenvoluparà la possibilitat d'integrar els registres de facturació generats i remesos a l'AEAT per mitjà dels «Sistemes d'emissió de factures verificables» en el contingut del llibre registre de factures expedides que es regula en el Reglament de l'IVA, i, de la mateixa manera, es podrà desenvolupar aquesta possibilitat respecte dels llibres registres de vendes i ingressos,  i d'ingressos, a què es refereix l'article 68 del Reglament del IRPF.
 
Els destinataris de les factures la informació de les quals hagi sigut remesa per «Sistemes d'emissió de factures verificables», a més de poder verificar en línia la informació d'aquestes factures rebudes, podran descarregar-la per integrar-la en els seus llibres registres.
 
POSSIBILITAT D'INFORMACIÓ PER PART DEL RECEPTOR DE LA FACTURA
 
El receptor de la factura ja sigui empresari o consumidor final, podrà proporcionar de forma voluntària determinada informació d'aquesta a l'AEAT facilitant les dades contingudes en el codi «QR» de la factura, la qual cosa pot realitzar-se amb un dispositiu amb capacitat per a la lectura del codi i de transmissió i recepció de dades.
 
La remissió d'informació no tindrà la consideració de denúncia pública. L'AEAT podrà utilitzar la informació proporcionada pel receptor de la factura per a l'exercici de les seves competències per a l'aplicació dels tributs.
 
La Disposició final primera del RD 1007/2023 realitza les corresponents adaptacions del Reglament que regula les obligacions de facturació (RD 1619/2012) a la nova regulació establerta en el mateix, afegint nous apartats en l'article 6 i 7 sobre el contingut de la factura completa o simplificada, siguin electròniques o no, per incloure les referències al codi "QR" o,  si s'escau, la frase "Factura verificable a la seu electrònica de l'AEAT" o "VERI*FACTU", en els supòsits que s'utilitzin els sistemes informàtics que compleixin els requisits del nou Reglament. També afegeix un apartat a l'article 8 "mitjans d'expedició de factures" en relació amb la presumpció d'acreditació de l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura quan s'utilitza un sistema o programa informàtic amb els requisits d'aquest nou reglament.