Jubilació parcial amb concentració de jornada: Segons la AN la IT no dona lloc a la pròrroga del període efectiu de serveis

La AN declara el dret dels treballadors acollits als plans de jubilació parcial que presten serveis de forma acumulada mitjançant jornades completes, al fet que no s'ampliïn els períodes de prestació efectiva dels serveis com a conseqüència d'incórrer durant aquest període d'activitat en situació d'Incapacitat Temporal.

• Matèries: Laboral • Data: 21/03/2019

jubilación parcial

La recent SANT Núm. 32/2019, d'1 de març de 2019, Rec. 9/2019, Ecli: ÉS:AN:2019:543, analitza si és ajustada a dret la decisió empresarial d'ampliar el període temporal de la prestació de serveis inicialment pactat amb els treballadors jubilats parcialment, quan la prestació de serveis es produeix de forma acumulada mitjançant jornades completes i durant aquest període de prestació de serveis, els treballadors es troben en situació d'incapacitat temporal, o, si per contra, l'empresa no pot ampliar els períodes de prestació efectiva de serveis en aquests supòsits per ser contrari al que es disposa en l'article 12.4 ;ET, Reial decret 1131/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regula la Seguretat Social dels treballadors contractats a temps parcial, així com la jubilació parcial, 45.1. c del ET i article 5.4 del Conveni 132 de la OIT

Per a la Sala social, no cal prorrogar el contracte amb concentració de jornada al no haver-hi pacte exprés, encara que hagin romàs suspès algun temps per la causa de la incapacitat temporal (art. 45.1 c del ET). Per a la AN, la finalitat de l'execució concentrada està prevista en l'exclusiu benefici de qui es jubila i és aquest precisament el que -mitjançant acord amb l'empresa, renúncia en part a l'accés gradual a la jubilació parcial, agrupant en un període concentrat el treball a realitzar fins a la seva jubilació total- i si, durant aquesta situació, la persona treballadora es troba en situació d'incapacitat temporal, la conseqüència és la suspensió del contracte de treball. Per això i tenint en compte que ni en la Circular del pla de jubilació parcial ni en el contracte s'estableix que en el cas d'acumulació de jornada, quan els treballadors estan en situació d'incapacitat temporal «no opera l'acumulació de jornada”, en virtut del principi de llibertat de pactes, la situació d'incapacitat temporal no ha de donar lloc a la pròrroga del període efectiu de prestació de serveis.

Jubilació parcial amb concentració de jornada

L'eventual reconeixement del dret dels treballadors que s'hagin acollit als plans de jubilació parcial amb acumulació de jornada al fet que no se'ls ampliïn els períodes de prestació efectiva dels serveis com a conseqüència d'incórrer durant aquests períodes en situació d'incapacitat temporal té incidència en l'esfera dels drets dels treballadors ja que incideix en la pròrroga de la prestació laboral efectiva per un temps equivalent al període de temps en què han estat en situació d'incapacitat temporal.

La regulació del contracte a temps parcial pot originar en la pràctica que el treballador acordi amb la seva empresa que la totalitat de les hores de treball que ha de realitzar anualment, per raó del seu contracte a temps parcial, es prestin de forma concentrada en determinats períodes de cada any, amb percebo de les corresponents remuneracions totals dins dels mateixos o bé de forma prorratejada al llarg de l'any, romanent inactiu el temps restant.

En tals suposats, d'acord amb la normativa de caràcter general vigent sobre aquest tema, la persona treballadora ha de romandre en alta en el Règim de la Seguretat Social que correspongui per raó de l'activitat mentre no es produeixi l'extinció de la seva relació laboral, encara que el temps de treball el concentri exclusivament en certs períodes de l'any, i, conforme a les regles de cotització (art. 65.3 Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre), s'aplica als supòsits assenyalats el criteri de considerar que les remuneracions que ha de percebre el treballador parcial pels períodes de l'any en què concentri la prestació de treball, derivada del seu contracte a temps parcial , ho són en funció del manteniment de la seva relació laboral durant tot l'exercici i, en conseqüència, s'estableix la subsistència de l'obligació de cotitzar al llarg del mateix i mentre no s'extingeixi aquesta relació laboral, a l'efecte de la qual aquelles remuneracions hauran de prorratejar-se entre els dotze mesos de l'any o, si escau, de l'inferior número de mesos de què es tracti, tant si es perceben només en els períodes concentrats de treball, com de forma prorratejada al llarg de l'any.

A tall d'exemple

Una persona treballadora jubilada parcialment per un període de dos anys amb un 50% de jornada, porta a efecte la seva prestació efectiva de servei en un sol any al 100% de la seva jornada previ acord amb l'empresa. Si durant aquest període incorregués en I.T. durant quatre mesos, l'empresa li amplia la prestació efectiva de treball a quatre mesos més al 50%. És a dir, que treballaria vuit mesos a 100 × 100 de la seva jornada, quatre mesos en IT i treballaria quatre mesos més a 50% de la seva jornada.

DESCARREGUI AQUÍ LA POBLACIÓ EN PDF : IBERLEY